Antalyaarkadas.net
antalyaarkadas.net expired on 07/15/2017 and is pending renewal or deletion.

Backorder Domain

nowe prezentacje

Oto lista najnowszych prac wykonanych przez ostatnie 3 miesiące.

 

Do kupienia za 49zł komplet!

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

GG: 36862520

 

 

 

 

„Człowiek  - wieczny pielgrzym”. Zbadaj funkcje motywu wędrówki w wybranych utworach

„Inny Świat” Gustawa Herlinga Grudzińskiego, „Lalka” Bolesława Prusa, „Kordian” Juliusza Słowackiego - który z tych utworów jest

„Nie ma zbrodni bez kary'' omów problem winy i odpowiedzialności w literaturze w oparciu o analizę wybranych dzieł.

„Przeżyłem więc jestem opisz życie więźniów w obozach koncentracyjnych na podstawie literatury faktu i wspomnienia więźniów

„Przeżyłem, więc jestem”. Opisz życie więźniów z obozów koncentracyjnych na podstawie literatury faktu i wspomnień więźniów

Absurdy w PRL-u w literaturze, filmie i plakacie 2

Adaptacje filmowe jako przykład inspiracji utworami literackimi. Omów różne sposