Spis prezentacji z języka polskiego / Część druga
Informacje ogólne - Informacje

Lista gotowych tematów CIĄG DALSZY:

 

Motyw Holocaustu

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej Odpowiedz na pytanie i omów problem na podstawie wybranych dzieł
Bezradność słowa wobec rzeczywistości okupacji

Analizując teksty literackie XX wieku, przedstaw postawy człowieka wobec zagrożeń totalitaryzmu

Antysemityzm i jego konsekwencje. Dokonaj analizy tego zjawiska, odwołując się do przykładów z literatury pozytywizmu i współczesnej

Człowiek XX w. w systemach totalitarnych-faszyzmu i stalinizmu. Omów

Czy człowiek jest mocny Postawy ludzi wobec okrucieństwa II Wojny Światowej. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykł

Doświadczenie Holocaustu - świadectwa pisarskie z obu stron muru. Przedstaw na wybranych przykładach

Doświadczenie holocaustu. Pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem analizując stosowne utwory literackie.

Hitlerowskie obozy koncentracyjne i sowieckie łagry

Holocaust i jego literacka dokumentacja. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty.

Holocaust- Omów na wybranych przykładach w literaturze i filmie.

Holocaust w literaturze i filmie. Czym jest ten temat dla współczesnych artystów i jak jest przez nich pokazywany

Holocaust w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich

Holocaust w literaturze. Przedstaw obraz eksterminacji narodu żydowskiego w wybranych utworach

Holocaust z punktu widzenia kata i ofiary. Omów problem na wybranych utworach

Holokaust w różnych tekstach kultury. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł sztuki

Holokaust i antysemityzm w literaturze. Omów zagadnienia w oparciu o wybrane utwory literackie

Holokaust w literaturze i filmie. Przeanalizuj sposób przedstawienia problemu zagłady Żydów w wybranych dziełach.

Holokaust w literaturze, malarstwie i filmie. Przeanalizuj przedstawienie problematyki zagłady narodu żydowskiego w różnych

Literackie obrazy polskich zrywów narodowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.

Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie,   analizując wybrane utwory.

Literackie obrazy zniewolenia człowieka. Rozwiń na wybranych przykładach.

LITERATURA WOBEC OŚWIĘCIMIA. PRZEDSTAW ODWOŁUJĄC SIĘ DO WYBRANYCH UTWORÓW LITERACKICH JAK LITERATURA +PPT

Obóz, jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje. Rozwiń temat w oparciu o literaturę lagrową i łagrową

Obraz hitlerowskich zbrodniarzy wojennych w literaturze i filmie. omów na przykładach

Obraz życia w niemieckich obozach. Odwołując sie do wybranych utworów z literatury polskiej omów zagadnienie

Omów podobieństwa i różnice między sowieckimi i nazistowskimi obozami koncentracyjnymi

Omów sposoby ukazania hitleryzmu w polskiej literaturze współczesnej. Odwołaj się do utworów Zofii Nałkowskiej, Tadeusza ….

Omów zjawisko holocaustu w oparciu o literaturę, film i inne dziedziny sztuki.

Postawy Polaków wobec holocaustu. Omów na podstawie wybranych utworów

Postawy Polaków wobec holocaustu. Omów na podstawie wybranych utworów.2

Problem antysemityzmu i holokaustu w literaturze oraz kulturze polskiej. Omów na wybranych przykładach dzieł.

Problematyka holocaustu w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach

Próby ocalenia człowieczeństwa w obliczu zagrożenia. Zaprezentuj różne ujęcia tego problemu

Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej

Różne portrety Niemców w literaturze polskiej. Omów na przykładach z różnych epok

Różne sposoby przedstawiania grozy systemu totalitarnego. Przedstaw na wybranych przykładach dzieł literackich.

Różnorodne oblicza zniewolenia. Omów temat analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej XX wieku

Sposoby obrazowania totalitaryzmu w literaturze polskiej i obcej

Świat odwróconego dekalogu - zilustruj postawę człowieka wobec doświadczeń totalitaryzmu w literaturze XX wieku

Świat za drutami obozów. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literatury obozowej i łagrowej

Totalitaryzm jako zagrożenie dla fundamentalnych wartości kultury i cywilizacji.

Warunki życia w lagrach i łagrach, omów zagadnienia na przykładach literackich
Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych - faszyzmu i stalinizmu. Omów problem, interpretując stosowne utwory(np. Borowski, Czapski, Grudziński, Moczarski, Nałkowska i in.)
Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omów problem interpretując stosowne utwory.
Do jakich refleksji nad losem człowieka uwikłanego w historię skłoniła Cię literatura lagrowa i łagrowa Odwołaj się do 3-4 utworów
Dziecko w obliczu holokaustu.
Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omów problem, analizując wybrane przykłady
Holocaust jako temat współczesnej literatury polskiej. Dokonaj analizy zjawiska na wybranych przykładach literackich
Holocaust w literaturze polskiej po II wojnie światowej. Omów i przedstaw na wybranych przykładach.
Holocaust widziany oczyma kata i ofiary. Omów problem posługując się wybranym utworem literackim.
Holokaust w Auschwitz-Birkenau jako temat literacki. Omów problem analizując wybrane utwory
Holokaust w dziełach literackich i filmowych. Przedstaw zagadnienie w oparciu o analizę wybranych przykładów
Holokaust widziany oczyma kata i ofiary
Istota funkcjonowania łagrów sowieckich. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych utworów.
Jak literatura przedstawiła problem holokaustu? Omów na wybranych przykładach dzieł.
Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich. Przedstaw na wybranych przykładach
Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw na podstawie literatury obozowej.
Literackie wizje losów ludzkich w warunkach obozowych. Zaprezentuj na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej
Ludzie w nieludzkich czasach. Analizując wybrane utwory literackie z XX wieku, przedstaw różne postawy bohaterów, ich wybory, decyzje.
Mechanizmy działania systemów totalitarnych. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych
Męczennictwo i zagłada Żydów w ujęciu literatury i filmu. Rozwiń temat na wybranych fragmentach
Motyw holocaustu w literaturze, sztukach plastycznych i filmie- przedstaw różne jego ujęcia analizując wybrane przykłady
Motyw totalitaryzmu w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach, analizując obrazy zagrożenia, jakim jest totalitaryzm i postawy człowieka i pisarzy wobec niego.
Na podstawie 3 utworów przedstaw różne ujęcia problematyki holokaustu w literaturze polskiej odwołując się do wybranych utworów
Na przykładzie dzieł literackich i filmowych omów różne postawy człowieka wobec totalitaryzmu
Niszcząca siła obozu zagłady. Przedstaw człowieka zlagrowanego na dowolnie wybranych przykładach literatury polskiej i obcej XX wieku.
Obóz jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje
Obóz jako autonomiczny system społeczny- jego reguły i obyczaje.
Obraz getta Warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Analizując wybrane przykłady porównaj sposoby ukazania zagłady oraz moralną i poznawczą treść utworów
Obraz holocaustu w literaturze polskiej
Obraz Niemca w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
Obraz obozów koncentracyjnych w literaturze.
Obrazy życia w obozach zagłady na Wschodzie i na Zachodzie. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich, fil. i dok.
Omów różne postawy wobec doświadczeń wojny w poezji polskiej i różne sposoby ich ujęcia.
Oto jest dziwne opętanie człowieka przez człowieka obrazy systemów totalitarnych w literaturze.  Omów, analizując wybrane przykłady dzieł
Państwo zbrodniczego systemu. Omów znaczenie motywu na wybranych przykładach
Poezja wyrazem sprzeciwu wobec władzy i systemu. Przedstaw zagadnienie analizując wybrane utwory literatury powojennej.
Postawy Polaków wobec Holokaustu na podstawie wybranych dzieł literackich oraz filmowych.
Problem „człowieka złagrowanego" i „człowieka zlagrowanego" w twórczości Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Dokonaj analizy porównawczej dzieł, wskaż podobieństwa i różnice.
Problem antysemityzmu i holocaustu w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Problem antysemityzmu i holocaustu w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Problem antysemityzmu i holocaustu w wybranych utworach literackich różnych epok
Przedstaw formy zniewolenia człowieka obecne w wybranych utworach literatury polskiej i powszechnej.
Przedstaw na wybranych przykładach obraz holokaustu w literaturze polskiej.
Przedstaw na wybranych przykładach obrazy Niemców w literaturze polskiej różnych epok.
Przedstaw obraz działania systemów totalitarnych w literaturze polskiej i obcej (na wybranych przykładach)
Przedstaw osobowość totalitarną, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i filmu
Przedstaw rożne świadectwa holokaustu utrwalone na kartach wybranych dzieł współczesnej prozy i poezji
Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej XX wieku
Przedstaw różne oblicza totalitaryzmu w literaturze odwołując się do wybranych utworów
Przedstaw różne postawy wobec doświadczeń wojenno-okupacyjnych w poezji polskiej. omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty
Przedstaw różne ujęcia problematyki holocaustu w literaturze polskiej odwołując się do wybranych utworów
Przedstaw sposoby ujmowania tematyki Holocaustu w literaturze polskiej i filmie zagranicznym na konkretnych przykładach.
Przedstaw tragiczne losy kobiet w obozach pracy i obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Odwołaj się do  wybranych tekstów literatury i filmów
Różne postawy wobec doświadczeń wojenno - okupacyjnych w literaturze XX wieku
Różne sposoby przedstawiania obozów koncentracyjnych. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych
Scharakteryzuj na wybranych przykładach różne oblicza totalitaryzmu ukazane w literaturze XX wieku.
Świat lagrów i łagrów. Scharakteryzuj i porównaj sposoby przedstawiania rzeczywistości obozowej  +PPT
Świat przed i po Holocauście.
Świat Totalitarny oczyma twórców kultury XX wieku. Zanalizuj wybrane teksty kultury.
Świat wartości więźniów łagrów i lagrów i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
Świat wartości więźniów łagrów i lagrów. Omów  temat, analizując wybrane utwory literackie
Tadeusz Borowski i Gustaw Herling Grudziński: dwie postawy, czy dwie różne koncepcje artystyczne. Omów na podstawie stosownej literatury.
Totalitaryzm sięga ludzkich dusz. Zanalizuj te słowa w oparciu o wybrane utwory wojenne i okupacyjne.
Tragedia Holocaustu ukazana w literaturze i filmie. Przedstaw, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe
Tragedia holocaustu, ukazana w literaturze, współczesnej. Omów na wybranych przykładach +PPT
Twórcy literatury dwudziestolecia międzywojennego w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i nowych tematów. Omów na wybranych przykładach
W jaki sposób literatura przedstawia holocaust, przedstawi rożne punkty widzenia (dorosłych dzieci Polaków Żydów po obu stronach muru) odwołaj się do wybranych przykładów
Zanalizuj jak polscy twórcy przedstawili problem holokaustu. Omów problem na wybranych przykładach literackich.
Zaprezentuj różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
Zaprezentuj różne sposoby ujęcia obrazu okupacji hitlerowskiej.
Zaprezentuj różnorodne przedstawienia okresu okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów, obraz totalitaryzmu w literaturze XX wieku.
 

Motyw inteligencji

Etos inteligenta i jego demaskacja na podstawie wybranych utworów.
Inteligencja i stawiane przed nią zadania. Analizując wybrane utwory XIX i XX wieku, przedstaw, jak w ocenie pisarzy inteligencja wywiązuje się ze swoich ról społecznych.
Inteligencja i stawiane przed nią zadania. Analizując wybrane utwory XIX i XX wieku, przedstaw, jak w ocenie pisarzy inteligencja wywiązuje się ze swoich ról społecznych
Literacki wizerunek inteligenta. Przedstaw na wybranych przykładach z polskiego piśmiennictwa.
Obraz inteligencji w literaturze rodzimej. Omów na wybranych przykładach
Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw obraz polskiego inteligenta kreowany przez literaturę i film

Polski inteligent w literaturze. Zanalizuj wybrane kreacje epickie
Portret inteligenta, omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literatury Młodej Polski
Różne oblicza inteligentów w literaturze wybranych epok.

 

Motyw kata i ofiary

Funkcjonowanie motywu kata w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Literackie wizerunki katów. Omów w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Motyw kata i ofiary w dziełach literackich i filmowych

Motyw kata i ofiary w literaturze XX w

Motyw kata i ofiary w literaturze romantyzmu i literaturze współczesnej
Motyw kata i ofiary w literaturze współczesnej
Motyw kata i ofiary. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane utwory literackie.
Motyw ofiary w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Na wybranych przykładach przedstaw motyw kata i ofiary w prozie powojennej
Problem granicy między katem a ofiarą w literaturze powstałej po 1939roku. Omów na podstawie analizy wybranych utworów
Różne ujęcia motywu ofiary w literaturze. Omów na wybranych przykładach


Motyw kobiety 

Dzisiejsze kobiety przypominające Barbie. Czy zgadzasz się z tym osądem W argumentacji wykorzystaj przykłady z literatury i filmu

Emancypantki – kobiety walczące o niezależność. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.

Fascynujące portrety kobiet. Omów na wybranych przykładach literatury pięknej

Kanony kobiecego piękna. Przedstaw zmiany zachodzące na przestrzeni wieków. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury poch…

Kobieta buntowniczka, feministka, emancypantka... Zanalizuj jej obraz w wybranych utworach literackich.

Kobieta buntowniczka, feministka, emancypantka... Zanalizuj jej obraz w wybranych utworach literackich

Kobieta romantyzmu, kobieta pozytywizmu, porównaj oba wizerunki +PPT

Kobieta XIX wieku. Scharakteryzuj wybrane postacie kobiece w wybranych dziełach literatury i sztuk

Kobiety poetki i ich liryka. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy wybranych utworów z XIX i XX w

Kobiety w dramatach Szekspira. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów

Kobiety w życiu Adama Mickiewicza i na kartach jego utworów. Omów temat na wybranym przez siebie materiale literackim

Kochająca, toksyczna, altruistyczna. Omów na wybranych przykładach różnorodne portrety matek wykreowane w literaturze…

Literackie portrety kobiet. Przedstaw je, odnosząc się do wybranych utworów z różnych epok.

Motyw kobiety fatalnej w literaturze trzeba omówić analizując przykłady.

Obraz kobiety w literaturze polskiej. Omów i porównaj, wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok

Obraz kobiety w literaturze polskiej. Omów i porównaj, wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok2

Omów na wybranych przykładach motyw walki o równouprawnienie kobiet w literaturze XIX i XX wieku

Poetyckie wyznania kobiet. Omów na wybranych przykładach. Wskaż cechy liryki tworzonej przez kobiety

Poezja kobiet a widzenie świata oczyma kobiety. Rozwiń zagadnienie, przywołując wybrane liryki z różnych epok

Porównaj rolę kobiety w Biblii i mitologii. Zanalizuj problem na wybranych przykładach

Portret kobiety zbuntowanej w literaturze. Przedstaw, zwracając uwagę na przyczynę, przebieg i skutki oraz sposób kreacji

Portrety kobiet w literaturze XIX i XX wieku. Dokonaj analizy porównawczej

Proza kobieca, poezja kobieca - czy można wyróżnić takie kategorie literackie. Odpowiedz, analizując wybrane utwory ...

Przedstaw i zinterpretuj literackie portrety ukochanych kobiet w twórczości różnych epok.

Przedstaw portrety kobiet fatalnych, odwołując się do wybranych utworów dwóch epok literackich.

Scharakteryzuj najciekawsze portrety psychologiczne kobiet w literaturze polskiej i obcej +PPT

Sylwetki kobiet w dziełach literackich romantyzmu i pozytywizmu podobieństwa i różnice

Wizerunek kobiety muzułmańskiej w literaturze Wschodu. Omów problem na podstawie wybranych dzieł współczesnych

Wizerunek kobiety na przestrzeni epok. Omów temat na przykładach dzieł literatury i sztuki

Zaprezentuj różne kreacje kobiet w wybranych utworach pozytywistycznych. Dokonaj porównań
Fascynująca, intrygująca, nijaka... anioł, demon- różne wizerunki kobiet w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach 

Ideał Kobiecego piękna w literaturze i sztuce. Omów zmienność kanonu, porównując przykłady z różnych epok.
Kobiecość jako przywilej lub przekleństwo. Omów problem odwołując się do wybranej epoki literackiej.
Kobiecość jako temat liryki. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do utworów poetek XIX i XX wieku.
Kobieta - anioł, upadła, szalona. Przedstaw portrety psychologiczne wybranych bohaterek literackich
Kobieta - błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny Porównaj wpływ kobiet na postępowanie mężczyzn odwołując się do wybranych utworów różnych epok
Kobieta anioł, demon, kapłanka domowego ogniska.
Kobieta antyczna. Omów wizerunki kobiet tego okresu na wybranych przez siebie przykładach.
Kobieta dawniej i dziś. Omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze dawnej i współczesnej.
Kobieta demoniczna w literaturze, malarstwie i filmie.
Kobieta fatalna a kobieta anioł. Porównaj te motywy odwołując się do przykładów z literatury.
Kobieta fatalna jako bohaterka dzieł literackich różnych epok. Przedstaw różne jej wizerunki oraz relacje ze światem i społeczeństwem, odnosząc się do wybranych przykładów z lit
Kobieta niejedno ma imię. Udowodnij, że Szekspir przedstawił wiecznie żywą prawdę o kobietach, na przykładach z różnych epok literackich.
Kobieta pozytywna i negatywna w literaturze, filmie i piosence
Kobieta przekleństwo, czy błogosławieństwo dla mężczyzny
Kobieta- święta czy grzesznica? Omów na wybranych przykładach rożne ujęcia kobiet w literaturze i sztuce.
Kobieta upadła w literaturze, malarstwie i filmie. Odwołując się do wybranych tekstów kultury różnych epok. Przedstaw temat
Kobieta w literaturze, jako postać drugoplanowa. Przedstaw różne sposoby realizacji i funkcje na wybranych przykładach literatury polskiej i/lub obcej.
Kobieta w literaturze. Przedstaw różne kreacje postaci kobiecych, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej
Kobieta zbuntowana w literaturze
Kobieta zbuntowana. Porównaj różne sposoby kreacji bohaterek na podstawie analizy wybranych przykładów.
Kobieta zbuntowana. przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu
Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu
Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu2
Kobieta zbuntowana. Przedstaw różne ujęcia wizerunku w wybranych dziełach literackich różnych epok
Kobieto puchu, marny... podejmij polemikę z cytatem z IV części Dziadów.
Kobiety biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach
Kobiety intrygujące i irytujące w literaturze.
Kobiety lekkich obyczajów w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury
Kobiety nowoczesne. Przedstaw kreacje bohaterek dwudziestowiecznych powieści i dramatów.
Kobiety tworzące historię. Porównaj ich kreacje na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich.
Kobiety w twórczości pisarzy romantycznych. Na podstawie analizy wybranych utworów literackich scharakteryzuj stereotyp kochanki romantycznej
Kobiety- żony bohaterkami utworów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
Kreacje kobiet w literaturze współczesnej i staropolskiej .Przedstaw i porównaj odwołując się do wybranych tekstów literackich.
Kurtyzana, prostytutka, kobieta upadła jako bohaterka literatury światowej. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady
Literacki wizerunek kobiety w dobie pozytywizmu. Omów na wybranych przykładach z tego okresu.
Literackie obrazy kobiecości omów na wybranych przykładach.
Literackie portrety kobiet. Zaprezentuj ich typy i funkcje na wybranych przykładach.
Literackie portrety żon i kochanek w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Literackie wizerunki kobiet przedstawione w literaturze pozytywizmu scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów.
Malarskie i literackie portrety kobiet.
Matki, żony, kochanki. Na przykładzie wybranych dzieł ukaż różne kreacje kobiet w literaturze
Motyw kobiety fatalnej w literaturze trzeba omówić analizując przykłady.
Motyw Kobiety fatalnej. Na przykładzie wybranych utworów literackich omów jego różnice i funkcje.
Motyw kobiety w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw macierzyństwa w literaturze i sztuce
Motyw zakochanej kobiety i jego rola w literaturze różnych epok Omów na wybranych przykładach
Motyw zakochanej kobiety i jego rola w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw żony. Ambitne potulne szaleńczo kochające w literaturze polskiej i obcej.
Na wybranych przykładach omów wyobrażenia kobiecości obecne w literaturze i sztuce.
Obraz kobiety i jej życia. Przedstaw na wybranych przykładach literackich, różnych epok.
Obraz kobiety w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.
Od anioła do kobiety fatalnej. Przedstaw różne kreacje kobiet w literaturze
Omów ewolucję portretu kobiety na wybranych przykładach literackich
Omów funkcjonowanie ideału kobiety w wybranych epokach odwołując się do przykładów z literatury i malarstwa.
Omów i porównaj wybrane portrety kobiet w polskiej i obcej literaturze różnych epok.
Omów na wybranych przykładach literackich, zmieniający się na przestrzeni epok, ideał kobiecości.
Omów rolę kobiety w życiu mężczyzny na podstawie analizy wybranych tekstów literackich z różnych epok
Omów wizerunek kobiety w literaturze polskiej na wybranych przykładach.
Omów wpływ wybranych postaci kobiet na losy bohaterów. Odwołaj się do literatury różnych epok
Portret kobiet w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.
Portret kobiety w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Portret psychologiczny kobiet w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.
Portrety kobiet upadłych w literaturze. Omów różnorodność realizacji i funkcje motywu na przykładzie wybranych utworów w literaturze współczesnej.
Portrety kobiet w literaturze i malarstwie XIX wieku.
Portrety kobiet w literaturze i sztuce. Przedstaw wybrane postacie i porównaj sposób ich kreowania w wybranych przykładach.
Portrety kobiet w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Przedstaw różne portrety i kreacje kobiet, zanalizuj celowo wybrane przykłady. +PPT
Portrety kobiet w literaturze.
Portrety kobiet w literaturze. Porównaj różne wizerunki kobiet na wybranych przykładach literackich.
Portrety kobiety. Omów na przykładach z rożnych tekstów kultury.
Portrety psychologiczne kobiet wiek XIX i XX
Portrety żon w literaturze. Przedstaw różnorodność ich obrazu na wybranych przykładach.
Postać kobiety w literaturze i malarstwie na przestrzeni wieków. Omów +PPT
Przedstaw artystyczne wizerunki kobiet zbuntowanych i oceń zasadność ich buntu.
Przedstaw i oceń różnorodne wizerunki uwodzicielek. Prezentując motyw, odwołaj się do kilku przykładów z literatury różnych epok
Przedstaw portret kobiety w literaturze różnych epok na wybranych przykładach.
Przedstaw różne sposoby kreowania kobiet upadłych w literaturze i sztuce.
Przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych w utworach literackich różnych epok
Przedstaw sposoby ukazywania ukochanych kobiet w literaturze różnych epok.
Przedstaw sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych epok.
Rola kobiety Polki w czasach próby historycznej. Zanalizuj i porównaj motyw na wybranych przykładach z literackich.
Rola kobiety w życiu bohaterów literackich.
Różne kreacje kobiety fatalnej w literaturze. zaprezentuj na wybranych przykładach.
Różne kreacje kobiety w literaturze romantycznej.
Różne kreacje kobiety w literaturze XX wieku. Omów i zinterpretuj ujęcia motywu na wybranych przykładach
Różne oblicza kobiecego piękna w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów i porównaj wybrane przykłady
Różne oblicza kobiet w dramatach Williama Szekspira. Omów na wybranych przykładach.
Różne portrety kobiet. Omów na przykładzie dowolnej epoki.
Różne wizerunki kobiet w literaturze i sztuce. Przedstaw wybrane przykłady
Różne wizerunki kobiet w literaturze. Przedstaw zagadnienie sięgając do wybranych utworów różnych epok
Różne wizerunki kobiety w literaturze i sztuce modernizmu. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
Różnorodność kreacji kobiet w Biblii lub mitologii. Omów temat na wybranych przykładach.
Sposoby kreacji kobiet w powieściach Paulo Coelho. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
Tragiczny wpływ kobiet na bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach
Wizerunek kobiety w literaturze i malarstwie
Wizerunek kobiety w romantyzmie.
Wizerunek kobiety w utworach dwóch sąsiadujących ze sobą epok
Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok.
Wizerunki kobiet w literaturze pisanej przez kobiety.
Wizerunki kobiet zbuntowanych w literaturze. Przedstaw je zwracając uwagę na przyczyny i konsekwencje buntu
Wpływ kobiet na losy mężczyzn. Odwołując sie do wybranych utworów literackich
Wpływ kobiet na losy mężczyzn. Odwołując się do wybranych utworów literackich
Wpływ kobiet na życie bohaterów literackich rozważ problem odwołując sie do wybranych przykładów z literatury
Wpływ kobiet na życie bohaterów literackich. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Zakochana kobieta i rola tego motywu w literaturze różnych epok.
Zaproponuj wybór wzorców i antywzorców jako różnorodną formę ujęcia wizerunku kobiety w literaturze. 

  

Motyw konfliktu

Konflikt pokoleń- mit czy rzeczywistość Rozważ problem przywołując przykłady z różnych epok

Konflikt rozumu i serca. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich

Konflikt rozumu i serca. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich

Konflikty pokoleń w wybranych utworach literackich. Omawiając zagadnienie na podstawie analizy dzieł literackich, zwróć …

Konflikty rodzinne w utworach dramatycznych. Omów na wybranych przykładach

Konflikty rodzinne w wybranych dramatach. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich

Odwołując się do wybranych utworów literatury romantyzmu i pozytywizmu, omów przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych 1
Konflikt pokoleń przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
Konflikt pokoleń w literackim przekazie różnych epok.
Konflikt pokoleń. Omów różne ujęcia tego motywu na podstawie analizy utworów romantycznych i pozytywistycznych.
Konflikty międzyludzkie i ich odzwierciedlenie w literaturze.
Konflikty pokoleniowe bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach literatury polskiej.
Motyw konfliktu pokoleń w literaturze polskiej
Przedstaw konflikt pokoleń i twórców lub bohaterów jako temat literacki.


Motyw kryminalny

Fabuła powieści kryminalnej. Scharakteryzuj na wybranych przykładach literatury współczesnej
Kreacja bohatera powieści kryminalnej - różne typy, cele, motywy postaci.
Kreacja gangstera w literaturze i filmie XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
Kryminał w literaturze i filmie. Omów charakterystyczne cechy gatunku, odwołując się do tekstów kultury XX wieku.

Analizując i interpretując wybrane utwory literackie, scharakteryzuj sposób kreowania scen bitewnych w prozie Henryka Sienkiewicza…

Analizując wybrane przykłady przedstaw motyw pojedynku w literaturze

Gangster jako bohater literacki. Omów na przykładach wybranych utworów

Kryminał w literaturze i filmie. Omów charakterystyczne cechy gatunku, odwołując się do tekstów kultury XX wieku.

Kryminał w literaturze i filmie. Omów charakterystyczne cechy gatunku, odwołując się do tekstów kultury XX wieku

Odwołując się do wybranych fragmentów literackich, scharakteryzuj sposób kreowania scen bitewnych w powieściach Henryka Sienkiewicza…

Pojedynek jako motyw literacki. Omów problem, analizując wybrane utwory literatury dawnej i współczesnej

Sceny batalistyczne w filmie malarstwie i literaturze. Porównaj sposób prezentacji.

Wątki kryminalne i ich funkcje w literaturze europejskiej. Dokonaj prezentacji tematu na podstawie wybranych dzieł pisarzy

Wielkie pojedynki w literaturze wybranych epok. Przedstaw i porównaj sposoby prezentacji tematu

Mafijny świat w literaturze i filmie.
Motywy i wątki kryminalne w literaturze popularnej.
Obraz gangstera w powieści Ojciec Chrzestny Mario Puzo i wybranych filmach +PPT
Portret gangstera w tekstach kultury XX wieku. omów ewolucję wizerunku i określ funkcję tej postaci w wybranych przykładach
Portrety genialnych detektywów.
Przedstaw różne ujęcia scen batalistycznych w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów
Przywołując przykłady literackie i filmowe, przedstaw poetykę kryminału oraz wskaż przyczyny jego popularności.
Rola mafii w życiu człowieka.
Różne sposoby wykorzystania wątków kryminalnych w literaturze polskiej i obcej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
Różne ujęcia scen batalistycznych w literaturze i ich adaptacji filmowych
Sceny batalistyczne i sceny pojedynków w literaturze, malarstwie i filmie +PPT
Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie polskim. Omawiając zagadnienie odwołaj się do wybranych przez siebie przykładów.
Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie polskim. Omawiając zagadnienie odwołaj się do wybranych przez siebie
Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie. Omów temat analizując celowo dobrane dzieła literacki i malarskie
Sceny batalistyczne w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.
Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.
Sceny batalistyczne w malarstwie i literaturze polskiej
Sceny batalistyczne, ich rola w malarstwie i w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Sceny łowieckie w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów kultury +PPT
Specyfika powieści i filmu kryminalnego. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
Sposoby kreowania scen batalistycznych w literaturze, filmie i innych dziełach sztuki
Sposób ukazania pojedynków lub scen batalistycznych w utworach w utworach literackich i filmowych
Tradycja gatunku powieści kryminalnej


Motyw lekarza

Lekarz- zawód czy powołanie Scharakteryzuj różne wizerunki lekarzy występujących w utworach w utworach literackich

Literatura i medycyna. Jak w dziełach literackich przedstawia się lekarzy Omów na wybranych przykładach..

Różne portrety lekarzy w literaturze. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów literackich różnych epok
Literackie portrety lekarzy. Przedstaw wybrane sylwetki
Literackie prezentacje lekarzy i ich etyki zawodowej.
Naukowcy i ich odkrycia. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach literackich i innych tekstów.
O lekarzach i nauczycielach oraz ich powołaniach - przedstaw temat na wybranych dziełach literackich.
Portrety lekarzy w literaturze. Scharakteryzuj wybrane przez siebie postacie literackie i oceń ich stosunek do wykonywanego
Przedstaw portret doktora w wybranych utworach literackich różnych epok
Przedstaw sposoby kreowania i funkcjonowania postaci lekarek i lekarzy w literaturze różnych epok
Różne wizerunki lekarza w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury
Scharakteryzuj różne wizerunki lekarzy w literaturze

 

Motyw marzeń, marzyciela

Bohaterowie utworów literackich realizujący swoje marzenia o szczęściu i sprawiedliwości. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej i obcej. Scharakteryzuj sposób kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok.

Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Omów i porównaj różne sposoby kreacji postaci, odwołując się do wybranych…

Idealiści w starciu z otaczającym światem. Rozwiń zagadnienie, analizując losy wybranych bohaterów literackich

Idealizacja rzeczywistości jako sposób kreacji świata w literaturze, malarstwie i filmie +PPT

Ikar wzlatuje, Ikar upada w obrazach literackich i malarskich. Podejmij próbę interpretacji wybranych dzieł, wykorzystując…
Dramat niespełnienia marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizują wybrane utwory.
Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Przedstaw i scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok
Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kierowania takich bohaterów w utworach różnych epok
Idealiści i marzyciele w polskiej literaturze. Zaprezentuj bohaterów literackich charakteryzujących się taką postawą i omów konsekwencje
Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością - zmieniają świat czy świat ich zmienia. Rozważ problem na przykładach wybranych bohaterów literackich.
Idealiści i marzyciele. Przedstaw portrety bohaterów wykreowanych przez Stefana Żeromskiego.
Idealiści w literaturze polskiej
Marzenia, jako składnik życia. Analizując wybrane dzieła filmowe i literackie, przedstaw rolę, jaką pełnią marzenia w losach
Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów temat na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Przedstaw problem, odwołując sie do wybranych utworów literackich
Marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością w literaturze polskiej - zanalizuj problem na podstawie wybranych utworów 2
Marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością w literaturze polskiej - zanalizuj problem na podstawie wybranych utworów1
Na celowo wybranych przykładach z różnych epok przedstaw różne kreacje marzycieli. Uwzględnij kontekst historycznoliteracki.
Różne sposoby realizacji marzeń przez bohaterów literackich. Na podstawie literatury polskiej i obcej.

Motyw maski

Bohater o różnych twarzach. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu maski w literaturze.
Maska i przenośnia w literaturze, czyli o sposobach komunikacji pisarza z czytelnikiem- od bajek Krasickiego do utworów pisarzy polskich i obcych XX wieku.
Maska, gest, poza-bohater literacki który próbuje ukryć swoją osobowość. Omów na dowolnych przykładach
Maski – ich rola i znaczenie w życiu człowieka. 


Motyw matki

„Stała matka boleściwa” w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych dziełach

Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów zagadnienia w oparciu o wybrane przykłady minionych epok.

Literackie obrazy matek. Omów temat, odwołując się do wybranej literatury polskiej i obcej

Macierzyństwo jako motyw literacki Omów na wybranych przykładach.

Obraz Matki w Literaturze. Opisz na wybranych przykładach

Omów temat relacji między matką a synem na podstawie wybranych utworów literackich.

Przedstaw na wybranych przykładach różne kreacji matki w literaturze i sztuce

Różne kreacje postaci matki- omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł literackich.

Różne sposoby wykorzystywania motywu macierzyństwa w literaturze i sztuce. Rozwiń temat odwołując się do wybranych

WIZERUNEK MATKI W LITERATURZE, OMÓW NA KILKU PRZYKŁADACH.

Zinterpretuj topos matki opłakującej dziecko na podstawie wybranych tekstów kultury
Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych  przykładach
Dokonaj analizy literackich obrazów relacji między matką i córką. Odwołaj się do wybranych tekstów podejmujących to zagadnienie, pochodzących z różnych epok.
Funkcjonowanie motywu matki w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach literackich.
Kreacja matki w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Kreacje matek w utworach literackich. Omów je, analizując wybrane przykłady
Literackie antywzory matek utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Literackie portrety matek + PPT.
Literackie portrety matek dobrych. Omów na wybranych przykładach.
Literackie portrety matek. Omów na przykładach z różnych epok.
Motyw matki w literaturze - omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
Motyw matki w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Obraz matki w literaturze
Od matki – Polki do feminizmu. Portrety kobiet w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok +PPT
Omów funkcjonowanie motywu „materdolorosa” w utworach literackich różnych epok.
Porównaj portrety matek i sposoby ich funkcjonowania na wybranych.
Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych Przedstaw na wybranych przykładach
Portret matki w literaturze i sztuce. Omów jego funkcje odwołując się do przykładów z różnych epok
Portret matki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Różne obrazy matki. Rozwiń temat odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej
Różne portrety matki. Omów Problem, odnosząc się do wybranych utworów+ PPT.
Różne sposoby ujęcia motywu matki w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach
Różne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
Różnorodność wizerunków matek w literaturze. Omów na przykładach z różnych epok

 

Motyw małżeństwa

Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie, opowiedz, jak sztuka ukazuje małżeństwo

Literackie kreacje par małżeńskich. Rozwiń temat na wykorzystując wybrane utwory.

Literackie kreacje par małżeńskich. Rozwiń temat wykorzystując wybrane utwory.

Matki żony i kochanki. Przedstaw różne postacie kobiet w literaturze i filmie

Obraz małżeństwa w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.

Słynne małżeństwa bohaterów literackich. Zanalizuj temat na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej
Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcjonowanie motywu małżeństwa w literaturze.
Literackie portrety małżeństw. Omów temat na wybranych przykładach literackich różnych epok
Literackie portrety par małżeńskich. Porównaj, omawiając wybrane przykłady
Małżeńskie dramaty w utworach literackich. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich, rozważ problem na wybranych tematach
Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich. Przedstaw i omów problem na wybranych przykładach
Małżeńskie dramaty wpisane w literaturę. Scharakteryzuj problem na wybranych przykładach. Przyczyny i konsekwencje ludzkich dramatów
Małżeńskie relacje jako odwieczny temat literatury. W prezentacji porównawczej zacznij od najstarszych archetypów- związku Alkestis i Admeta oraz Orfeusza i Eurydyki
Małżeństwa literackie... Od św. Aleksego do Stomilów. Różnorodna kreacja par małżeńskich w wybranych utworach literackich
Małżeństwa w literaturze. Porównaj sposoby opisu i ich funkcje na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich
Na podstawie literatury i filmu przedstaw najciekawsze portrety par małżeńskie
Na wybranych przykładach literackich przedstaw i omów różne portrety małżeństwa
Obraz relacji między kobietą a mężczyzną w małżeństwie i nie tylko. Zanalizuj zagadnienie odwołując się do rożnych tekstów kultury
Od św. Aleksego do Ziembiewiczów – przedstaw i oceń różne obrazy małżeństw w literaturze
Pary małżeńskie w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Przedstaw różne ujęcia motywu trójkąta małżeńskiego  w wybranych utworach literatury polskiej i obcej
Różne wizerunki par małżeńskich. Omów temat na wybranych przykładach
Zaprezentuj i porównaj wizerunki par małżeńskich ukazane w literaturze różnych epok.
Zaprezentuj słynne małżeństwa literackie na wybranych przykładach. Omów problem, odwołując się do kilku tekstów literackich


Motyw metamorfozy

Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze Omów na przykładach wybranych utworów.
Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów
Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Zanalizuj problem na przykładzie stosownych utworów

Metamorfoza bohatera i jej funkcja. Omów temat analizując utwory z różnych epok.

Metamorfoza bohatera literackiego i jej znaczenie. Omów problem na wybranych przykładach

Metamorfoza bohatera literackiego. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.
Metamorfoza bohatera i jej sens. Omów problem na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Zanalizuj problem, wykorzystując przykłady z różnych epok
Metamorfoza jako ważny etap w życiu bohatera.
Metamorfozy bohaterów i ich funkcje w literaturze różnych epok. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów
Metamorfozy bohaterów literackich i ich znaczenie dla samego bohatera i jego otoczenia. Rozważ na przykładach literackich z różnych epok.
Negatywne i pozytywne metamorfozy bohaterów. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.
Zmagania z samym sobą. Omów przypadek metamorfozy bohaterów w wybranych utworach w związku z przesłaniem ideowym tych utworów


Motyw mężczyzny

Apollo, Achilles, Superman- ideał mężczyzny w mitach greckich, literaturze i innych tekstach kultury z różnych epok.
Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj konfrontacji odwołując się do wybranych przykładów 1

Bezbronność, tchórzostwo, męstwo. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw swoje rozważania na temat…

Mężczyzna jako ojciec i głowa rodziny. Zaprezentuj różne postawy bohaterów na przykładzie wybranych utworów literackich.

Portret mężczyzny w literaturze. omów na wybranych przykładach +PPT

Sposób kreowania portretu mężczyzny w literaturze
Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj konfrontacji, odwołując się do wybranych przykładów 2
Ideał mężczyzny w literaturze i sztuce 1
Ideał mężczyzny w różnych epokach. Omów na podstawie 2
Kreacja herosa w literaturze i filmach sensacyjnych. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach.
Kreacje herosa w literaturze fantasy i filmach sensacyjnych. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach.
Męska przyjaźń w literaturze. Omów różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.
Mężczyzna jako ojciec i głowa rodziny. Zaprezentuj sylwetki wybranych bohaterów literackich.
Mężczyzna w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując sie do różnych bohaterów z trzech epok literackich 1
Mężczyzna w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do różnych bohaterów z trzech epok literackich 2
Od Adama do Batmana. Przedstaw i porównaj różne kreacje mężczyzn w literaturze i innych tekstach kultury
Od Adama do Batmana. Zanalizuj różnorodne kreacje mężczyzn w literaturze i innych tekstach kultury
Od Adama do Batmana. Zaprezentuj i porównaj różne kreacje mężczyzn w literaturze polskiej i obcej.
Od herosa do pantoflarza – różnorodne portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów.
Od herosa do pantoflarza-różnorodne portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów
Od starożytnego herosa do super bohatera - omów znaczenie tego motywu w literaturze i filmie.
Portret zakochanego mężczyzny w literaturze polskiej i powszechnej. Omów temat analizując dzieła wybranych epok literackich.
Portrety mężczyzn .Omów motyw na podstawie przykładów literackich z różnych epok i porównaj sposoby jego kreowania.
Różne kreacje mężczyzn w literaturze i filmie. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów 1
Różne kreacje mężczyzn w literaturze i filmie. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów 2
Syn - mąż- ojciec. Obrazy mężczyzn w literaturze XX wieku. Oceń funkcje różnych kreacji postaci. 1
Syn - mąż- ojciec. Obrazy mężczyzn w literaturze XX wieku. Oceń funkcje różnych kreacji postaci. 2
Syn–mąż-ojciec. Obraz mężczyzny w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Oceń funkcje różnych kreacji postaci.
Topos mężczyzny i jego ewolucja na przestrzeni wieków. Analizując dzieła literackie z różnych epok, porównaj ukazane w nich różne kreacje mężczyzn
Wybrane wzorce mężczyzny w trzech różnych epokach literackich. Przedstaw zagadnienie na tle postaw charakterystycznych dla epoki
Zakochany mężczyzna. omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich


Motyw miasta, miejscowości

Analizują odpowiednie przykłady literackie z różnych epok przedstaw zmieniający się obraz Warszawy

Dialekt twojego regionu. Dokonaj charakterystyki na podstawie zgromadzonego materiału językowego

Łódź w filmie i literaturze

Miasto synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji Omów zagadnienie interpretując wybrane utwory literackie

Mieszczaństwo- jego obraz i ocena w literaturze XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, interpretując wybrane teksty polskie i obce

Motyw miasta w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

Obraz Warszawy ukazany w literaturze polskiej XIX i XX wieku.

Omów obraz Warszawy i rolę, jaką pełni w wybranych tekstach kultury

Portret Ślązaków i Śląska. Przedstaw temat w oparciu o wybrane teksty literackie i filmy (np. K. Kutza)

Prometeusz Ikar Syzyf jako symbole określonych postaw ludzkich . Przedstaw ich realizację w literaturze i innych dziedzin.

Różne obrazy miasta w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej

Syberia - polskie piekło. Omów problem w oparciu o wybrane utwory

Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.

Warszawa w Lalce Bolesława Prusa i obrazach Aleksandra Gierymskiego +PPT
Architektura miasta w ujęciu literackim i malarskim. Omów na wybranych przykładach.
Fascynacja wielkomiejskim pospiechem w literaturze i malarstwie pierwszej polowy  XX wieku. Omów temat zwracając uwagę na literackie i malarskie środki ekspresji
Jaki sens nadała literatura motywowi miasta  Odpowiedz posługując się wybranymi przykładami
Lublin, jako centrum kultury regionalnej. Przedstaw osiągnięcia wybranych twórców związanych z Lubelszczyzną +PPT
Miasta i ich mieszkańcy na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach
Miasto - miejsce magiczne, cywilizacyjny chaos, przestrzeń destrukcji...Omów rożne sposoby widzenia miasta w utworach literackich.
Miasto – przestrzeń wroga czy przyjazna Przedstaw problem, analizując trzy wybrane utwory literackie
Miasto - synonim cywilizacji i postępu, czy obszar zepsucia i degeneracji Rozważ na przykładzie wybranych utworów literackich
Miasto i jego oblicza w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach dzieł sztuki
Miasto i jego wpływ na losy bohatera. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z różnych tekstów kultury.
Miasto jako przestrzeń kształtująca postawy życiowe bohaterów literatury XX wieku. 1
Miasto jako przestrzeń kształtująca postawy życiowe bohaterów literatury XX wieku. 2
Miasto jako przestrzeń literacka. Rozważ problem miasta w literaturze w oparciu o wybrane przedmioty.
Miasto jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach
Miasto przestrzenią egzystencji człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł kultury
Miasto synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji.
Miasto w literaturze i kulturze XIX i XX w. Odwołując się do wybranych tekstów kultury omów różne sposoby jego kreacji.
Miasto w literaturze, filmie i fotografii - przedstaw na wybranych przykładach
Miasto w ujęciu wybranych twórców, przedstaw różne sposoby kreacji tej przestrzeni.
Miasto, jako przestrzeń kształtująca postawy życiowe bohaterów literatury XX wieku. Omów na wybranych przykładach3
Mieszczaństwo polski w literaturze od pozytywizmu do literatury współczesnej. Dokonaj analizy porównawczej, odwołując się do wybranych tekstów.
Motyw miasta w literaturze
Nazwy miejscowe twojego regionu źródłem wiedzy o kulturze materialnej i duchowej przodków – Śląsk.
Nazwy miejscowe twojego regionu źródłem wiedzy o kulturze materialnej i duchowej przodków Śląsk.
Nazwy restauracji i kawiarni warszawskich. Omów ich etymologię i poprawność językową.
Obraz funkcjonowania miasta w literaturze i sztuce na przykładzie Warszawy.
Obraz miasta jako przestrzeni życiowej człowieka w literaturze XIX wieku.
Obraz miasta w literaturze. Omów na podstawie utworów pochodzących z różnych epok.
Obraz miasta w literaturze. Omów na podstawie utworów pochodzących z różnych epok
Obraz Śląska w literaturze i filmie. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
Obraz Warszawy i jej mieszkańców w wybranych felietonach Bolesława Prusa. Omów temat na podstawie wybranych felietonów.
Obraz Warszawy i jej przedmieść w literaturze
Obraz Warszawy i jej przedmieść w literaturze. Omów odwołując się do wybranych utworów.
Obraz Warszawy w ,,Lalce'' Bolesława Prusa i na obrazach Aleksandra Gierymskiego.
Obraz Warszawy w literaturze. Opisz na podstawie wybranych utworów
Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Omów różne sposoby jego kreowania w wybranych powieściach XIX w
Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Zanalizuj temat, wykorzystując wybrane teksty literackie.
Odwołując się do wybranych przykładów z literatury, porównaj różne obrazy miasta.
Obrazy stolicy w literaturze. Porównaj różne realizacje tego motywu w literaturze XIX wieku
Obrazy stolicy w literaturze. Porównaj różne realizacje tego motywu w literaturze XIX wieku
Obrazy Warszawy przedstawione w literaturze XIX, XX i XXI wieku Porównanie.
Omów funkcjonowanie motywu miasta w wybranych tekstach literatury polskiej i zagranicznej
Omów pochodzenie nazw dzielnic wybranych miast śląskich.
Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu Warszawa. Dokonaj charakterystyki na wybranych przykładach.
Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu. (Gdynia).
Omów pochodzenie nazw miejscowych Wrocławia i okolic.
Omów pochodzenie wybranych nazw miejscowych twojego regionu Lubelszczyzny.
Omów realizacje motywu dużego miasta w wybranych tekstach kultury.
Omów sposób ujęcia miasta w literaturze. Odwołaj się do wybranych utworów
Omów, na wybranych przykładach, pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu.(warszawa)
Porównaj obraz prowincji z opowiadań Brunona Schulza i malarstwa Marca Chagalla. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce B Prusa z dowolnie wybranym utworem literackim XX w.
Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce Bolesława Prusa i dowolnie wybranym utworze literackim XX wieku
Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce Bolesława Prusa z dowolnie wybranym utworze literackim XX wieku.
Porównaj Obraz Warszawy w literaturze XIX i XX w.
Porównaj obrazy Petersburga widzianego oczami Mickiewicza i Dostojewskiego.
Porównaj obrazy Warszawy ukazane w literaturze na przestrzenie lat.
Porównaj obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych XIX i XX wieku.
Przedstaw funkcje różnorodnego ujęcia motywu miasta, analizując wybrane utwory literackie
Przedstaw literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych dzieł lit.
Region świętokrzyski w literaturze. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich
Rożne obrazy miasta w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła sztuki.
Różne funkcje motywu miasta w literaturze na podstawie wybranych tekstów
Różne obrazy miasta w literaturze. Omów problem, odwołując się do treści wybranych utworów.
Różne wizje miasta w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Śląsk w oczach twórców literatury, malarstwa i filmu. Wykorzystaj różne sposoby ujęcia tematu.
Walcząca Warszawa obraz tragicznych dziejów miasta. Problem przedstaw na przykładach wybranych tekstów kultury
Warszawa - miasto wielokulturowe. Przedstaw różnorodność mieszkańców stolicy na przykładzie utworów z literatury współczesnej.
Warszawskie Łazienki w prozie, poezji i dramacie. Przedstaw temat odwołując się do wybranych tekstów literackich
Zaprezentuj genezę nazw historycznych dzielnic Warszawy Mokotów, Wilanów, Ursynów, Marymont.
Zaprezentuj różne obrazy miasta ukazane w literaturze wybranych epok.
Zrekonstruuj obraz Warszawy widzianej oczami pozytywistów. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury.

 

Motyw miłości

,,Kochać to nie znaczy zawsze to samo..."-przedstaw różne ujęcia motywu miłości funkcjonujące w literaturze.

Czy nieszczęśliwa miłość ma wpływ na człowieka. Omów zgodnie analizując wybrane przykłady

Destrukcyjna siła miłości

Literacki portret kochanków. Rozwiń temat analizując wybrane utwory

Literackie portrety kochanków. Przedstawiając motyw odwołaj się do literatury polskiej i obcej różnych epok.

Miłość i odrzucenie w wybranych utworach literackich. Omów motyw analizując wybrane przykłady z różnych epok

Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów problem, dokonując analizy wybranych tekstów literackich +PPT

Miłość w literaturze-omów temat na wybranych przykładach

Miłość, jako siła niszcząca i budująca w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach

Motyw kłótni kochanków w literaturze

Motyw miłości i śmierci w literaturze różnych epok. Dokonując analizy celowo wybranych utworów przedstaw funkcję tego motywu.

Motyw miłości i śmierci w literaturze różnych epok. Dokonując analizy celowo wybranych utworów przedstaw funkcję tego motywu2

Motyw niespełnionej miłości. Omów na podstawie literatury romantycznej

Porównaj obraz miłości w liryce z dwóch wybranych epok

Powiedz mi, jak mnie kochasz... Omów sposoby wyrażania miłości w liryce kilku wybranych przez ciebie poetów

Przedstaw słynne pary kochanków w literaturze polskiej i powszechnej

Rola i znaczenie miłości. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów Adama Mickiewicza

Romantyczny kochanek. Scharakteryzuj sposoby budowania jego kreacji na podstawie analizy dowolnie wybranych utworów +PPT

Słynne pary w literaturze polskiej i światowej. Przedstaw i porównaj sposoby prezentacji tematu, analizując wybrane utwory

Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe na wybranych przykładach

Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe, analizując wybrane teksty kultury +PPT 2

Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe, analizując wybrane teksty kultury +PPT
„Cierpienie z miłości” jako motyw literacki. Przywołując wybrane przykłady zaprezentuj funkcjonowanie toposu
„I nie miłować ciężko i miłować nędza”- (M. Sęp -Szarzyński).Przedstaw dylematy miłosne kochanków wybranych epok literackich
„Nie ma większej miłości'' Czyli kto oddał życie za przyjaciół. Omów na Wybranych przykładach literackich.
Analizując wybrane przykłady omów różne ujęcia miłości w literaturze pięknej.
Dawne i współczesne obrazy występnej i zmysłowej miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Destrukcyjna i twórcza moc miłości w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przez siebie przykładach
Dylematy miłosne bohaterów literackich. Omów problem w oparciu o wybrane utwory.
Dylematy miłosne kochanków wybranych epok literackich. Omów temat na przykładach z różnych epok.
Dylematy miłosne wybranych kochanków literackich, przedstaw i scharakteryzuj na przykładzie dzieł literackich.
Dylematy miłosne wybranych kochanków literackich. Przedstaw i scharakteryzuj na podstawie dzieł literackich.
Etos miłości w literaturze romantyzmu. Omów problem na wybranych przykładach tego okresu.
Funkcja motywu miłości w twórczości Paulo Coelho. Zinterpretuj zagadnienie, odnosząc się do wybranych powieści.
Historia miłości nieszczęśliwej. Omów problem na wybranych przykładach
Inspirująca i destruktywna siła miłości. Omów problem posługując się stosownymi utworami literackimi z trzech wybranych epok.
Jak literatura ukazuje narodziny miłości. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
Kreacja nieszczęśliwych kochanków w literaturze różnych epok , przedstaw i porównaj
Literacki obraz ludzi zakochanych.
Literacki obraz miłości. Przedstaw różnorodne jego ujęcia, analizując wybrane utwory.
Literacki obraz miłości. Przedstaw różnorodne jego ujęcia, analizując wybrane utwory.
Literackie pary i ich różne ujęcia. Przedstaw na wybranych przykładach.
Literackie portrety zakochanych. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
Literatura jako opowieść o miłości i nienawiści. Analizując przykłady z dwóch epok, dawnej i współczesnej, określ wpływ emocji
Miłość – uczucie najtrudniejsze i najpiękniejsze. Rola i wizje miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Miłość – żywioł niszczący czy budujący. Rozważ temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Miłość bohaterów, jako źródło euforii lub cierpienia . mów zagadnienie na wybranych przykładach
Miłość- cierpienie, zabawa, radość, zapomnienie czy...? Porównaj sposoby ukazywania tego uczucia w erotykach różnych autorów.
Miłość do Boga jako temat literatury. Omów na wybranych przykładach
Miłość do kobiety jako natchnienie artysty. Przedstaw motyw, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury z różnych epok
Miłość i najsłynniejsze pary literatury światowej i polskiej. Omów temat na wybranych przykładach.
Miłość jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach
Miłość jako przyczyna cierpienia  bohaterów literackich. Zaprezentuj na na wybranych przykładach.
Miłość jako siła twórcza i destrukcyjna. Przedstaw swoje rozważania, odwołując się do wybranych utworów polskiego romantyzmu.
Miłość jako temat kultury popularnej. (literatura i film).
Miłość jako temat literacki. porównaj sposób jego ujęcia w dwóch różnych epokach.
Miłość jako temat literacki. Porównaj sposób jego ujęcia w dwóch różnych epokach
Miłość jako wartość. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów literackich z różnych epok
Miłość jako wybory moralne człowieka. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów na wybranych przykładach.
Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów na wybranych przykładach
Miłość matki i dzieci. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Miłość między kobietą a mężczyzną prowadzi do przekraczania granic moralnych. Rozważ problem na przykładzie wybranych utworów literackich.
Miłość nie jedno ma imię… – przedstaw różnorodne ujęcia miłości.
Miłość nieszczęśliwa w literaturze i sztuce. Przedstaw motyw, przywołując odpowiednie przykłady tekstów kultury
Miłość nieszczęśliwa wielkim tematem literatury. Zaprezentuj swoje rozważania  w oparciu o wybrane teksty
Miłość przekleństwo czy błogosławieństwo omów, do jakich refleksji na ten temat skłania się lektura wybranych utworów.
Miłość romantyczna. Analizując wybrane utwory epoki romantyzmu, przedstaw jej blaski, cienie, tajemnice
Miłość siłą destrukcyjną? Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów z prozy i dramatu.
Miłość tristaniczna, a miłość nazareńska - porównaj ich odmiany w oparciu o wybrany materiał literacki
Miłość w czasach odwróconego dekalogu. Omów na wybranych przykładach literatury XX wieku.
Miłość w czasach wojny. Zanalizuj temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Miłość w czasie wojny. Omów problem analizując wybrane dzieła.
Miłość w literaturze dawnych wieków. Przedstaw na wybranych przykładach
Miłość w poezji barokowej i lirykach Grochowiaka - podobieństwa i różnice w sposobie obrazowania. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
Miłość -złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpień. Zaprezentuj własne refleksje powstałe pod wpływem literatury, dziel literackich.
Miłość -złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpień. Zaprezentuj własne refleksje powstałe pod wpływem literatury, dziel literackich.
Miłość, jako temat utworów literackich. Zaprezentuj zagadnienie przywołując wybrane utwory literackie.
Motyw miłości i śmierci w literaturze polskiego baroku. Omów na wybranych przykładach
Motyw miłości i śmierci w wybranych tekstach literackich
Motyw miłości szczęśliwej w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw miłości tragicznej w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do dwóch wybranych epok literackich
Motyw miłości w literaturze polskiej i obcej. Omów temat, analizując wybrane przykłady
Motyw miłości w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw miłości w literaturze różnych epok. Zanalizuj na wybranych przykładach.
Motyw miłości w literaturze. Porównaj i zanalizuj wybrane literackie obrazy miłości, odnosząc je do kontekstu epoki
Motyw miłości w literaturze. Przeanalizuj przykłady z różnych epok.
Motyw miłości w starożytności, średniowieczu i romantyzmie. Omów jak zmieniało się funkcjonowanie toposu, posługując się wybranymi przykładami literackimi
Motyw nieszczęśliwego kochanka w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
Mowa zakochanych dawniej i dziś. Omów na postawie wybranych przykładów.
Mowa zakochanych w wybranej epoce staropolskiej i dziś. Dokonaj analizy i porównania.
Mowa zakochanych w wybranej epoce staropolskiej i dziś. Dokonaj analizy i porównania
Najpiękniejsze strofy o miłości w poezji kobiecej. Na podstawie wybranych utworów omów sposoby mówienia o miłości przez kobiety
Nie ma większej miłości... Czyli kto oddał życie za przyjaciół. Omów na wybranych przykładach literackich.
Obraz miłości nieszczęśliwej w literaturze i filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach
Obraz miłości nieszczęśliwej. Przedstaw na wybranych epokach literackich.
Obraz miłości w lirykach mężczyzn i kobiet przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
Obraz miłości w literaturze dwóch wybranych epok. Omów i porównaj różne koncepcje miłości.
Obraz nieszczęśliwej miłości romantyków. Omów schematyzm tego motywu, porównując kilka utworów z epoki2
Obraz nieszczęśliwej miłości romantyków. Omów schematyzm tego motywu, porównując kilka utworów z epoki
Omów funkcje motywu miłości w wybranych utworach literackich.
Omów funkcje motywu miłości w wybranych utworach trzech różnych epok literackich.
Omów funkcję wątku romansowego w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów z wybranej przez siebie epoki literackiej.
Omów funkcjonowanie motywu miłości małżeńskiej na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej
Omów motyw miłości i śmierci w wybranych tekstach literackich
Omów romantyczną i modernistyczną koncepcje miłości, odwołując się do wybranych tekstów literackich. Wskaż podobieństwa i różnic
Omów różnorodność stylową wyznania miłosnego, odwołując się do wybranych...+PPT
Ona i on... Sposoby funkcjonowania słynnych par bohaterów literackich w wybranych dziełach dwóch epok
Pary bohaterów literackich. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Pierwiastki romantyczne w wybranych balladach Mickiewicza.
Porównaj obraz miłości z dwóch wybranych epok
Porównaj różne ujęcia motywu miłości, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok
Porównaj wizerunek miłości w tekstach Agnieszki Osieckiej i współczesnej piosenki młodzieżowej.
Powiedz mi, jak mnie kochasz ... Przedstaw sposoby wyrażania miłości w liryce trzech wybranych przez Ciebie poetów
Problematyka miłości przedstawiona na wybranych dziełach literackich.
Przedstaw różne rodzaje miłości w literaturze na podstawie odpowiednio dobranych przykładów
Przedstaw różne rodzaje miłości w literaturze na podstawie odpowiednio dobranych przykładów
Przedstaw różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok.
Przedstaw różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok
Przedstaw słynne pary kochanków w literaturze polskiej i powszechnej.
Przedstaw wątki miłosne w różnych dziełach lit. i wykaz ich związek z epoką.
Rola miłości, jako czynnik determinujący życie bohaterów.
Rola miłości, jako czynnika determinującego życie bohaterów literackich. Omów problem na wybranych przykładach.
Romantyczny- buntownik. Omów różne kreacje buntowników w literaturze romantyzmu.
Rozważ tezę, że Helena, Izolda, Julia to symbole wielkich namiętności.
Różne oblicza miłości na wybranych przykładach utworów epiki romantyzmu i modernizmu.
Różne oblicza miłości. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich.
Różne rodzaje miłości romantycznej w literaturze XIX wieku.
Różne rodzaje miłości romantycznej.
Różne sposoby mówienia o miłości w literaturze. Przeanalizuj i porównaj wybrane przykłady
Różne sposoby przedstawiania miłości w literaturze na przestrzeni wieków. Zilustruj wybranymi przez siebie przykładami
Różne sposoby przedstawiania miłości w literaturze na przestrzeni wieków. Zilustruj wybranymi przez siebie przykładami2
Różne typy miłości w literaturze.  Omów na wybranych przykładach
Różne typy miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach 2
Różne ujęcia miłości w literaturze polskiej.
Różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Różne ujęcie miłości i różne sposoby mówienia o niej w piosence polskiej.
Słynne historie miłosne. Omów analizując dzieła literatury polskiej i obcej.
Słynne historie miłosne. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich z literatury polskiej i obcej
Słynne historie miłosne. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Słynne historie miłosne. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich
Słynne pary kochanków W literaturze na podstawie dzieł.
Słynne pary miłosne w literaturze i malarstwie. Omów ich kreacje na wybranych przykładach obu dziedzin sztuki
Słynni kochankowie w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
Sposoby mówienia o miłości w wybranych utworach literackich. Omów na wybranych przykładach
Sposoby obrazowania miłości w liryce. Analiza porównawcza wybranych utworów.
Stereotypy romantyczne. Omów i poddaj ocenie, na podstawie wybranych utworów epoki.
Topos miłości tragicznej w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach
Trudna miłość i jej konsekwencje w życiu bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
Twórcza i destrukcyjna moc miłości w życiu człowieka.
Twórcza i destrukcyjna rola miłości w życiu człowieka. Omów zagadnienia, odnosząc się do wybranych utworów.
Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach losów bohaterów literackich
Uczucie miłości jako źródło cierpienia. Zanalizuj w literaturze i tekstach kultury motyw traumatycznej miłości w życiu bohaterów dziecięcych i dorosłych ludzi.
Ukaż i omów wpływ miłości na życie bohaterów literackich, przywołując celowo dobrane utwory.
WIELCY KOCHANKOWIE. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe
WIELCY KOCHANKOWIE. PRZEDSTAW ICH KREACJE LITERACKIE, TEATRALNE I FILMOWE
Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie, teatralne i filmowe
Wielcy kochankowie. Scharakteryzuj ich kreacje literackie i filmowe.
Wielkie miłości bohaterów literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Wizerunek ukochanej wykreowany w listach romantycznych poetów.
Wpływ miłości na wybory moralne bohaterów. Omów problem w oparciu o przykłady literatury z różnych epok.
Wpływ miłości na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
Wpływ miłości na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia analizując wybrane utwory
Wpływ miłości na wybory moralne człowieka. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych postaci literackich
Wpływ miłości na wybory moralne człowieka. Przedstaw różne ujęcia tematu analizując wybrane utwory.
Wpływ miłości, na wybory moralne człowieka, jako temat w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady
Zakochani są szaleni-rozwiń myśl Horacego odwołując się do wybranych utworów o tematyce miłosnej
Zaprezentuj różne koncepcje miłości w twórczości wybranych pisarzy.
Zaprezentuj różne ujęcia motywu miłości w literaturze i sztuce baroku. Omów temat na wybranych przykładach
Zwątpienie w miłość prawdziwą. Omów zjawisko na przykładzie wybranych utworów literackich różnych epok

 

Motyw młodzieży

,,Młodzi” i „starzy” różnych epok. Przedstaw problem konfliktu pokoleń, ilustrując go przykładami utworów literackich i publicystycznych.

Młodość w literaturze - omów temat na wybranych przykładach

Młodość, jako temat i jako problem w literaturze XIX i XX wieku. Interpretacja wybranych utworów literackich (2)

Młodość, jako temat i jako problem w literaturze XIX i XX wieku. Interpretacja wybranych utworów literackich

Młodzi wobec wyzwań swoich czasów. Przedstaw i oceń postawy pokolenia młodych, odwołując się do literatury wybranych epok.

Przywołaj i porównaj portrety ludzi młodych różnych epok

Różne wizje młodości, jej doświadczeń i dążeń w literaturze pięknej. Omów na wybranych przykładach
Dramat młodzieży polskiej w literaturze wojenno-okupacyjnej. Przedstaw i wyjaśnij jego źródła i konsekwencje w oparciu o wybrane
Literatura o dojrzewaniu bohaterów. Zbadaj problem wykorzystując interpretacje wybranych dzieł polskich.
Młodość i wiek dojrzały, przedstaw różne ujęcia motywu
Młodość jako wartość. Zanalizuj różne ujęcia motywu młodości występujące w literaturze
Młodzi buntownicy w różnych epokach. Przedstaw problem , odwołując się do wybranych utworów
Młodzi gniewni w literaturze i filmie
Młodzi gniewni w literaturze i filmie.
Młodzi poeci wobec zjawiska wojny i okupacji. Omów problem, odwołując sie do utworów poetyckich pokolenia Kolumbów.
Młodzież w poszukiwaniu sensu życia i jego wartości. Czy zawsze poszukiwania te kończyły się sukcesem. Zilustruj problem wybranymi przykładami dzieł literackich
Motyw dojrzewania w literaturze od romantyzmu do współczesności. Zanalizuj i zinterpretuj wybrane utwory, uwzględniając kontekst kulturowy.
Nastolatek jako bohater literacki. Rozważ, jakimi drogami dochodzi do dorosłości
Nastolatki i ich świat w utworach literackich różnych epok. Analizując wybrane utwory scharakteryzuj postawy bohaterów
Nastolatki i ich świat w utworach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie tego motywu
Oblicza współczesnej młodzieży. Omów na wybranych przykładach literatury i filmu
Obraz młodzieży w literaturze wybranych epok. Postawy obywatelskie młodego pokolenia
Obraz współczesnej młodzieży w literaturze i filmie
Powroty do arkadii dzieciństwa i czasów młodości jako motyw w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory z różnych epok
Rola doświadczeń młodzieńczych w biografii bohaterów literackich.
Rola młodzieńczych lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw problemy na wybranych przykładach.
Wizerunek współczesnej młodzieży polskiej - prawdy i mity. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane utwory literackie i filmy.
Wizerunki młodzieży XIX i XX w. w literaturze.
Współczesna młodzież i jej problemy-przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.
Wybierz i zaprezentuj te polskie lektury, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy
Zanalizuj w jaki sposób literatura ujmuje temat młodości człowieka. Omów zagadnienie interpretując wybrane utwory literackie.
Zaprezentuj te utwory literackie które pozwolą młodemu człowiekowi wchodzącemu w dorosłe życie odkryć kodeks wartości moralnych

Motyw narcyzmu

Motyw narcystyczny w literaturze.

 

Motyw nocy

„Żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy”- Phil Bosmans. Różne wizje nocy utrwalone na kartach literatury i obrazach malarskich.
Motyw nocy i snu w literaturze romantycznej. Omów ich funkcjonowanie w wybranych utworach epoki
Motyw nocy w literaturze i malarstwie.
Motyw nocy w utworach literackich różnych epok. Przeanalizuj, odnosząc się do wybranych tekstów.


Motyw obrzędów i tradycji

Metody twórcze-Tradycja czy awangarda? Który sposób interpretowania świata odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór przykładami z literatury. (Tradycja)

Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach

Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje wybranych utworów.

Obyczaje szlacheckie obecne w literaturze różnych epok. Zaprezentuj na wybranych przykładach
Metody twórcze-Tradycja czy awangarda? Który sposób interpretowania świata odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór przykładami z literatury. (Awangarda)
Motyw tradycji w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze-omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach
Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze-omów sposoby ich przedstawienia
Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach
Obrzędy i rytuały w literaturze. Przedstaw różne sposoby ich funkcjonowania analizując wybrane utwory
Obrzędy i święta w naszej literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Obyczaj w literaturze średniowiecznej i staropolskiej. Omów na wybranych przykładach.
Omów różne sposoby przedstawiania polskich tradycji rodzinnych i świątecznych, analizując wybrane przykłady literackie
Omów sposoby przedstawiania i funkcje obrzędów i obyczajów ludowych w literaturze
Opis obrzędów i obyczajów ludowych w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach +PPT
Polskie Obrzędy ludowe w literaturze i filmie.
Polskie obrzędy, tradycje i obyczaje jako źródło inspiracji literackich. Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów
Staropolska obyczajowość utrwalona w tekstach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Tradycja i obyczaj przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.


Motyw ojca

Archetyp ojca w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
Literacki i filmowy obraz ojca. Omów zasadność zestawienia na wybranych przykładach
Motyw męża i ojca w literaturze. Przedstaw i oceń wybrane przez siebie przykłady z literatury.
Motyw męża i ojca w literaturze. Przedstaw i oceń wybrane przez siebie przykłady z literatury.
Motyw miłości ojcowskiej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw ojca i jego rola w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur z różnych epok.
Motyw ojca i syna. Omów kreacje bohaterów na przykładzie wybranych dzieł literackich.
Motyw ojca w literaturze
Motyw ojca w literaturze i sztuce
Motyw ojca w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury różnych epok.
Na wybranych przykładach literackich omów problem relacji między ojcami i synami
Porównaj różne sposoby kreacji ojca w wybranych utworach literackich
Portret ojca w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na celowo wybranych przykładach

Portret ojca w literaturze polskiej i obcej. Na wybranych przykładach ukaż sposoby kreowania bohaterów
Portret ojca w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Portret ojca w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach


Motyw ojczyzny

„Kto mi powiada, ze moja ojczyzna: pola, zieloność... i kwiaty" (Cyprian Kamil Norwid). Obrazy małych ojczyzn w przekazie twórców literackich minionych epok i w wyobrażeniu współczesnego człowieka - u progu zjednoczonej Europy. Omów na wybranych przykładach.

Motyw ojczyzny i koncepcja patriotyzmu

Piękno ojczyzny ukazane w twórczości wybranych poetów. Rozwiń temat, przywołując przykłady z różnych epok

Tęsknota za ojczyzną jako motyw literatury polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
Bóg, honor, ojczyzna specyfika polskiego patriotyzmu.
Jak rozumieli poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny dramatopisarze wybranych epok.
Konfrontacja marzeń o ojczyźnie z rzeczywistością od idealizacji do negacji. Różne epoki
Kreatorzy narodowej wyobraźni Którzy polscy twórcy zasługują na to miano. Przedstaw ich sylwetki i odpowiedz na pytanie analizując wybrane utwory.
Literackie obrazy Małych Ojczyzn.
Miłość do ojczyzny jako temat literacki. Omów na wybranych przykładach.
Miłość ojczyzny w ujęciu twórców epok przedrozbiorowych. Scharakteryzuj zagadnienie na podstawie
Motyw miłości do ojczyzny. Omów na wybranych przykładach
Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Różne sposoby jego ujęcia.
Motyw ofiary za ojczyznę w literaturze polskiej.
Motyw ofiary za ojczyznę w literaturze polskiej. Zanalizuj problem odwołując się do utworu lirycznego, epickiego i dramatycznego.
Motyw ojczyzny w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw ojczyzny w wybranych utworach literackich.
Motyw tęsknoty za ojczyzną w literaturze różnych epok
Na podstawie wybranych utworów z trzech epok literackich zaprezentuj, w jaki sposób twórcy literatury wyrażali w nich troskę o los ojczyzny.
Ojczyzna i patriota – prześledź sposób funkcjonowania tych pojęć w literaturze rożnych epok, odwołując się do 4-5 utworów
Ojczyzna i patriotyzm - prześledź sposób funkcjonowania tych pojęć w wybranych tekstach literackich dwóch dowolnych epok
Ojczyzna jako motyw twórczości w epoce oświecenia. Omów na wybranych przykładach literackich z tego okresu
Ojczyzna jako temat poruszany w twórczości romantyków polskich
Ojczyzna utracona w tekstach emigracyjnych różnych epok. Zanalizuj temat, odwołując się
Polska pieśń narodów jej funkcje oraz związki z dziejami narodu
Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w twórczości pisarzy różnych epok.
Przedstaw postawy Polaków wobec sprawy ojczyzny w literaturze różnych epok. Dokonaj porównania i oceń sposoby kreacji.
Twórcy emigracyjni - Ojczyźnie. Przedstaw ich dążenia i aspiracje.
Wielcy twórcy wielbicielami małej ojczyzny. Omów na przykładzie twórczości wybranych pisarzy.
Wybitne jednostki wobec niewoli ojczyzny. Omów temat na wybranych przykładach z literatury romantycznej


Motyw orientalny

Motyw orientu w literaturze. Scharakteryzuj na podstawie utworów literackich różnych epok
Orient jako inspiracja dla pisarzy różnych epok. Zanalizuj sposoby funkcjonowania tego motywu w różnych utworach
Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zanalizuj rozmaite sposoby funkcjonowania tego motywu w wybranych utworach literackich.
Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literackiego.
Orient w literaturze i sztuce. Omów sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach
Motywy orientalne w literaturze i sztuce romantycznej. Podaj przykłady i omów funkcje +PPT

 

Motyw patriotyzmu

Ewolucja postaw patriotycznych w literaturze polskiej XIX wieku. Omów
Funkcja i rola motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku

Oblicza patriotyzmu. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literackich

Odwołując się do wybranych przykładów z literatury różnych epok literackich, przedstaw obraz patrioty i definicję patriotyzmu

Omów motyw patriotyzmu w literaturze na przykładach różnych epok

Różne modele patriotyzmu. Przedstaw bohaterów literackich realizujących owe wzory
Jakie wzorce patriotyzmu prezentowała literatura polska. Dokonaj analizy porównawczej utworów literackich.
Motywy patriotyczne w piosenkach hip-hopowych.
Na podstawie wybranych dzieł literackich ukaż różnice między romantyczną i pozytywistyczną wizją polskiego patriotyzmu.
Obraz patriotyzmu w dwóch wybranych epokach, pozytywizm i romantyzm.
Patriota i patriotyzm w literaturze. Najciekawszy sposób kreowania motywu
Patriotyzm i bohater- patriota. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Patriotyzm Polaków – mit, czy cecha narodowa Uzasadnij swój sąd, odwołując się do wybranych przykładów
Patriotyzm Polaków- mit czy cecha narodowa. Przedstaw problem analizując wybrane przykłady literackie.
Postawy patriotyczne ukazane w literaturze polskiej romantyzmu i pozytywizmu.
Przedstaw rolę i funkcję motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku.
Przedstaw różne ujęcia motywu patrioty na wybranych przykładach literackich.
Przedstaw treść patriotyczne ujęte w tematyce porozbiorowej.
Różne oblicza patriotyzmu. Rozważ problem na przykładzie literatury dwóch wybranych epok. Pozytywizm i romantyzm
Różne rozumienie pojęcia patriotyzmu w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów literackich pochodzących z kilku epok
Różne sposoby ujęcia motywu odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
Różne wizje patriotyzmu w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Różnice w sposobach rozumienia patriotyzmu. Omów problem w odwołaniu do wybranych dziel literatury polskiej
Szczęście osobiste a obowiązek wobec kraju i społeczeństwa w życiu bohaterów literackich różnych epok
W jaki sposób pisarze i poeci różnych epok wyrażali swój patriotyzm i troskę o ojczyźnie Odwołaj się do utworów realizujących to zagadnienie
Walcząca młodzież polska jako wzór patriotyzmu dla wielu pokoleń. Rozwiń problem w oparciu o teksty literatury polskiej.
Wizerunek Polaka patrioty w literaturze XIX wieku.


Motyw państwa

Motyw naprawy państwa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
Motyw państwa w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach
Motyw Państwa w literaturze polskiej różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Obraz państwa w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.
Rola państwa w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach
Zaprezentuj różne koncepcje państwa odwołując się do wybranych utworów literackich

 

Motyw piękna

Ideał piękna w literaturze malarstwie architekturze dwóch epok. przedstaw i porównaj na wybranych przykładach.

Kanony piękna w różnych epokach. Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Koncepcja piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów
Ideał urody kobiecej w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów odwołując się do literatury.
Zachwyt pięknem ludzkiego ciała w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy porównawczej
 
  

Motyw pieniądza

Moralne koszty zdobywania władzy i pieniędzy. Omów problem w oparciu o analizę wybranych tekstów literackich.

Pieniądze jako cel dążeń człowieka i konsekwencje wynikające z takiej

Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literackich

Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
Motyw pieniądza w literaturze od antyku po czasy współczesne. Omów na wybranych przykładach.
Na podstawie wybranego materiału literackiego omów wpływ pieniądza na postawę postaci literackich
Pieniądz jako czynnik sprawczy człowieka.
Pieniądz jako motyw działania człowieka omów na przykładzie wybranych bohaterów literackich
Pieniądz narzędziem dobra i zła. Na przykładzie różnych epok.
Pieniądze i ich siła. Scharakteryzuj sposób ujęcia tematu analizując wybrane utwory literackie
Rola pieniądza w życiu bohaterów literackich – przedstaw temat odwołując się do przykładów z różnych epok
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady.
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj na wybranych przykładach
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
Wpływ pieniądza na życie wybranych bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych utworach
Wpływ pieniędzy na losy ludzi. Przedstaw funkcjonowanie motywu pieniędzy w wybranych utworach różnych autorów
Wpływ pieniędzy na losy ludzi. Przedstaw funkcjonowanie motywu pieniędzy w wybranych utworach 2
Wpływ pieniędzy na losy ludzi. Przedstaw funkcjonowanie motywu pieniędzy w wybranych utworach różnych autorów. 1

 

Motyw Polaków

Czy tolerancyjność jest cechą Polaków? Zaprezentuj swoją opinię na podstawie literatury polskiej i filmu.

Polaków portret własny w krzywym zwierciadle groteski

Sami swoi, czyli Polaków portret własny w literaturze i komediach filmowych.

Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. Przedstaw temat, odwołując się do dowolnie wybranych przykładów literackich

Wesele Wyspiańskiego, Wajdy i Smarzowskiego. Porównaj sposób przedstawienia przez twórców społeczeństwa polskiego

Wesele, Tango, Miś, Rejs... czyli Polaków portret własny. Odwołując się do przykładów literackich, filmowych (teatralnych 1

Wesele, Tango, Miś, Rejs... czyli Polaków portret własny. Odwołując się do przykładów literackich, filmowych (teatralnych 2

Zalety i wady Polaków w literaturze różnych epok. Omów na przykładach wybranych utworów literackich

Żartem, serio, ironicznie - różne sposoby mówienia o wadach Polaków. Scharakteryzuj zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów różnych epok
Jacy jesteśmy? W jaki sposób romantycy oceniali Polaków w swoich utworach? Odpowiedz w oparciu o wybrane lektury.
Każdy naród ma swoich bohaterów. Omów wielkich Polaków w celowo dobranych tekstach literackich i innych dziełach sztuki
Literacki obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw temat analizując wybrane utwory.
Literacki sąd o Polakach i Polsce. Omów na podstawie wybranych dramatów
Literacki wizerunek własny Polaków - prześledź jego charakter od renesansu do współczesności.
Obraz Polski i Polaków w literaturze różnych epok. Zaprezentuj na wybranych przykładach
Oscary dla Polaków. Przedstaw laureatów i uzasadnij słuszność przyznania im tej nagrody.
Polacy o sobie. Na wybranych przykładach literackich, zanalizuj, jak w polskiej literaturze przedstawiano portrety Polaków. + PPT
Polacy w polskiej karykaturze literackiej. Przedstaw zagadnienie w świetle wybranych tekstów z różnych epok.
Polaków portret zdemitologizowany. Omów na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
Portrety Polaków w literaturze. Przedstaw i omów różne sposoby kreowania postaci bohaterów, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
Przedstaw i porównaj zachowania Polaków w trudnych chwilach dziejowych na podstawie wybranych przykładów.
Przedstaw wizerunek Polski i Polaków w wybranych tekstach literackich
Różne wizerunki Polaków w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Różny stosunek do polskości w dziełach literackich. Na podstawie wybranych utworów opisz typy postaw wobec Polski i Polaków.
Scharakteryzuj „Polaków portret własny” ukazany w wybranych utworach literackich.
Scharakteryzuj Polaków portret własny ukazany w wybranych utworach literackich.
Wizerunek Polaka w literaturze staropolskiej. Przedstaw różne kreacje tego bohatera
Wizerunek Polaków w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat analizując wybrane dzieła.
Zachowania Polaków w trudnych chwilach dziejowych. Przedstaw i porównaj na podstawie wybranych przykładów literackich


Motyw pory roku

Cztery pory roku jako metafora ludzkiego życia. Omów funkcjonowanie tego motywu,
Cztery pory roku jako motyw w literaturze i w malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

Porównaj funkcje i znaczenie motywu wiosny w wybranych utworach różnych epok.
Cztery pory roku. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i z innych dziedzin sztuki.
Dosłowne i metaforyczne funkcjonowanie motywu jesieni w różnych tekstach kultury
Malarskie, muzyczne i literackie impresje na temat pór roku. Przedstaw różne ujęcia motywu analizując celowo wybrane teksty kult
Motyw burzy w literaturze i sztuce.
Motyw wiosny i sposoby jego ujmowania w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odnosząc się do wybranych dzieł
Omów sposoby ukazywania piękna natury, odwołując się do przykładów literackich.
Pora roku jako temat literacki. Omów ich funkcje analizując i interpretując wybrane teksty literackie.
Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienia na przykładzie różnych dzieł.
Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienie na przykładzie rożnych dzieł
Pory roku, jako temat literacki. Omów zagadnienie na podstawie ubranych utworów literackich rożnych epok.
Różne ujęcia motywu wiosny w literaturze.
Topos pór roku w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Motyw powstania

Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.

Echa polskich powstań narodowych w literaturze. Omów sposoby przedstawienia tego zjawiska na wybranych przykładach

Motyw powstania narodowego w literaturze i malarstwie. Przedstaw, analizując wybrane dzieła

Motyw powstań narodowych w literaturze XIX i XX w.

Obraz getta warszawskiego w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

Powstania narodowe jako temat literatury i sztuki. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych tekstach kultury

Obraz powstania warszawskiego w literaturze, filmie i muzyce

Powstanie listopadowe w literaturze. Przedstaw stosunek pisarzy do zrywu niepodległościowego Polaków

Powstanie warszawskie w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach +PPT

Warszawa podczas Powstania Warszawskiego i dziś - zaprezentuj na podstawie wybranych tekstów kultury
Echa powstania listopadowego w literaturze i sztuce.
Echa powstania listopadowego w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu.
Echa powstań narodowych w literaturze polskiej - nadzieje, mity, rewizja. Omów problem, analizując wybrane utwory.
Echa powstań narodowych w literaturze polskiej XIX – na wybranych przykładach ukaż związki świata przedstawionego w dziele literackim z wydarzeniami  historycznymi
Echa powstań narodowych. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich i innych dzieł sztuki
Motyw powstania w literaturze.
Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Odwołują się do wybranych przykładów przedstaw sposoby ukazywania zagłady
Obraz powstania listopadowego w literaturze i malarstwie. Zanalizuj i porównaj wybrane dzieła.
Omów sposoby utrwalania pamięci o powstaniu styczniowym. Przywołaj dzieła literackie i malarskie.
Polskie powstania narodowe w malarstwie, teatrze, filmie, literaturze. Omów różne sposoby ujęcia tematu.
Powstanie listopadowe utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Powstanie listopadowe w literaturze. Przedstaw stosunek pisarzy do zrywu niepodległościowego Polaków, odwołując się do wybranych przykładów.
Powstanie narodowe jako temat literatury i sztuki.
Powstanie styczniowe utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie.
Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. dokonaj analizy porównawczej wybranych dziel
Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat, przywołując wybrane dzieła.
Powstanie w getcie warszawskim i powstanie warszawskie utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Powstanie w getcie, jako temat w literaturze i filmie. Przedstaw sposób realizacji tego tematu w wybranych dziełach.
Powstanie warszawskie jako temat literacki. Porównaj różne sposoby opowiadania o tym wydarzeniu.
Powstanie warszawskie w literaturze, filmie i fotografii
Problem zrywu narodowego Polaków w literaturze.
Różne ujęcia motywu powstań narodowych. Omów, odwołując się do wybranych dzieł literackich, malarskich i muzycznych.
Różne ujęcia tematu powstania styczniowego w literaturze i sztukach plastycznych
Tragizm i wielkość powstań narodowo - wyzwoleńczych.
Udowodnij, że powstanie narodowe stanowi ważny temat literatury i sztuki. Omów temat analizując i interpretując wybrane teksty kulturyMotyw pracy, kariery

Blaski i cienie kariery. Rozważ problem, odwołując się do postaw bohaterów wybranych utworów XIX i XX w.
Blaski i cienie kariery. Rozważ temat, odwołując się do wybranych bohaterów literackich z różnych epok.

Blaski i cienie kariery. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych utworów

Etos pracy

Motyw pracy. Omów na podstawie wybranych utworów pozytywizmu i Młodej Polski

Obraz pracy w literaturze. Analizując wybrane przez siebie przykłady, omów stosunek do pracy i wykonywanych obowiązków względem siebie i innych.

Pochwała codziennej pracy w literaturze różnych epok. Rozwiń temat, analizując wybrane utwory

Praca i jej wpływ na osobowość człowieka. Rozwiń problem odwołując się do wybranych utworów dwóch epok literackich

Praca jako motyw przewodni w dziełach literackich różnych epok- analiza różnych realizacji tego motywu w wybranych utworach

Rola pracy w życiu człowieka. Zanalizuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok +PPT
Bohater - karierowicz. Omów na wybranych przykładach.
Bohaterowie świadomie dążący do zrobienia kariery politycznej- co ich łączy? Omów na wybranych przykładach.
Człowiek sukcesu, karierowicz, jako bohater literatury i filmu. Omów temat i oceń wybrane postacie i sposób ich kreowania w literaturze.
Droga bohatera do kariery. Omów funkcje motywu w kreacji wybranych bohaterów.
Etos pracy - jego rola i znaczenie w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich.
Etos walki etos pracy w literaturze polskiej XIX w
Etos walki i etos pracy w literaturze polskiej XIX wieku. Przedstaw interpretując wybrane teksty
Jak literatura przedstawia człowieka dążącego do osiągnięcia kariery? Przedstaw na wybranych przykładach.
Jaką role odgrywa praca w życiu ludzi. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych przykładów bohaterów literackich
Jaką rolę odgrywała praca w życiu ludzi Zanalizuj problem odwołując się do wybranych przykładów bohaterów.
Jaką rolę przypisała literatura motywowi pracy Odpowiedz posługując się wybranymi dziełami z różnych epok
Kariera – kluczem do szczęścia? Rozważ problem, przywołując losy wybranych bohaterów literackich.
Kariera i ambicja, a moralność. Zbadaj tę relację, analizując postawy, decyzje i ich konsekwencje na wybranych przykładach postępowania bohaterów literackich i filmowych
Kariera i jej wpływ na człowieka. Omowna wybranych przykładach
Motyw ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
Motyw pracy i jej rola w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
Motyw pracy i walki w literaturze XIX w.
Motyw pracy w literaturze różnych epok. Omów temat uwzględniając chronologie epok.
Motyw pracy w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
Na celowo dobranych przykładach przedstaw mechanizmy kariery i awansu społecznego ukazane w utworach pisarzy XIX i XX wieku
Pozytywistyczny kult pracy w twórczości wybranych pisarzy omów temat analizując wybrane dzieła twórców doby pozytywizmu i epok późniejszych
Praca - od przywileju do wyzysku. Analizując wybrane dzieła, przedstaw funkcjonowanie tego zagadnienia w literaturze
Praca - źródło radości czy smutna konieczność? Przedstaw swoje przemyślenia po lekturze wybranych dzieł literackich.
Praca jako kryterium oceny wartości człowieka. Zajmij stanowisko wobec tego poglądu wykorzystując wybrane przykłady literackie.
Praca jako pozytywna wartość, błogosławieństwo. Omów na wybranych przykładach
Praca miarą wartości człowieka.
Praca, jako wartość uszlachetniająca i degradująca człowieka. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy.
Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych epok.
Rola pracy w literaturze, jej wpływ na postacie, omów temat na podstawie dowolnych przykładów
Trud ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie.
Trud ludzkiej pracy, jako temat w literaturze i w malarstwie.
Wartość pracy w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach
Zanalizuj znaczenie motywu pracy w wybranych utworach polskiego pozytywizmu i Młodej Polski2


Motyw PRLu

Dzieciństwo w czasach PRLu. Omów na wybranych przykładach literackich.
Literacki i filmowy obraz PRL.

Czasy PRL-lu na poważnie i w krzywym zwierciadle. Omów temat, analizując wybrane filmy i teksty literackie

Literacka i filmowa wizja PRL-u w wybranych tekstach kultury. +PPT

PRL w krzywym zwierciadle literatury i filmu. Omów analizując wybrane przykłady

Sytuacja pisarza niezależnego w latach PRL. Przedstaw, na wybranych przykładach, jaką rolę system totalitarny narzucał…
Obraz PRL-u w filmie i literaturze. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i filmowych.
Obraz PRL-u w powieści milicyjnej
Omów teksty muzyki młodzieżowej jako wyraz buntu przeciwko rzeczywistości PRL-u.
PRL w krzywym zwierciadle filmu i literatury. Zestaw różne sposoby ukazania rzeczywistości i ich funkcje
Realia życia w PRL w tragikomicznym ujęciu filmowym i literackim. Zinterpretuj celowo wybrany materiał, zwracając uwagę na wyznaczniki poetyki i groteski.
Społeczeństwo PRL-u w krzywym zwierciadle satyry. Omów temat na przykładzie wybranych utworów literackich, filmowych, kabaretowych.
Społeczeństwo PRL-u w krzywym zwierciadle satyry, omów temat na przykładzie wybranych utworów literackich, filmowych lub kabaret

Motyw prometejski

Bohater prometejski w literaturze polskiej i obcej - przedstaw wybrane portrety na przykładach z różnych epok
Bunt prometejski a lucyferyczny w ujęciach literackich. Omów problem w oparciu o utwory literatury romantycznej i pozytywistycznej.
Funkcjonowanie motywu prometejskiego w literaturze- przeanalizuj problem w oparciu o wybrane przykłady
Mit prometejski w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych dzieł
Motyw prometejski w literaturze. Przedstaw różne jego realizacje i funkcje, analizując i interpretując wybrane utwory
Prometejski postawy bohaterów literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrany materiał literacki

 

Motyw przemijania, przemiany

,,Śpieszmy się kochać ludzi bo tak szybko odchodzą.   Przedstaw motyw przemijania w poezji ks. Jana Twardowskiego

Motyw przemijania w literaturze polskiej. Przeprowadź analizę funkcjonowania motywu na wybranych przykładach

Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Przemiana wewnętrzna, jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego
„Czym jest me życie... Czym jest wieków ciąg cały, mnie z dziejów wiadomy Jedną chwilką”. Refleksje na temat przemijania w wybranych utworach literackich różnych epok
Motyw przemiany bohatera w wybranych utworach literackich. Zaprezentuj przyczyny i skutki owej metamorfozy, nawiązując do 3-4 wybranych utworów.
Motyw przemiany w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw przemijania w literaturze polskiej. Omów na podstawie literatury romantycznej i barokowej.
Motyw przemijania w literaturze różnych epok.
Motyw przemijania w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Przemiana bohatera w literaturze. Omów problem, wykorzystując przykłady z różnych epok.
Przemiana bohatera w literaturze. Omów problem, wykorzystując przykłady z różnych epok.
Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem odnosząc się do kreacji wybranych postaci.
Rola przemiany w życiu bohaterów literackich. Przedstaw temat na wybranych utworach dwóch epok.
Różne ujęcia motywu przemiany. Omów na wybranych dziełach literackich z różnych epok
Topos przemiany w literaturze różnych epok. Omów na wybranych dziełach
Zanalizuj sposoby przedstawienia motywu przemijania na podstawie wybranych utworów literackich.
Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach
Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów. Omów na wybranych przykładach

Motyw przyjaźni

Motyw przyjaźni w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Na podstawie analizy wybranych tekstów literackich przedstaw różne oblicza przyjaźni
Odwołując się do wybranych tekstów literackich różnych epok, przedstaw zagadnienie przyjaźni w literaturze (sposoby prezentacji, funkcje )
Omów motyw przyjaźni na wybranych przykładach literackich.
Przyjaźń jako wartość. Omów temat, sięgając do wybranych dzieł literackich
Motyw przyjaźni na podstawie wybranych utworów w literaturze
Motyw przyjaźni w literaturze. Omów funkcje motywu na wybranych przykładach
Rola przyjaźni w życiu człowieka. Omów temat w oparciu o wybrane utwory
 

Motyw przyrody, ogrodu

„Patrzę na gwiazdy górne i kwiaty polne..." (Leopold Staff). Przyroda bliska, zdumiewająca, tajemnicza...? Rozważ, odwołując się do utworów literackich różnych epok.

Człowiek wobec natury i cywilizacji w XIX i XX wieku

Motywy roślinne w różnych tekstach kultury (literatura i inne dziedziny sztuki). Omów na wybranych przykładach

Obraz natury w polskiej literaturze romantycznej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Przedstaw różne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i malarstwie, analizując wybrane przykłady

Przyroda w literaturze i sztuce młodopolskiej. Przeanalizuj sposoby jej ukazania odwołując się do wybranych przykładów

Różne funkcje motywu ogrodu w literaturze i sztuce

Symbolika drzewa w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Symbolika żywiołów. Przedstaw bogactwo jednego z wybranych żywiołów natury, interpretując wybrane dzieła literatury i sztuki.

Wpływ przyrody na życie człowieka. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Drzewo - świadek i uczestnik życia bohaterów literackich. Omów motyw na wybranych przykładach.
Impresjonistyczne zachwyty naturą. Omów temat, analizując wybrane utwory  literackie i arcydzieła malarskie
Interpretując wybrane teksty literackie, omów znaczenie żywiołów ogień, ziemia, woda, powietrze.
Jaką rolę pełni przyroda w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj zagadnienie na podstawie 1-2 epok
Jaką rolę pełni przyroda w wybranych utworach literackich? Przeanalizuj zagadnienie na podstawie 1-2 epok.
Kreacja przyrody i człowieka w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach literackich
Las w literaturze. Omów sposób funkcjonowania motywu w wybranych dziełach literackich.
Martwa natura w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby przedstawienia tematu w tych dwóch dziedzinach
Motyw drzewa w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła
Motyw ogrodu w literaturze i sztukach plastycznych. Omów na wybranych przykładach z trzech epok.
Motyw wody i jego rola w literaturze i kulturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
Omów obrazy przyrody i ich funkcje w twórczości A. Mickiewicz
Opisy przyrody i ich związki ze światem ludzkim w wybranych dziełach literatury polskiej. Przedstaw temat, analizując ...
Porównaj obraz natury w literaturze oświecenia.
Przedstaw więź człowieka z przyrodą, oceń znaczenie tego zjawiska w wybranych przez siebie tekstach.
Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach
Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach2
Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach
Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i malarstwie. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
Sposoby kreowania natury w literaturze i sztuce. Analiza wybranych dzieł.
Symboliczne i estetyczne funkcje motywu ogrodu w literaturze oraz malarstwie.
Symbolika ogrodu w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj sposoby jej istnienia analizując wybrane przykłady.
Symbolika róży w literaturze i sztuce.
Topos ogrodu w literaturze, malarstwie i muzyce.
Topos żniw w literaturze i sztuce
Więź łącząca człowieka z przyrodą, oceń znaczenie tego zjawiska w wybranych przez siebie przykładach literackich
Wyjaśnij, jaka funkcję w literaturze pełni motyw ogrodu. Odwołaj się do wybranych przykładów
Zanalizuj i oceń różne postawy człowieka wobec natury i cywilizacji na podstawie utworów z różnych epok
Zaprezentuj funkcjonowanie motywu ogrodu w literaturze różnych epok.


Motyw rewolucji

Motyw rewolucji w ujęciu literatów, muzyków i malarzy. Omów na wybranych przykładach tekstów kultury
Na podstawie wybranych utworów przedstaw obraz rewolucji, jej siłę oraz wpływ na otaczającą rzeczywistość
Obraz rewolucji społecznej w Nie-Boskiej komedii  Krasińskiego i Przedwiośniu Żeromskiego.
Obraz rewolucji społecznej w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Przedwiośniu Stefana Żeromskiego2
Obrazy rewolucji i poglądy twórców zawarte w dziełach literatury polskiej. Omów na wybranych przykładach.
Obrazy rewolucji w literaturze i innych tekstach kultury XIX i XX wiek
Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych Ci utworach literackich.
Różne obrazy rewolucji oraz ich funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.
Zanalizuj i porównaj różne oblicza rewolucji w literaturze różnych epok

 

Motyw rodziny

Literacki portrety rodziny.
Literackie portrety rodziny. Zbadaj ich zgodność z konwencją obyczajową wybranych epok

Obraz rodziny w literaturze. Przeprowadź analizę w oparciu o celowo dobrane utwory

Rodzina jako temat literacki. Omów go, odwołując się do wybranych utworów

Scharakteryzuj wizerunki rodzeństwa na wybranych przykładach literackich i filmowych.

Wpływ rodziców na życie człowieka. Rozważ problem odwołując się do wybranych tekstów kultury
Matka i córka - przedstaw różnorodność rodzinnych relacji między bohaterkami i funkcję tego motywu w wybranych utworach literackich.
Model życia rodzinnego w literaturze XIX i XX wieku. Omów temat na przykładzie wybranych utworów.
Motyw rodziny w literaturze i serialach telewizyjnych
Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Omów na podstawie wybranych utworów.
Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Omów na podstawie wybranych utworów
Motyw rodziny w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane lektury.
Omów motyw rodziny w literaturze polskiej na podstawie wybranych dramatów
Omów różne sposoby funkcjonowania motywu powrotu do domu rodzinnego w wybranych utworach literackich.
Przedstaw konflikty rodzinne. Odwołując się do utworów wybranych epok literackich.
Przedstaw wpływ rodziców na kształtowanie się osobowości i losów wybranych bohaterów literackich, odwołując się do przykładów z różnych epok.
Przedstaw wpływ rodziców na kształtowanie się osobowości i losów wybranych bohaterów literackich
Relacje miedzy dziećmi, a rodzicami. Zaprezentuj różnorodne ujęcie tematu odwołując się do wybranych utworów literackich
Rodzice i dzieci w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach, zachowując chronologię epok.
Rodzice i dzieci, czyli konflikty pokoleniowe w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
Rodzina i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku. Prześledź różne ujęcia tematu na wybranych przykładach
Rodzina i jej wpływ na kształtowanie się wizji świata, zachowania i poglądy dzieci.
Rodzina jako motyw literacki. Omów i ocen wzorce rodzinne prezentowane w literaturze dwóch wybranych epok
Rola rodziny w literaturze polskiej, jej blaski i cienie. Analiza na podstawie wybranych utworów.
Różne ujęcia modelu rodziny w literaturze. Przedstaw je odwołując się do wybranych tekstów literatury
Wizerunek rodzica cierpiącego po stracie dziecka +PPT
Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
Zaprezentuj model polskiej rodziny analizując wybrane utwory z różnych epok.

 

Motyw Rosji

Obraz Rosji utrwalony w wybranych tekstach literackich.
Omów sposoby ukazania realiów zaboru rosyjskiego w literaturze XIX wieku
Omów sposoby ukazania realiów zaboru rosyjskiego w literaturze XIX wieku
Rosja i Rosjanie w literaturze polskiej. Omów na dowolnych przykładach.
Rosja i Rosjanie w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
Rosja i Rosjanie w oczach pisarzy - dokonaj próby porównania i oceny sposobów mówienia o państwie i społeczeństwie, wykorzystując wybrane teksty literackie twórców
Rosja w oczach jej pisarzy- porównaj sposób mówienia o państwie i społeczeństwie na podstawie dwóch dzieł wybranych autorów
Rosja w oczach polskich pisarzy. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach
Rosja-kraj, który zachwyca i przeraża. Analizując utwory literackie (np. „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego, „Dziady” A. Mickiewicza ), przedstaw problematykę.
Różne oblicza Rosji. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 

Motyw rozstania

Literacki wyraz rozpaczy po stracie bliskiej osoby. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów

Motyw pożegnania w literaturze i filmie. Przedstaw różne sposoby jego wykorzystywania, analizując wybrane przykłady

Motyw pożegnania w literaturze, malarstwie i w filmie. Omów, analizując stosowne przykłady

Na wybranych przykładach przedstaw różnorodne ujęcie motywu pożegnania w literaturze i sztuce .
Motyw rozstania bohaterów literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literatury polskiej i światowej
Motyw rozstania kochanków w literaturze i w filmie.
Motyw rozstania w literaturze
Motyw rozstania w tekstach literackich. Omów, analizując celowo dobrany materiał.
Przedstaw na wybranych przykładach literackie ujęcia motywu pożegnania
Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.
Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.
Różne ujęcia motywu pożegnania. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i filmowe.
Różne ujęcia motywu rozstania. Rozważ temat na wybranych przykładach.
Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
Różnorodne ujęcie motywu pożegnania w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
Scharakteryzuj motyw rozstania i omów jego znaczenie w wybranych dziełach literackich


Motyw rycerza

Błędny rycerz. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
Etos Rycerski - serio i parodystycznie.

Funkcjonowanie etosu rycerza i rycerskiej walki w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady

Wizerunek rycerza i żołnierza w literaturze i malarstwie różnych epok odwołaj się do wybranych przykładów
Etos rycerski i jego kontynuacja w literaturze epok późniejszych.
Etos rycerski i jego odmiany. Rozwiń temat na podstawie utworów literackich, dzieł malarskich i ewentualnie filmowych.
Etos rycerski jako motyw w literaturze. Omów sposób jego funkcjonowania odwołując się do wybranych przykładów
Etos rycerski w epoce średniowiecza i później.
Etos rycerski w literaturze fantasy i w literaturze średniowiecza. Przedstaw i porównaj świat wartości wybranych wojowników.
Etos rycerski w literaturze fantasy i w literaturze średniowiecza. Przedstaw i porównaj świat wartości wybranych wojowników
Etos rycerski w ujęciu poważnym i prześmiewczym w tekstach literackich różnych epok.
Etos rycerski w ujęciu poważnym i prześmiewczym w tekstach różnych epok. Dokonaj analizy wybranych przykładów
Etos rycerza, powstańca, bojownika o wolność rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Ideały rycerskie w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów 1
Ideały rycerskie w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów2
Interpretując wybrane przykłady z literatury i filmu omów funkcje rycerza w literaturze dawnych epok i kulturze masowe
Ja i ojczyzna to jedno. Omów kreacje rycerza, spiskowca i żołnierz w wybranych epokach.
Kodeks rycerski jako zasady etyczne bohaterów literackich. Omów problem w oparciu o wybranych bohaterów.
Kreacja rycerza w sztuce średniowiecznej i współczesnej. Zaprezentuj zagadnienie odwołując się do literatury, malarstwa i filmu
Literackie kreacje rycerza, spiskowca, żołnierza. Porównaj funkcjonowanie tego typu postaci w wybranych tekstach.
Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach z rożnych epok- serio i parodystycznie. Dokonaj analizy wybranych utworów
Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych utworach literackich i innych tekstach kultury.
Motyw rycerza w literaturze i sztuce.
Motyw rycerza w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich.
Motyw rycerza  i rycerskiej walki w  wybranych utworach różnych epok
Obecność archetypów heroicznych rycerzy (np. Herakles, Achilles, Roland), w filmie współczesnym.
Obraz rycerza w literaturze i sztuce. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
Od Achillesa przez Wołodyjowskiego, aż do człowieka z żelaza Udowodnij uniwersalizm ideału rycerza.
Od antycznego herosa do współczesnego bojownika. Omów i porównaj różne kreacje rycerza i żołnierza w literaturze.
Omów funkcjonowanie etosu rycerskiego w wybranych tekstach literatury średniowiecznej i współczesnej.
Omów motyw rycerza i rycerskiej walki na wybranych przykładach.
Porównaj wizerunek rycerza, odwołując się do tekstów literackich różnych epok.
Porównaj wizerunki rycerza i samuraja, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Postać rycerza na przestrzeni wieków. Przedstaw zmiany, jakie zaszły w literackim wizerunku tej postaci...
Przemiany wzorca wojownika i rycerza w kontekście historycznym. Zestaw i porównaj na wybranych przykładach z różnych epok.
Rycerz średniowieczny jako zdrajca kodeksu rycerskiego w oparciu książek Konrad Wallenrod, Makbet oraz Tristan i Izolda.
Sposoby funkcjonowania tradycji rycerskiej w polskiej literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
Topos heroicznego rycerza (np. Herakles, Achilles, Roland), we współczesnym filmie
 
 

Motyw sądu 

Diesirae, diesilla. Omów wizje Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie, analizując wybrane dzieła.

Motyw Sadu Ostatecznego. Przedstaw wizje ukazywania motywu w literaturze i malarstwie.
Motyw sądu i procesu.
Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze polskiej.
Motyw Sądu Ostatecznego. Porównaj jakie funkcje pełni w utworach literackich różnych epok.
Motyw sądu w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów literackich
Motywy Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
Opierając się na czterech utworach prześledź funkcjonowanie motywu Sądu Ostatecznego w literaturze polskiej
Różne ujęcia motywu sądu ostatecznego w literaturze i inny dziedzinach sztuki
Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego. Omów na przykładach z literatury i innych dziedzin sztuki
Różne ujęcia sadu ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów
Różne ujęcia sądu ostatecznego w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach

 

Motyw samobójstwa

Akt tchórzostwa czy akt odwagi Omów motyw samobójstwa, analizując wybrane utwory literackie różnych epok

Bohater samobójca. Omawiając zagadnienie, weź pod uwagę przyczyny i rodzaje samobójstw w wybranych dziełach literackich

Motyw samobójczej śmierci w literaturze. Zinterpretuj wskazany motyw, analizując przykłady z różnych epok

Motyw samobójstwa w literaturze. Omów jego funkcje w utworach różnych epok.

Samobójstwo -lekarstwo na cierpienie, nieszczęśliwą miłość czy oznaka słabości. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane….
Motyw samobójcy w literaturze i filmie. Omów jego funkcjonowanie na podstawie analizowanych przykładów
Motyw samobójstwa w literaturze różnych epok. Zanalizuj na wybranych przykładach i wskaż z jakich przyczyn bohaterowie literaccy decydują się na ten desperacki krok.
Motyw samobójstwa w literaturze. Omów jego kreacje i funkcje w wybranych dziełach różnych epok.
Motyw samobójstwa w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów
Motyw śmierci samobójczej.
Portret samobójcy. Przedstaw temat, analizując dowolnie wybrane utwory z literatury polskiej i obcej
Samobójstwo jako temat utworów literackich różnych epok

 

Motyw samotności

„Samotność...cóż po ludziach?”. Zanalizuj najciekawsze portrety bohaterów literackich skazanych na samotność i samotnych z wyboru.

Bohaterowie którzy doświadczyli samotności. Omów temat odwołując się do wybranych epok literackich

Motyw samotności człowieka w literaturze. Analizując wybrane teksty zwróć uwagę na konteksty pozaliterackie +PPT

Portrety samotników w XIX i XX wieku

Różne oblicza samotności i portrety literackich samotników. Scharakteryzuj zagadnienie odwołując się do wybranych utworów

Samotni z wyboru i skazani na samotność jako bohaterowie literaccy

Zaprezentuj różne kreacje bohaterów - samotników na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok +PPT
Bohater samotny, wyobcowany. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady bohaterów literatury polskiej.
Bohaterowie samotni z wyboru i z konieczności. Omów kreacje i funkcje tego typu postaci literackich w wybranych utworach różnych epok.
Motyw samotności człowieka w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie
Motyw samotności i bezdomności w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Odwołaj się do konkretnych przykładów.
Motyw samotności w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw samotności w literaturze. Omów zachowując chronologie epok.
Na wybranych przykładach literackich omów problem ludzkiej samotności.
Oblicza samotności w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
Portret samotników w literaturze. Scharakteryzuj bohaterów literackich różnych epok +PPT
Przedstaw motyw samotności człowieka w znanych ci utworach literackich.
Przedstaw motyw samotności ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury z różnych epok.
Przyczyny i skutki samotności człowieka XX w. Omów problem w oparciu o wybrane teksty kultury
Rozważ przyczyny i konsekwencje samotności bohaterów różnych epok
Różne aspekty samotności. Rozważ problem, wykorzystując przykłady z literatury
Różne motywy samotności człowieka w świecie. Porównaj je analizując wybrane utwory literackie
Różne oblicza samotności bohaterów literackich. Omów problem analizując wybrane przykłady
Różne oblicza samotności w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury.
Różne przyczyny samotności.
Różne wizje samotności w literaturze. Rozwiń w oparciu o wybrane dzieła z literatury polskiej i powszechnej.
Różnorodne ujęcia motywu samotności, wyobcowania, alienacji w literaturze na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach
Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego.
Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj ją, odwołując się do wybranych utworów lit. romantyzmu i współczesności
Samotność bohatera romantycznego i współczesnego.
Samotność człowieka wśród ludzi i jej przyczyny. Omów problem na podstawie analizy wybranych utworów
Samotność człowieka wśród ludzi. Omów temat, analizując wybrane utwory
Samotność jednostki w świecie. Omów problem, analizując trzy dowolne utwory literackie XX wieku.
Samotność z wyboru i samotność z konieczności. Przedstaw przyczyny i skutki powołanych sytuacji w życiu.
Zinterpretuj motyw samotności z wyboru na przykładzie wybranych utworów literackich.


Motyw sarmatyzmu

Kultura sarmacka. omów na wybranych przykładach literackich.
Literackie portrety Sarmatów. Omów na wybranych przykładach
Motyw sarmatyzmu w literaturze.

Analizując różne teksty kultury, w tym literackie, wskaż i omów charakterystyczne cechy szlachcica Sarmaty

Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat na podstawie wybranych dzieł literackich i plastycznych

Zaprezentuj ideologię sarmatyzmu, odwołując się do wybranych tekstów +PPT
Motywy sarmackie w literaturze XVII i XVIII wieku. Przedstaw ich obecność na przykładzie wybranych dzieł
Portrety Sarmatów w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
Sarmata o sobie i inni o Sarmacie. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
Sarmatyzm jako zjawisko kulturowe.
Sarmatyzm w twórczości Jacka Kaczmarskiego.


Motyw snu

Funkcjonowanie motywu snu w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw snu i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

Motyw snu w literaturze i jego funkcje w utworze. Omów problem odwołując się do wybranych utworów

Rola wizji, snu, proroctwa jako motyw na wybranych przykładach w literaturze

Sen, halucynacja, wizja

Sen, halucynacje, wizje. Omów różne ujęcia tego motywu na wybranych utworach literackich.

Sny i widzenia jako sposoby przedstawiania rzeczywistości wewnętrznej. Omów tematy na wybranych przykładach literatury ….

Sny i widzenia jako sposoby przedstawiania rzeczywistości wewnętrznej. Omów tematy na wybranych przykładach literatury …2
Motyw snu i widzenia. Omów na wybranych przykładach.
Motyw snu w literaturze i jego funkcje w utworze.
Motyw snu w utworach romantyzmu i Młodej Polski. Omów jego znaczenia i sposoby ujęcia.
Oniryzm jako odwieczny temat literatury. Omów temat na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok
Przedstaw znaczenie motywu snu w Biblii i mitologii. Odwołaj się do wybranych przykładów
Realizacja i znaczenie motywu snu w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Różne funkcje motywu snu w literaturze. Omów je, odwołując analizując wybrane utwory literackie
Sen, halucynacja, wizja. Przedstaw różnorodne ujęcie tego motywu w wybranych utworach literackich
Sen-druga rzeczywistość. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Sny i fantazje człowieka. Omów ich funkcje w literaturze i filmie. Zaprezentuj własny wybór przykładów
Sny, wizje, fantazje człowieka na przestrzeni wieków 

 

Motyw starości

Młodość i wiek dojrzały, przedstaw różne ujęcia motywu.
Motyw starości i różne jego ujęcia przedstaw analizując wybrane utwory.
Motyw starości jako dramat osobisty i społeczny. Przedstaw zagadnienie odwołując się do dzieł literackich i malarskich
Motyw starości w literaturze na wybranych utworach z różnych epok +PPT
Motyw starości w literaturze.
Opozycja młodość/starość w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
Portret ludzi starszych w literaturze.
Starość – zamknięte księgi życia. Analizując przykłady literackie i inne dziedziny sztuki (malarstwo, film) porównaj różne sposoby kreowania tego motywu
Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Starość jako temat literatury, malarstwa i/lub filmu. Porównaj realizację motywu w wybranych tekstach kultury
Starzec jako bohater literacki. Omów role tego motywu na podstawie wybranych przykładów
Temat starości w literaturze, plastyce i filmie. Zanalizuj i porównaj sposoby jego ujęcia w wybranych dziełach


Motyw stroju

Funkcje stroju w literaturze i sztuce.
Strój odkrywa znaczenie ale i nagość jest pełna sensów. Przedstaw symbolikę stroju i nagości, wykorzystując przykłady nie tylko literackie.
Symbolika stroju w literaturze i sztuce.
Symbolika stroju w literaturze polskiej.
Ubiór jako element znaczący w literaturze, malarstwie i filmie
Ubiór jako element znaczący w literaturze, malarstwie i filmie. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.


Motyw szaleńców

„Chory psychicznie i upośledzony w literaturze i filmie.”
Bohater chory psychicznie. Omów kreacje bohaterów na podstawie wybranych utworów z różnych epok.

Motyw szaleństwa z miłości na podstawie literatury z różnych epok

Motyw szaleństwa w literaturze, jego przyczyny i konsekwencje. Omów, analizując wybrane utwory

Obłąkani i szaleni w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Przedstaw różne kreacje bohaterów

Obłęd i szaleństwo jako element osobowości postaci literackich. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów

Omów różne sposoby funkcjonowania motywu szaleństwa w wybranych utworach literackich.

Szaleńcy, indywidualiści. Przedstaw sylwetkę bohatera innego niż wszyscy, oryginalnego nieprzeciętnego

Szaleństwo jako granica człowieczeństwa w literaturze i filmie. Porównaj literackie i filmowe sposoby kreacji bohaterów

Szpitale wariatów w literaturze. Przedstaw różne realizacje tego motywu oraz jego funkcje interpretując wybrane utwory +PPT
Indywidualiści, szaleńcy, dziwacy. Przedstaw sylwetki bohaterów innych niż wszyscy, ciekawych, nieprzeciętnych
Inny świat ludzi obłąkanych. Na podstawie literatury i z własnego punktu widzenia
Motyw szaleństwa w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych.
Motyw szaleństwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw szaleństwa z miłości. Omów zagadnienie na przykładzie  utworów literackich z różnych epok
Obłąkani i szaleni. Przestaw różne kreacje takich postaci i ich funkcje w wybranych utworach literackich
Obłąkani i szaleńcy. Scharakteryzuj różne kreacje takich postaci analizując wybrane przykłady
Obłęd i szaleństwo jako element osobowości postaci literackich. Przedstaw temat odwołując się do podanych przykładów
Obłęd i szaleństwo na przestrzeni wieków. Przedstaw zagadnienie na podstawie różnych tekstów kultury.
Obłęd i szaleństwo, jako element osobowości postaci literackich.
Obłęd, choroba psychiczna, szaleństwo. Przedstaw funkcjonowanie motywów w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych.
Obraz szaleństwa w literaturze i sztuce. Przeanalizuj na wybranych przykładach.
Portrety romantycznych szaleńców. Przedstaw i oceń odwołując się do wybranej przez Ciebie literatury polskiej i obcej
Portrety szaleńców w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach
Postacie szaleńców w literaturze romantycznej. Rozwiń temat, analizując wybrane dzieła
Przedstaw i porównaj postacie szaleńców w wybranych tekstach literackich różnych epok.
Przedstaw i porównaj postacie szaleńców w wybranych tekstach literackich.
Przedstaw temat odwołując się do podanych przykładów Obłęd, choroba psychiczna, szaleństwo. Przedstaw funkcjonowanie motywów w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych
Racjonaliści i szaleńcy na kartach literatury. Przedstaw ich kreacje odwołując się do wybranych przykładów
Sen, halucynacja, wizja - przedstaw różnorodne ujęcia tego motywu i jego funkcje w wybranych utworach literackich.
Szaleni i obłąkani w literaturze różnych epok.
Szaleńcy jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych przykładach
Szaleńcy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach w literaturze i sztuce
Szaleńcy, obłąkani, nadwrażliwi. Porównaj literackie kreacje, odwołując się do wybranych utworów +PPT
Ukaż i porównaj wizerunki poety wyklętego, odwołując się do wybranych tekstów literackich z różnych epok

Motyw szatana

Diabeł, szatan. Lucyfer... przedstaw rożne ujęcia tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Diabły, demony, czarownice w literaturze polskiej i światowe. Na podstawie wybranych utworów literackich
Motyw szatana i jego funkcje w literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady
Przedstaw literacki i malarski wizerunek Szatana na przykładach różnych epok.
Przedstaw literacki wizerunek Szatana na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.
Różne ujęcia postaci szatana w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw problem na wybranych przykładach
Zmienność oblicz szatana na przestrzeni epok i nurtów literackich

 

Motyw szczęścia

Filozofowie o szczęściu. Omów temat w oparciu o wybrane myśli filozofów różnych epok.
Literackie kreacje ludzi szczęśliwych. Przedstaw na wybranych przykładach źródła radości w życiu człowieka

Omów literackie portrety szczęśliwie i nieszczęśliwie zakochanych par. Dokonaj porównania na podstawie wybranych utworów…

Omów literackie portrety szczęśliwie i nieszczęśliwie zakochanych par. Dokonaj porównania na podstawie wybranych utworów literackich.
Literackie obrazy szczęścia w wybranych epokach.
Literackie obrazy szczęścia w wybranych epokach
Literackie sposoby opisywania szczęścia. Przedstaw i zanalizuj wybrane przykłady.
Literackie wizje szczęścia. Przedstaw na podstawie różnych epok
Literatura o szczęściu. Omów na wybranych przykładach.
Poszukiwanie radości i sensu życia. Omów na wybranych przykładach.
Rożne sposoby poszukiwania szczęścia. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich średniowiecza i odrodzenia.
Różne oblicza szczęścia. Omów na wybranych przykładach.
Różne oblicza szczęścia. Przedstaw na podstawie utworów z literatury polskiej i obcej.
Sposób ukazania krain szczęścia w utworach literackich różnych epok.
Topos Wysp Szczęśliwych, Edenu i Krain Dostatku.


Motyw szkoły

Motyw szkoły w literaturze. Przedstaw na przykładzie pozytywnych i negatywnych przykładów.
Nauczyciel i uczeń w literaturze i sztuce. Przedstaw relacje.
Nauczyciel i uczeń w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach literackich.
Obraz szkoły w utworach literackich. Opisz i porównaj na wybranych przykładach.
Obrazy szkoły w utworach literackich. Przedstaw i porównaj, analizując wybrane przykłady.
Portrety nauczycieli w utworach różnych epok. Przywołaj i scharakteryzuj wybrane kreacje.
Przybytek wiedzy czy piekło na ziemi - omów obraz szkoły na przykładzie wybranych tekstów literackich.
Różne obrazy szkoły w literaturze. Omówienie na wybranych przykładach.
Szkoła w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
Wizerunek szkoły w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach literackich.
Wizerunek szkoły w literaturze i filmie. Porównaj różne sposoby obrazowania na wybranych przykładach
Wizerunki szkoły. Odtwórz refleksję zarejestrowaną na kartach dwóch wybranych dzieł literackich oraz w filmie „The Wall” zespołu Pink Floyd

 

Motyw szlachty

Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego konkretyzacje na przykładach wybranych dzieł.
Idealizacja szlachty polskiej w utworach literackich. Omów jej funkcje na wybranych przykładach

Na podstawie utworów literackich różnych epok przedstaw obyczajowość polskiej szlachty

Scharakteryzuj i oceń obraz szlachty polskiej przedstawiony w Trylogii Henryka Sienkiewicza
Motyw dworu szlacheckiego w literaturze polskiej. Zanalizuj wybrane przykłady.
Obraz szlachty polskiej w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj analizując wybrane utwory.
Polska szlachta w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj przykłady obrazujące jej życie, obyczaje i mentalność.
Portret polskiego szlachcica. Rozważ na wybranych przykładach
Portret polskiego szlachcica. Rozważ na wybranych przykładach.
Scharakteryzuj obraz świata szlacheckiego w komediach Aleksandra Fredry. Omów na wybranych przykładach
Szlachcic idealny w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
Szlachta na ostrzu krytyki literackiej. Omów na wybranych przykładach
Świat szlachecki w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Przedstaw sposób jego kreowania
Wizerunek szlachty polskiej w literaturze wybranych epok.
Zaprezentuj obyczajowość polskiej szlachty tego czasu.Motyw śmierci

Bohaterska śmierć w literaturze.

Ars moriendi i danse macabre. Omów funkcjonowanie tych motywów w literaturze i malarstwie średniowiecza

Jak bliskość śmierci wpływa na ocenę życia, wartości, ludzkich celów i dążeń. Omów problem, odwołując się do wybranych…

Jak motyw śmierci wykorzystywali pisarze różnych epok

Motyw śmieci i różne sposoby przedstawiania go w utworach literackich. Scharakteryzuj i porównaj utwory z różnych epok

Motyw śmierci w literaturze i filmie. Przeanalizuj, odwołując się do wybranych przykładów

Motyw śmierci w literaturze, sztuce, muzyce i filmie

Obraz śmierci w literaturze i malarstwie na przykładzie dowolnie wybranych dzieł

Obraz śmierci w literaturze staropolskiej .Omów na wybranych przykładach

Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w literaturze oraz sztuce romantyzmu i Młodej Polski

Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w literaturze oraz sztuce romantyzmu i Młodej Polski

Przedstaw i omów funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich

Przedstaw wizerunki śmierci. Porównaj różnorodne ujęcia tego motywu w literaturze i malarstwie różnych epok

Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich

Topos śmierci heroicznej w literaturze. Przedstaw jego źródło i udowodnij popularność w epoce romantyzmu i w literaturze…
Człowiek wobec śmierci. Przedstaw temat analizując postępowanie wybranych bohaterów literatury polskiej i powszechnej różnych epok.
Funkcjonowanie motywu śmierci w literaturze i malarstwie
Jak umierają bohaterowie literaccy. Przedstaw i omów dowolnie wybrane momenty śmierci ukazane na kartach literatury
Literackie wyobrażenia o krainie zmarłych. Omów na wybranych przykładach.
Memento mori-motyw śmierci i sposoby jego funkcjonowania w literaturze i sztuce średniowiecza. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury
Moment śmierci bohatera w literaturze. Przedstaw zjawisko  analizując wybrane przykłady
Motyw heroicznej śmierci w literaturze
Motyw śmierci heroicznej. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
Motyw śmierci w dziedzinach sztuki. Analizując wybrane przykłady z literatury i malarstwa porównaj sposoby przedstawiania tego motywu.
Motyw Śmierci w literaturze i malarstwie omów opierając się na średniowieczu, odrodzeniu i młodej Polsce)
Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Omów opierając się na średniowieczu, odrodzeniu i młodej Polsce)
Motyw śmierci w literaturze i sztuce różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach, zachowując chronologię epok.
Motyw śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza i baroku. Omów na wybranych przykładach
Motyw śmierci w literaturze i sztuce, omów na wybranych przykładach.
Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Porównaj sposoby jego przedstawiania i funkcje.
Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane lektury.
Motyw śmierci w literaturze. Dokonaj analizy wybranych utworów z różnych epok
Motyw śmierci w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
Omów motyw śmierci na podstawie literatury i sztuki średniowiecza
Piękno i brzydota śmierci. Omów temat nawiązując do wybranych utworów literackich z różnych epok.
Pogrzeb, jako temat literacki i malarski. Zaprezentowanych dzieł wydobądź bogactwo znaczeń symbolicznych.
Porównaj motyw śmierci w literaturze baroku oraz średniowiecza
Porównaj rożne sposoby przedstawienia śmierci w dziełach literackich i innych tekstach kultury.
Postawy człowieka wobec śmierci w poznanych utworach literackich różnych epok
Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich.
Przedstaw modele bohaterskiej śmierci i omów ich związek z kulturą epoki. Dokonaj interpretacji tekstów literackich wybranej epoki
Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie
Różne sposoby ukazywania  bohaterskiej śmierci. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów literatury romantyzmu
Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
Różne ujęcia śmierci w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Sceny umierania bohaterów literackich. Przedstaw motyw, analizując celowo dobrane przykłady z literatury
Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów należących do jednej epoki literackiej.
Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów należących do jednej epoki literackiej.
Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach
Śmierć bliskich punktem zwrotnym w życiu człowieka. Omów zagadnienia odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Śmierć- koniec czy początek? Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki
Śmierć w literaturze podaj na wybranych przykładach literackich
topos śmierci bohaterskiej. rozważ problem analizując przykłady literackie z wybranych epok

Wizerunek śmierci w literaturze i malarstwie.
Zanalizuj i porównaj sposoby mówienia o śmierci bliskich odwołując się do twórczości wybranych pisarzy.
Zaprezentuj przedstawienia śmierci w poezji barokowej, preromantycznej i w znanych Ci wierszach współczesnych.
Związek miłości i śmierci w literaturze. Porównaj realizacje obydwu motywów w wybranych utworach literackich

 

Motyw tańca

Antropologiczne i kulturowe funkcje tańca. omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury ( w tym literackich)

Motyw tańca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach + PPT
Artystyczna funkcja motywu tańca w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
Funkcja tańca w literaturze różnych epok. Zanalizuj funkcję motywu wykorzystując przykłady wybranych tekstów literackich.
Motyw tańca śmierci (dansemacabre) w literaturze i w malarstwie.
Motyw tańca w literaturze i filmie
Motyw tańca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.
Motyw tańca w literaturze polskiej +PPT
Motyw tańca w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
Motyw tańca w wybranych utworach literackich. Zbadaj jego funkcję +PPT
Motyw tańca w literaturze i sztuce. Omów jego funkcjonowanie.
Przedstaw funkcjonowanie motywu tańca wybranych utworach literackich różnych epok
Rola tańca w przedstawieniach teatralnych. Omów na wybranych przykładach
Różne ujęcia motywu tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Omów odwołując się do wybranych przykładów.
Różnorodność funkcji motywu tańca w wybranych tekstach literackich.
Zaprezentuj motyw tańca i określ jego funkcję w literaturze i dziełach plastycznych


Motyw Tatr

Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich +PPT

Obrazy Tatr w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Analiza porównawcza wybranych dzieł +PPT

Poeci i artyści regionu Podhale

Przyroda tatrzańska jako inspiracja dla poetów i malarzy w okresie Młodej Polski. Omów temat, porównując wybrane teksty…
Motyw gór i jego funkcja w utworach literackich różnych epok
Motyw góry. Zanalizuj wybrane dzieła literackie i inne teksty kultury
Motywy górskie w literaturze i w filmie. Zaprezentuj różne ujęcia tematu na wybranych przykładach 1
Motywy górskie w literaturze i w filmie. Zaprezentuj różne ujęcia tematu na wybranych przykładach2
Obraz Tatr i kultury Podhala w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach
Przyroda (góry) literaturze i malarstwie. Ukaz podobieństwa lub różnice w jej obrazowaniu
Tatry i góralszczyzna w twórczości pisarzy Młodej Polski. Przedstaw zjawisko na podstawie wybranych przykładów literackich.
Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach. Przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze.
Tatry jako inspiracja twórczości literackiej i malarskiej. (Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł) +PPT
Tatry jako inspiracja twórczości literackiej i malarskiej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
Tatry jako motyw w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
Tatry jako źródło inspiracji w twórczości Młodej Polski. Omów problem na wybranych przykładach literackich
Tatry w literaturze i sztuce Młodej Polski. Przedstaw temat na podstawie wybranych dzieł
Tatry w polskiej literaturze - omów, odwołując się do wybranych przykładów, różne sposoby prezentacji i funkcje tego tematu.
Zakopane i Podhale jako inspiracja twórców literatury i sztuki. +PPT
Zakopane w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postacie). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór


Motyw teatru

Funkcjonowanie motywu teatru w dziełach literackich na przestrzeni epok. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Motyw teatru w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Motyw utopii

Literackie utopie i antyutopie w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw utopii i antyutopii w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
Motyw utopii i jego funkcjonowanie w wybranych utworach literackich. Omów na wybranych przykładach utworów
Motyw utopii w literaturze. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów.
Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw funkcjonowanie motywu utopii
Różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich
Utopia i antyutopia jako gatunek literacki. Przedstaw zagadnienia na podstawie analizy wybranych tekstów z różnych epok
Utopia i antyutopia. Omów zagadnienie, analizując i interpretują wybrane utwory z renesansu, oświecenia i literatury XX wieku.
Utopie filmowe - poszukiwanie uniwersalnego ładu na podstawie filmów.
Utopie i antyutopie w literaturze- sposoby kreowania i ich funkcje.
Utopie i antyutopie w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich.
Utopie i antyutopie w wybranych tekstach kultury różnych epok

Motyw używek

Motyw narkomanii i narkomanów w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Omów sposoby ukazywania problemu narkomanii w wybranych tekstach kultury

Uzależnienie jako temat literatury. Omów wybrane teksty literatury polskiej i obcej, w której pojawia się problem uzależnień.
Narkomania w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
Omów sposoby ujęcia motywu alkoholika w literaturze. Odwołaj się do tekstów z różnych epok
Problem narkomanii w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
Rola używek w literaturze i sztuce
Wpływ alkoholu i innych używek na życie artysty i losy bohaterów. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów

 

Motyw wampira

Literacki i filmowy wizerunek wampira. Omów jego funkcje  i przemiany, jakim uległ na przestrzeni epok (od romantyzmu  do współczesności), interpretując wybrane dzieła
Motyw wampira w literaturze i filmie
Motyw wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach. +PPT 2
Motyw wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach. +PPT
Motyw wampira w literaturze i sztuce - przedstaw jego kreacje w dziełach różnych epok.
Motyw Wampira w literaturze różnych epok.
Obraz wampira w literaturze. Przedstaw zjawiska na podstawie wybranych utworów literackich.
Omów różne sposoby funkcjonowania wampira w literaturze polskiej i obcej
Postać wampira w literaturze i filmie. Zanalizuj wybrane przykłady.
Przedstaw ewolucje postaci wampira, analizując wybrane przykłady literackie i filmowe
Przedstaw sposób wykorzystania motywu wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
Różne ujęcia motywu wampira i funkcja takiego zabiegu w tekstach. Omów na podstawie wybranych przykładów dzieł literackich i z innych dziedzin sztuki
Różne ujęcia motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Wampir jako bohater różnych tekstów literatury i kultury.
Wampiry w literaturze i filmie, omów temat na wybranych przykładach
Wampiry, upiory, demony w literaturze i sztuce XIX i XX wieku.
Wampiry, upiory, demony w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw motyw i sposoby jego realizacji na wybranych przykładach.
Wampiryzm w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

Wampiryzm w literaturze i filmów. Omów na wybranych przykładach.
Zjawy, wampiry, upiory….

 

Motyw wędrówki, podróży

Analizując wybrane przykłady, przedstaw różne realizacje motywu pielgrzyma - tułacza w literaturze.

Funkcjonowanie motywu wędrówki w wybranych tekstach literackich. Omów na wybranych utworach.

Motyw podróży w literaturze. Przedstaw różne jego wersje na wybranych utworach

Motyw wędrówki i wędrowca w literaturze od czasów biblijnych

Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach

Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw jego najciekawsze realizacje. Wypowiedź zilustruj odpowiednimi przykładami.

Motyw życia, jako wędrówki. Omów na przykładzie utworów literackich z różnych epok.

Motywy wędrówki w literaturze Stephena Kinga. Omów różne jego wersje w wybranych utworach

Motywy wędrówki w literaturze. Przedstaw jego najciekawsze na podstawie literatury dowolnych epok.

Omów funkcjonowanie motywu wędrówki w wybranych utworach literackich

Przedstaw funkcję motywu wędrówki w oparciu na wybrane fragmenty literacki

Współczesny reportaż podróżniczy. Zaprezentuj problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury współczesnej
Literackie i malarskie wędrówki po zaświatach.
Literackie nawiązania do dantejskiego motywu wędrówki. Przedstaw, odwołując się do Boskiej Komedii Dantego
Motyw pielgrzyma (tułacza, emigranta, wygnańca, wędrowca).
Motyw pielgrzyma i jego funkcja w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
Motyw pielgrzyma w literaturze. Przeanalizuj wybrane przykłady.
Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów
Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozwiąż zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Motyw podroży w literaturze.
Motyw podróży w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw tułacza w literaturze epoki romantyzmu. Omów problem, analizując odpowiednie utwory literackie
Motyw ucieczki w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw wędrowca i wędrówki w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Motyw wędrówki w literaturze i malarstwie. Omów na podstawie wybranych przykładów 
Motyw wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
Motyw wędrówki utrwalony na kartach literatury. Omów na wybranych dziełach.
Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w literaturze. Wyjaśnij jego dosłowny i przenośny sens odwołując się do wybranych tekstów.
Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich. Przedstaw jego dosłowny i przenośny sens.
Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich. Przedstaw jego dosłowny i przenośny sens
Motyw wędrówki w literaturze i malarstwie. Omów na podstawie wybranych przykładów
Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach
Motyw wędrówki w literaturze. omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w wybranych utworach literackich
Motyw wędrówki w literaturze. Omów temat przywołując utwory z różnych epok.
Motyw wędrówki. Przedstaw funkcję i sposoby ujęcia tego toposu w wybranych utworach literackich
Motyw żeglarza- wędrowca w literaturze różnych epok. Omów na przykładzie wybranych utworów.
Na wybranych przykładach literackich omów różne sposoby ujęcia motywu podróży
Na wybranych przykładach literackich przedstaw różnorodne ujęcia motywu podróży
Omów motyw podróży, wędrówki i wskaż różne sposoby jego funkcjonowania w wybranych utworach literackich
Podróż nauką życia- omów na podstawie utworów literackich
Podróże edukacyjne (wędrówka jako dojrzewanie i obraz życia). Omów na wybranych przykładach.
Prześledź i oceń, jaką rolę odgrywa podróż w życiu bohatera romantycznego, antycznego i współczesnego.
Rola motywu wędrówki w literaturze i filmie. Omów wykorzystując wybrane dzieła literackie i filmowe.
Rola wędrówki w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów zagadnienia odwołując się do wybranych przykładów.
Różne funkcje toposu wędrówki. Omów na przykładach dzieł literackich
Różne sposoby ujęcia motywu wędrówki w literaturze. Przeanalizuj, odwołując się do wybranych dzieł
Różne ujęcia motywu podróży w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując celowo wybrane przykłady.
Tułacz, pielgrzym, podróżnik. Omów typy bohaterów i ich funkcje w wybranych utworach literackich.
W wybranych utworach literackich zbadaj symbolikę motywu wędrówki
Wędrówka w zaświaty. Omów temat na wybranych dziełach literackich.
Wędrówką jest życie człowieka - omów funkcje motywu wędrówki w wybranych utworach literackich.
Wędrówki fantastyczne utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.


Motyw wierności

„Wierność jest pierwszą z cnót; to ona nadaje naszemu życiu jednolitość – w przeciwnym wypadku rozprysnęłoby się na tysiące chwilowych wrażeń jak na tysiąc szklanych odłamków”. Rozwiń myśl w oparciu funkcjonowanie zagadnienia wierności w literaturze dowolnie wybranych epok.
Funkcjonowanie motywu niewierności w literaturze na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw wierności i zdrady w literaturze. Omów na przykładach
Motyw wierności w literaturze. Omów problem odwołując się do wybranych utworów.
Przedstaw funkcjonowanie motywów wierności i zdrady w literaturze. Odwołaj się do utworów z różnych epok.
Wierność i zdrada w decyzjach moralnych bohaterów. Omów na wybranych przykładach.

Motyw winy i kary

Motyw winy i kary na wybranych przykładach literackich.
Motyw winy i kary w literaturze. Omów problem, analizując przykłady z literatury XIX wieku

Funkcje motywu winy i kary w literaturze różnych epok. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów

Motyw winy i kary w utworach literackich różnych epok. Przeanalizuj kilka przykładów i dokonaj porównania.

Motyw winy i odkupienia w literaturze. Przedstaw różne ujęcia odwołując się do wybranych przykładów

Problem winy i kary (dobra i zła) w literaturze. Omów sposoby jego ujęcia w wybranych utworach literackich
Motyw winy i kary. Omów role i funkcje w wybranych utworach literackich. to jest temat pracy która byłabym zainteresowana
Motyw winy i kary. Porównaj sposób ujęcia i funkcję w literaturze różnych epok.
Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
Problem winy i kary w literaturze dawnej i współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
Przedstaw funkcjonowanie motywu winy i kary w wybranych utworach literackich.
Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
Wina i kara jako motyw literacki. Przedstaw na wybranych przykładach utworów z różnych epok.
Wina i kara… Omów jak traktują ten problem różne teksty kultury
Wina zawsze pociąga za sobą karę.

Motyw wojny

Bitwa pod Grunwaldem i jej bohaterowie w ujęciu literackim, malarskim lub filmowym
Bohater czasów wojny. Zanalizuj i porównaj na wybranych przykładach.

Destrukcyjny wpływ wojny na psychikę żołnierza. Rozważ problem na podstawie dzieł literackich i filmowych ukazujących wsp…

II wojna światowa jako czynnik kształtujący twórczość pisarzy XX wieku. Omów problem w oparciu o wybrane utwory epoki wsp…1

Korzystając z wybranych utworów omów różne formy przekazu tragedii czasu wojny i okupacji.

Obraz II wojny światowej w literaturze i filmie – omów zagadnienie na dowolnie wybranych przykładach.

Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i literaturze odwołując się do wybranych przykładów

Porównaj obraz wojny w znanych ci filmach i literaturze

Porównaj obraz wojny w znanych Ci

Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie, wykorzystując literaturę faktu oraz inne teksty kultury1

Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie, wykorzystując literaturę faktu oraz inne teksty kultury2

Sposoby opowiadania o doświadczeniach czasu wojny omów na wybranych przykładach.

Wojna jako temat literatury i filmu. Omów na wybranych przykładach

Wpływ wojny i okupacji na psychikę i dekalog człowieka. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
Człowiek jako ofiara wojny na podstawie literatury współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
Czy my jesteśmy ludzie dobrzy Okres wojny to czas zburzenia systemu wartości czy tylko zachwiania nimi Rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literackich
Degradacja człowieczeństwa i próby jej przezwyciężenia. Omów problem, odwołując się do przykładów
Dekalog człowieka w czasie wojny. Omów na wybranych przykładach +PPT
Dokonaj analizy porównawczej różnych sposobów prezentacji drugiej wojny światowej w wybranych utworach polskiej literatury współczesnej. Sformułuj wnioski
Dramat młodzieży polskiej w czasie II wojny światowej.
Dylematy moralne człowieka w świecie wojennym i powojennym. Omów na przykładzie wybranych utworów i innych tekstów kultury związanych z I i II wojna światową
Heroizacja i deheroizacja postaci w literaturze wojennej i powojennej
Katastroficzna wizja świata w poezji czasów wojny. Zanalizuj zagadnienie opierając się na wybranych przykładach.
Literackie i filmowe motywy II wojny światowej
Literatura II wojny światowej wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Ludzie ludziom zgotowali ten los. Rozwiń myśl Nałkowskiej w oparciu o literaturę wojny i okupacji.
Moralny wymiar przeżycia wojennego i zapis pokoleniowej biografii w wybranych utworach Tadeusza Różewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego
Motyw pojedynku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Motyw tyrtejski w literaturze.
Motyw walki i rewolucji w literaturze i sztuce romantyzmu, Omów temat na podstawie wybranych dzieł
Motyw wojny w literaturze i filmach wojennych. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych tekstów kultury
Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach, zachowując chronologie epok.
Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw wojny w literaturze. Przedstaw na wybranych dzieła literackich.
Na podstawie analizy wybranych dzieł omów wpływ II Wojny Światowej na literaturę i sztukę
Na podstawie wybranych utworów literackich omów wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.
Na podstawie wybranych utworów literackich, przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej.
O wojnie na wesoło. Specyfika spojrzenia na II wojnę światową w dziełach filmowych. Omów zagadnienie, odnosząc się do wybranych
Obraz wojny i walki w literaturze, malarstwie i filmie.
Obrazy II wojny światowej w wybranych tekstach kultury( literatura, malarstwo, film). Omów na wybranych przykładach
Obrazy wojen, powstań walk w literaturze i sztuce omów na wybranych przykładach.
Omów obrazy bitew i pojedynków zawarte w literaturze.
Omów różne sposoby ukazywania doświadczeń II wojny światowej, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych
Omów wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury.
Pojedynek, jako temat literacki i filmowy.
Porównaj obraz wojny w znanych ci filmach i literaturze, odwołując się do wybranych przykładów +PPT
Porównaj obraz wojny w znanych ci filmach i literaturze, odwołując się do wybranych przykładów 2
Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i w literaturze, analizując wybrane dzieła
Problemy moralne bohaterów czasów II wojny światowej. Przedstaw na wybranych przykładach literackich
Przedstaw jakie prawdy o człowieku odkrywa literatura wojenna
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat.
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej. czy udało im się odbudować świat wartości
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości 2
Różne metody walki z zaborcą przedstawione w literaturze dziewiętnastego wieku. Omów je analizując wybrane utwory
Różne metody walki z zaborcą przedstawione w literaturze dziewiętnastego wieku. Omów je, analizując wybrane utwory 2
Różne metody walki z zaborcą w literaturze XIX wieku.
Różne obrazy II Wojny światowej w literaturze i w filmie. Omów na wybranych przykładach
Różne postawy człowieka wobec okrucieństwa wojny. Przedstaw je odwołując się do wybranych utworów literackich.
Różne postawy człowieka wobec okrucieństwa wojny. Przedstaw je, analizując wybrane utwory literatury XX wieku
Różne postawy człowieka wobec okrucieństw wojny. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literatury dwudziestego wieku
Różne sposoby i formy mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienia, wykorzystując teksty prozatorskie, literaturę faktu, teksty filozoficzne i inne teksty kultury
Różne sposoby opowiadania o doświadczeniach wojennych. Analizując zagadnienie, wykorzystaj np. prozę G. Herlinga-Grudzińskiego, T. Borowskiego, Z. Nałkowskiej.
Różne sposoby pisania o wojnie. Przestaw problem na wybranych przykładach literackich
Różne sposoby ujęcia motywu wojny na przestrzeni epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Różne ujęcia tematyki wojennej. Opisz wybrane utwory
Różnorodne obrazy II wojny światowej. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury, filmu i malarstwa
Różnorodność postaw człowieka wobec wojny.
Rzeczywistość okupacyjna i sposób jej ukazywania w wybranych utworach prozatorskich. Omów na przykładach z literatury polskiej lub obcej.
Sztuka i literatura wobec okrucieństwa wojny. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Świadectwo wojny i okupacji w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
Terror i terroryzm w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach, analizując obrazy zagrożenia, jakim są te dwa zjawiska XX wieku i postawy człowieka i pisarzy wobec nich.
Ukaz wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
Ukaż bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości
Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu.
Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury.
Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu
Wojna jako sacrum i zło świata w literaturze i sztuce polskiej i powszechnej
Wojna nie kończy się - ona odpoczywa (Urszula Kozioł) Dlaczego człowiek ciągle walczy Posłuż się przykładami z literatury, historii oraz życia codziennego.
Wojna- widmo śmierci i cierpienia. Omów na wybranych przykładach.
Wojna z punktu widzenia uczestnika. Omów na wybranych przykładach
Wpływ wojny i okupacji na psychikę człowieka.
Wpływ wojny na  świadomość i postawę moralną człowieka. Omów, analizując
Wpływ wojny na jednostkę i zbiorowość. Omów zjawisko na przykładzie prozy wojennej.
Wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.
Wpływ wojny na ludzką psychikę. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Wpływ wojny na postawę i psychikę człowieka. Odwołaj się do utworów pisarzy współczesnych
Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
Wpływ wojny na psychikę ludzką i moralność, odwołując się do wybranych tekstów maturalnych.
Wpływ wydarzeń wojennych na pokolenie Kolumbów. Omów na podstawie wybranych utworów
Zmiany w przedstawianiu motywu wojny na przestrzeni epok. Przedstaw na przykładzie literatury
Życie wojskowych pilotów spisane przez uczestników II wojny światowej.

  

Motyw wsi

„Wieś nie jest prosta jakby się zdawało " (Stefan Żeromski) - odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne sposoby widzenia wsi w literaturze różnych epok.
Krajobraz wsi polskiej w literaturze.

Motyw wsi w literaturze z różnych epok literackich. Omów sposoby jego funkcjonowania na przykładach wybranych utworów.

Motyw życia wiejskiego w literaturze polskiej. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów z różnych epok

Obraz polskiej wsi w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj, analizując wybrane dzieła z różnych epok

Obraz wsi w literaturze staropolskiej. Wybierz stosowne teksty, przeanalizuj i porównaj.

Prowincja w literaturze i malarstwie lub filmie. Omów sposób ukazania motywu i jego funkcje, analizując wybrane dzieła

Różne sposoby ujęcia wsi w literaturze. Przeanalizuj i porównaj, odwołując się do utworów z różnych epok.

Wieś i jej mieszkańcy. Przedstaw funkcjonowanie tematu w literaturze XIX i XXw

Wieś i jej problemy w literaturze renesansu i Młodej Polski. Omów temat na wybranych przykładach.
Motyw wsi w literaturze
Motyw wsi w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Na podstawie analizy wybranych utworów literackich XIX i XX wieku omów i porównaj różne spojrzenia na wieś i jej problemy
Oblicza wsi w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Obraz polskiej wsi i problemy jej mieszkańców w literaturze. Omów różne sposoby ich kreowania na przykładach utworów z wybranych epok
Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze polskiej różnych epok
Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze. Analiza i interpretacja na wybranych przykładach literackich.
Obraz wsi w literaturze i sztuce XIX w.
Obraz wsi w literaturze polskiej
Obraz wsi w literaturze polskiej 2
Obraz XIX-wiecznej wsi polskiej w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Obrazy polskiej wsi i problemy jej mieszkańców w literaturze. Omów rożne sposoby ich kreowania.
Odwołując się do wybranych dzieł, omów różne sposoby widzenia wsi w literaturze.
Opierając się na wybranych przykładach, przedstaw obraz wsi polskiej i jej mieszkańców ukazany w literaturze.
Polska wieś w literaturze, malarstwie i filmie. omów temat na wybranych przykładach.
Polska wieś w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach jednej epoki.
Różne obrazy prowincji ukazane na kartach literatury polskiej i obcej. Omów na wybranych dziełach.
Różne spojrzenia na wieś w literaturze renesansu, scharakteryzuj i porównaj, odwołując się do wybranych utworów.
Różne sposoby ujęcia toposu wsi. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literackich
Różne ujęcia obrazu wsi polskiej w literaturze. Zanalizuj odpowiednio dobrane przykłady z literatury różnych epok
Różne ujęcia wsi w literaturze- rozwiń temat na wybranych przykładach.
Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj różne sposoby prezentacji tematu w literaturze wybranych epok
Sposoby ukazywania opozycji wieś - miasto w wybranych utworach literackich. Omów na kilku przykładach
Sposób ukazywania wsi w literaturze staropolskiej. Omów na wybranych przykładach z trzech epok
Ukaż na wybranych przykładach obraz wsi w literaturze i w innych dziedzinach sztuki XIX wieku +PPT
WIES I MIASTO JAKO DWIE PRZESTRZENIE ZYCIOWE, INSPIRUJACE PISARZY W ROZNYCH EPOKACH. OMOW NA WYBRANYCH PRZYKLADACH LITERACKICH
Wieś i chłopi w dziełach Twórców Młodej Polski.
Wieś i chłopi w dziełach twórców XIX i/lub XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie
Wieś i Chłopi w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.
Wieś i chłopi w literaturze. omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z dwóch epok literackich.
Wieś i jej mieszkańcy. Ukaż sposób ich kreowania w Chłopach”  ,,Weselu” i opowiadaniach Stefana Żeromskiego
Wieś i jej różne wizje na przykładach dwóch, trzech epok literackich
Wieś i miasto w znanych powieściach XIX i XX wieku. Przedstaw, analizując celowo dobrany materiał literacki.
Wieś- od Arkadii po groteskę. Omów na wybranych przykładach.
Wieś w literaturze.
Wieś w twórczości pisarzy różnych epok. Zinterpretuj temat, na wybranych przykładach dzieł literackich.
Wieś w twórczości poetów i pisarzy różnych epok.
Zaprezentuj literacki obraz wsi w utworach różnych epok
Zaprezentuj obraz polskiej wsi na podstawie wybranych pozycji
Zaprezentuj spojrzenia na wieś polską, np. Wyspiańskiego w Weselu i Reymonta w Chłopach

 

Motyw władcy

Czy władza deprawuje Człowiek ponad człowiekiem. Omów temat, analizując wybrane teksty literackie

Omów kreację władcy, odwołując się do wybranych tekstów literackich, malarskich, filmowych

Różne oblicza władzy. Omów zagadnienie , odwołując się do wybranych utworów literackich2

Różne sposoby kreowania wizerunków władców w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych.

Wizerunek władcy w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie
Gloryfikacja dowódców i powstańców w literaturze i sztuce. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
Kreacje władców w literaturze przedstaw na wybranych przykładach
Literackie obrazy dyktatorów. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów.
Literackie wizerunki władców. Omów w oparciu o wybrane lektury.
Motyw króla w literaturze. Przedstaw wybrane przykłady na przestrzeni wieków.
Motyw władzy w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw władzy w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
Motyw władzy w wybranych utworach literackich różnych epok. Omów, analizując znane przykłady 2
Motyw władzy w wybranych utworach literackich różnych epok. Omów, analizując znane przykłady
Na podstawie wybranych utworów udowodnij, że władza wpływa negatywnie na losy bohaterów.
Oblicza władcy. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w literaturze.
Oblicze władcy. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
Obraz arystokracji polskiej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Obraz arystokracji polskiej w literaturze XIX wieku. Omów na kilku wybranych przykładach 2
Obraz arystokracji polskiej w literaturze XIX wieku. Omów na kilku wybranych przykładach.
Portret władcy w literaturze różnych epok. Zaprezentuj, odwołując się do różnych epok.
Portrety władców i ocena sposób ich rządzenia. Analiza wybranych tekstów literackich
Postać władcy w literaturze. Zaprezentuj wybrane realizacje tego motywu i określ jego funkcje.
Różne oblicza władców i polityków na podstawie utworów...
Różne sposoby kreowania wizerunku władców w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach.
Świat władzy w literaturze. Rozważ problem powinności rządzący wobec narodu.
Władca jako bohater tekstów literackich. Zinterpretuj na przykładach różne sposoby przedstawienia tej postaci.
Władca w literaturze polskiej i obcej. Scharakteryzuj i porównaj sposób kreowania tej postaci, odwołując się do analizy wybranych tekstów
Władcy i władza. Omów sposoby dochodzenia do władzy i sposoby jej sprawowania. Odwołaj się do wybranych przykładów
Władza - zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Omów temat na wybranych przykładach z literatury i filmu
Władza i jej wpływ na człowieka.
Władza jako motyw literacki. Omów na wybranych przykładach
Władza jako motyw przewodni dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach
Władza motywem przewodnim utworów literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Władza- powołanie, zobowiązanie, namiętność, pokusa. Omów różnorodne sposoby jej funkcjonowania w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów
Zademonstruj postawę człowieka wobec władzy. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z trzech epok literackich


Motyw zaświatów

Obraz zaświatów w literaturze malarstwie i filmie. Przeprowadź analizę porównawcza wybranych dzieł.

Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw na przykładach wybranych utworów

Obrazy zaświatów w literaturze i ich funkcja. Omów, analizując wybrane przykłady
Obraz zaświatów w literaturze.
Obraz zaświatów w literaturze. Omów na wybranych przykład z literatury polskiej i powszechnej.
Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj motyw, odwołując się do analizy wybranych utworów.
Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów różnych epok
Omów i zinterpretuj literackie wizje zaświatów w literaturze polskiej różnych epok +PPT
Różne wizje zaświatów w sztuce. Przedstaw ujęcie literackie i malarskie na podstawie analizy wybranych przykładów
Różne wizje zaświatów w sztuce. Przedstaw ujęcie literackie i malarskie na podstawie analizy wybranych przykładów
Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat na dowolnie wybranych przez Ciebie przykładach


Motyw zbrodni i kary

Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich

Kara jako konsekwencja zbrodni. Omów zagadnienie, zwracając uwagę na sposób jego ujęcia w wybranych utworach literackich ~1

Motyw zbrodni i kary w literaturze. Rozwiń temat odwołując się do utworów trzech epok literackich

Omów sposób ujęcia motywu kary jako konsekwencji zbrodni na przykładzie wybranych utworów literackich i filmowych
Motyw Zbrodni i kary jako konsekwencji złego czynu.
Niemasz zbrodni bez kary - literackie obrazy motywu winy i kary omów na przykładach
Od Makbeta do Zbrodni i kary literackie odbicia mrocznej strony duszy człowieka. Ukaż różnorodne sposoby kreowania wnętrza bohaterów w wybranych utworach.
Zbrodnia i kara – odwieczny problem moralny i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach z różnych epok
Zbrodnia i kara jako temat literacki. Na wybranych przykładach omów rolę tego motywu.
Zbrodnia i kara… Wina i kara… Omów jak traktują ten problem różne teksty kultury.


Motyw zbrodni

„Zbrodnia to niesłychana, pani zabiła pana”- sensacyjna fabuła w literaturze. Omów, na wybranych przykładach utworów, motywy zbrodni i kary oraz wytłumacz jego popularność.

Analizując wybrane teksty, omów wpływ popełnionej zbrodni na życie wybranych postaci literackich i ich bliskich

Literackie wizerunki zbrodniarzy, przedstaw i porównaj je na przykładzie wybranych tekstów.

Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie,

Zbrodniarz bohaterem literackim. Ukaz różnorodne kreacje tej postaci 2

Zbrodniarz bohaterem literackim. Ukaz różnorodne kreacje tej postaci
Bohater z kainowym piętnem. Na wybranych przykładach literackich omów wpływ zbrodni na losy i osobowość winowajcy.
Bohaterowie z kainowym piętnem.
Co kieruje bohaterami, którzy decydują się popełnić zbrodnię Rozważ zagadnienie, odwołując się do przykładów z różnych epok
Funkcje i sposoby realizacji motywu zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Jak rodzą się zbrodniarze ? wykaż na podstawie wybranych epok ,że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degradacje jednostki.
Jak rodzą się zbrodniarze Na podstawie wybranych lektur ,różnych epok , omów czynniki wpływające na degradację jednostki
Kainowe piętno. Wskaż podobieństwa i różnice w psychologicznych portretach zabójców na podstawie wybranych utworów z literatury polskiej i obcej.
Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Literackie morderstwa. Omów na wybranych przykładach
Literackie portrety zbrodniarzy. Odwołując się do wybranych tekstów, porównaj kreacje kilku bohaterów
Motyw zabójstwa w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
Motyw zbrodni - służącej zdobywaniu i utrzymywaniu władzy w literaturze
Motyw zbrodni doskonałej na podstawie kultury różnych epok
Motyw zbrodni w literaturze - jej prawne i psychiczne konsekwencje dla sprawcy. Omów na przykładzie wybranych postaci literackich.
Motyw zbrodni w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Obraz psychiki zbrodniarza w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach.
Obraz zbrodni i zbrodniarza w literaturze i kinie. Na wybranych przykładach z dwóch, trzech epok, porównaj.
Obraz zbrodniarza w wybranych tekstach prozatorskich - scharakteryzuj wizerunki bohaterów, pochodzące z dwóch różnych epok literackich.
Obraz zbrodniarza w wybranych tekstach prozatorskich. Scharakteryzuj wizerunki bohaterów pochodzące z dwóch różnych epok literackich.
Obraz zbrodniarza w wybranych tekstach prozatorskich. Scharakteryzuj wizerunki bohaterów pochodzące z dwóch różnych epok literackich.
Odwołując się do wybranej literatury, omów różne motywy zbrodni oraz ich rolę w dziele literackim
Omów motyw zbrodni w wybranych książkach Stephena Kinga.
Porównaj literackie portrety zbrodniarzy odwołując się do wybranych przykładów.
Portret zbrodniarza. Przedstaw na wybranych przykładach, ilustracjach proces degradacji jednostki.
Portret zbrodniarzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Portrety zbrodniarzy w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
Postawy człowieka wobec zbrodni. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów literackich
Postawy człowieka wobec zbrodni. Omów zagadnienie wykorzystując dzieła literackie powstałe w XIX i XX w.
Przedstaw motyw zbrodni doskonałej na podstawie tekstów kultury różnych epok
Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok
Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych utworów.
Różne ujęcia motywu zbrodni w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur.
Studium zbrodni i jej sprawcy. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
Uniwersalizm motywu zbrodni w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła.
W oparciu o wybrane utwory literackie zaprezentuj różne kreacje zbrodniarza
Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich.
Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych utworów
Wpływ zbrodni na psychikę zbrodniarza. Zaprezentuj sposoby przedstawiania tego zagadnienia interpretując wybrane utwory literackie.
Zabił się młody. Przedstaw motyw samobójstwa w utworach z różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Zbrodnia i jej konsekwencje. Przedstaw wpływ zbrodni na osobowość wybranych bohaterów literackich
Zbrodnia i ślady, jakie odcisnęła na psychice wybranych postaci literackich. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Zbrodnia jako przyczyna cierpienia. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
Zbrodnia jako temat literacki i filmowy. Przedstaw różne jego funkcje na wybranych przykładach.
Zbrodniarz bohaterem literackim i filmowym. Ukaż różne jego kreacje, odwołując się do wybranych przykładów
Zbrodniarz jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje takich bohaterów.
Zbrodniarz zawsze musi ponieść karę. Omów temat w oparciu o dzieła Williama Szekspira
 

Motyw zdrady

Motyw zdrady i zdrajcy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw zdrady w literaturze
Motyw zdrady w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane lektury.
Na podstawie wybranych utworów przedstaw różne ujęcia motywu zdrady w literaturze.
Problem zdrady i zdrajcy w wybranych utworach literackich.
Różne ujęcia motywu zdrady. Zaprezentuj  na wybranych przykładach literackich różnych epok
Spisek i zdrada, jako motywy literackie. Scharakteryzuj zjawisko, analizując teksty z różnych epok.
Zdrada i jej konsekwencje. Przedstaw różne sposoby ujęcia tego tematu, odwołując się do wybranych utworów literackich
Zdrada jako motyw literacki. Omów funkcje zdrady w wybranych tekstach literatury.
Motyw wierności i zdrady w literaturze. Omów na przykładach
Motyw zdrady w literaturze i filmie  

Zdrada, jako temat literatury XIX i XX wieku. Oceń jej konsekwencje w życiu bohaterów literackich

 

Motyw zemsty

Motyw zemsty na przestrzeni wieków. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory
Motyw zemsty w literaturze różnych epok. Omów różne jego ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów.
Motyw zemsty w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Różne sposoby wykorzystania motywu zemsty w tekstach literackich.
Różne sposoby wykorzystywania motywu zemsty w tekstach literackich. Omów problem, dokonując analizy w wybranych tekstach literackich
Zemsta osobista i narodowa. Omów jej przyczyny i konsekwencje na przykładzie wybranych utworów różnych epok.
Zemsta osobista i narodowa. Omów jej przyczyny i konsekwencje na przykładzie wybranych utworów różnych epok


Motyw zwierząt

„...Nasi „bracia mniejsi” w literaturze. Omów różne funkcje zwierząt w wybranych utworach

Ptak jako motyw w literaturze i sztuce. Omów sposób jego kreowania, znaczenie symboliczne i funkcje w wybranych tekstach

Funkcja motywów animalistycznych w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim
Motyw ptaka w literaturze.
Motyw ptaka w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Obraz czworonoga w literaturze i sztuce
Zwierzęta jako bohaterowie i alegorie ludzkich postaw.
Zwierzęta jako bohaterowie literaccy i alegorie ludzkich postaw. Przedstaw temat na wybranych przykładach z różnych epok
Zwierzęta jako bohaterowie literaccy. Omów ich rolę i sposób funkcjonowania w literaturze, analizując wybrane przykłady.
Zwierzęta w literaturze - przedstaw funkcje motywu analizując wybrane utwory.

Motyw żołnierza

Bohater- żołnierz. Omów różne wizerunki wojowników ukazane na kartach literatury różnych epok
Bohaterstwo i tragizm żołnierzy polskich w czasie II wojnie światowej. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów z literatur
Destrukcyjny wpływ wojny na psychikę żołnierza. Omów problem na podstawie wybranych dzieł literackich bądź filmowych.
Etos żołnierza w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
Motyw żołnierza. Omów na wybranych przykładach literackich.

Motyw żołnierza w literaturze i sztuce.
Obraz żołnierza w literaturze.
Toposy żołnierza tułacza i żołnierza powstańca.
Wizerunek żołnierza w literaturze i filmie
Żołnierz jako bohater literacki. Omów temat na podstawie wybranych epok.
Żołnierz, powstaniec, konspirator - rzecz o indywidualnym i zbiorowym losie Polaków. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
Żołnierz, powstaniec, konspirator - rzecz o indywidualnym i zbiorowym losie Polaków. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty literackie.


Motyw Żyda

Obraz Żydów w literaturze. W jakim stopniu historia i stosunki narodowościowe kształtowały wyobrażenia o narodzie żydowskim. Omów problem
Pamięć o zagładzie Żydów w literaturze polskiej. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory

Los dzieci żydowskich podczas II wojny światowej na wybranych przykładach literatury i filmu

Portrety Żydów w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania tych postaci, odwołując…

Portrety Żydów w literaturze XIX wieku. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania postaci, odwołując się do wybrany

Relacje polsko-żydowskie ukazane w literaturze i filmie. Zanalizuj wybrane utwory

Relacje pomiędzy Polakami i Żydami. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literatury XIX w.

Ukaż i omów wizerunek Żyda w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów
Portret Żyda w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
Portrety Żydów polskich w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Portrety Żydów w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Na podstawie analizy wybranych tekstów (3-4) ukaż różne wizerunki postaci
Portrety Żydów w literaturze polskiej. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach
Portrety Żydów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania tych postaci, odwołując się do wybranych przykładów.
Przedstaw i porównaj sposób przedstawiania tragedii narodu żydowskiego w literaturze i filmach.
Przedstaw kreacje Żydów w literaturze, odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
Przedstaw wzajemne relacje Polaków i Żydów na przykładzie wybranych utworów literatury XIX i XX wieku.
RELACJE POLSKO-ŻYDOWSKIE NA PODSTAWIE LITERATURY I ZRODEL POZALITERACKICH
Relacje pomiędzy Polakami i Żydami. Przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.
Różne obrazy Żydów. Scharakteryzuj problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
Sposoby przedstawiania bohaterów- Żydów i kultury żydowskiej w literaturze oraz innych dziedzinach sztuk.
Stosunki polsko – żydowskie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literatury pięknej i publicystyki XIX i XX wieku +PPT
Sylwetki Żydów w literaturze polskiej. Omów najciekawsze kreacje literackie na wybranych przykładach.
W jaki sposób została zaprezentowana w literaturze współczesnej problematyka żydowska Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
Wizerunek Żyda w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
Zagłada Żydów (Holocaust) jako temat literacki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów
Zagłada Żydów jako temat literacki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów
Zagłada żydów, holocaust jako temat literatury i sztuki. dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
Zagłada Żydów, holocaust jako temat literatury i sztuki. dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
Zaprezentuj wizerunki Żydów w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na przykładach
Zaprezentuj, na podstawie analizy wybranych utworów, wizerunek Żyda ukazany  +PPT
Żyd jako bohater polskiej literatury różnych epok. Omów na przykładach.
Żyd jako bohater polskiej literatury różnych epok. Omów na przykładach.
Żyd przyjaciel czy wróg? Na podstawie literatury, dzieł plastycznych i filmowych . Omów stosunek innych społeczności do narodu żydowskiego
Żyd -wieczny tułacz w literaturze. Omów na podstawie wybranych polskich dzieł
Żydzi i ich kultura w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach
Żydzi i kwestia żydowska. Określ relacje między Polakami i Żydami, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
Żydzi jako bohaterowie literatury pozytywistycznej.
Żydzi w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby ich kreowania w utworach z różnych epok


Mroczna strona

Mroczna strona natury ludzkiej. Przedstaw ciemną stronę psychiki trzech wybranych bohaterów literackich
Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj postawy psychologiczne wybranych bohaterów i sposoby ich kreacji.
Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj złotość psychiki wybranych bohaterów literackich
Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj złożoność psychiki wybranych bohaterów literackich

Mroczna strona ludzkiej natury. Zanalizuj złożoność psychiki wybranych bohaterów literackich
Mroczne strony natury ludzkiej. Przedstaw problem odwołując się do wybranych utworów literackich

 

Sport

Motyw sportu w literaturze i sztuce. Zilustruj na wybranych przykładach.
Sport jako motyw w różnych tekstach kultury. Omów funkcje motywu na przestrzeni wieków

Sport, jako temat utworów literackich.
Sport jako temat sztuki. Wskaż, jaki kodeks etyczny obowiązuje w świecie sportu i jak można ten kodeks złamać. Odwołaj się do utworów literackich, sprawozdań prasowych, filmu i wywiadów sportowców.
Sport w tekstach kultury. Zanalizuj zagadnienie, wykorzystując wybrane dzieła literacki, filmowe i plastyczne
Sport, Siła, Tężyzna fizyczna - wartość czy przekleństwo.Świat 

Człowiek w poszukiwaniu innych światów. Na podstawie wybranych tekstów literackich, malarskich i filmowych scharakteryzuj wykreowaną rzeczywistość i ukaż jej funkcje.
Koszmar Świata, czyli czego lęka się człowiek. Omów zagadnienie na wybranych przykładach dzieł literackich i filmów
Kreacje Trzeciego Świata w dziełach literackich i reportażu. Przedstaw różne sposoby jego przedstawiania i funkcje
Świat jako labirynt. Omów zagadnienie na przykładzie twórczości Brunona Schulza i innych pisarzy.
Świat jest teatrem, aktorami ludzie. Przedstaw motyw życia jako teatru, analizując utwory renesansowe i wybrane teksty z epok późniejszych.
Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla. Analiza porównawcza wybranych dzieł.
Świat to labirynt, teatr, sen... Która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?
Świat wartości bohaterów Żeromskiego. Oceń odwołując się do wybranych dzieł tego autora.
Świat, Bóg i człowiek widziany oczyma różnych poetów.


Utwory muzyczne

Czy teksty wybranych przez Ciebie piosenek rockowych mogą być poezją Dokonaj analizy utworów XX i XXI w

Świat przedstawiony w tekstach piosenek Agnieszki Osieckiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów

Teksty piosenek polskich zespołów muzycznych, jako artystyczna reakcja na problemy życia społecznego i lub politycznego +PPT

Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako próba opisania rzeczywistości.

Teksty utworów hip-hop głosem pokoleń. Oceń zjawisko analizując wybrane przykłady +PPT

Inspiracje muzyczne w literaturze. Omów na przykładach

Próba opisania rzeczywistości polskiej lat '80 XX wieku w tekstach piosenek rockowych. Omów na przykładach różnych autorów

Przedstaw hip-hop, jako zjawisko kulturowe i społeczne. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury

Współczesne piosenki młodzieżowe - zanalizuj strukturę ich języka i treść
Czynniki egzystencjalne kształtujące charakter twórczości Magika lidera zespołu Paktofonika. Omów zagadnienie, analizując treść
Dzieło sztuki czy kicz  Rozważ problem na podstawie analizy wybranych piosenek współczesnych
Hip-hop jako awangarda we współczesnej kulturze. Omów zjawisko, oceniając jego zasięg na wybranych przykładach.
Muzyczne interpretacje polskiej poezji romantycznej. Przedstaw sposoby i okoliczności wykorzystania twórczości polskich romantyk
Muzyka disco polo - zanalizuj język tekstów piosenek, omów jego poprawność.
Na przykładach tekstów piosenek rapowych scharakteryzuj język kultury masowej
Polska muzyka rockowa lat 80 w walce z cenzurą PRL-u. Omów na wybranych tekstach piosenek
Polskie pieśni narodowe. Omów przykłady, funkcję i znaczenie dla Narodu Polskiego
Portret polskiej kobiety współczesnej w twórczości A. Osieckiej. Omów temat na wybranych przykładach.
Rap - profanacja sztuki czy poezja XXI wieku. Omów problem analizując język wybranych utworów
Rap tylko subkultura, czy już sztuka. Omów zagadnienie na wybranych tekstach utworów, analizując ich język
Refleksyjny charakter twórczości Agnieszki Osieckiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
Rock, Rap, Hip-hop, poezja śpiewana. Zaprezentuj obraz świata i człowieka (współczesnych subkultur młodzieżowych), jaki wyłania się z tekstów utworów reprezentujących te i inne gatunki muzyczne.
Sposób ujęcia codziennych problemów w wybranych tekstach piosenek hip-hopowych. Zaprezentuj temat w oparciu o celowo dobrane teksty
Teksty piosenek hip-hopowych jako zwierciadło rzeczywistości. Omów odwołując sie do wybranych przykładów
Teksty polskich piosenek rockowych jako obraz naszej rzeczywistości.
Teksty polskich utworów hip-hopowych. Zanalizuj język wybranych twórców tego gatunku, uwzględniając specyfikę frazeologii, składni, leksyki
Wiersze poetów przeklętych a teksty piosenek hiphopowych. Rozwiąż zagadnienie, wskazując różnice i podobieństwa.
Wizja świata w tekstach piosenek rockowych. Zaprezentuj na przykładzie dowolnego zespołu.
Wpływ literatury romantycznej na teksty piosenek hip-hop.
Współczesna piosenka jako źródło wiedzy o życiu człowieka i jego losie. Zinterpretuj na podstawie wybranych utworów.
Współczesne kontrowersje muzyczne, literackie i filmowe. Omów zagadnienie na przykładzie dzieł XX i XXI wieku

   

Zjawisko kultury masowej

Film jako zjawisko kultury masowej. Interpretując wybrane utwory, przedstaw ich problematykę i oceń wartość kulturową.
Kultura masowa, a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki
Kultura masowa- godna podziwu czy potępienia? Wypowiedz się na podstawie własnych doświadczeń czytelniczych i filmowych w oparciu o przykłady.
Przedstaw różne sposoby heroizacji bohatera w wybranych dziełach literackich i tekstach kultury masowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
Scharakteryzuj zjawisko kultury masowej, odwołując się do różnorodnych tekstów kultury.
Swoja opinię o kulturze masowej wyraź w kontekście analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury masowej (np. Warhol, pop-art, popularne powieści Whartona i Coelho).
Swoją opinię o kulturze masowej wyraź w kontekście analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury masowej (np. Warhol, pop-art, popularne powieści Whartona i Coelho)

 

prezentacje maturalne, gotowe prezentacje maturalne, gotowa prezentacja maturalna, praca maturalna,prezentacja, darmowe prezentacje maturalne, gotowa prezentacja maturalna, prezentacje maturalne z polskiego, prezentacji maturalnej, Jak napisać prezentację maturalną, przykładowe prace maturalne z polskiego, Gotowe prace maturalne, Gotowa praca maturalna, Przykładowe prace maturalne, Przykładowa praca maturalna, Darmowe prace maturalne, Darmowa prezentacja maturalna, Szybka prezentacja maturalna, ściągnij prezentacja maturalna, praca maturalnaz polskiego, prace maturalnez polaka, prezentacja maturalna 2014, prace maturalne 2014, prezentacje maturalne za darmo, prezentacja maturalnaz języka polskiego, prezentacje maturalnez j. polskiego, Pobierz prace maturalne, do pobrania praca maturalna, download prace maturalne, chomikuj prace maturalne, Jak napisać prezentacja maturalna, Forum prezentacje maturalne, wzór praca maturalna, bibliografia prace maturalne, plan ramowy prace maturalne, konspekt prezentacje maturalne,

 

pornobolota sexoperrito pornotouro pornoatum pornopoleiro pornocorvo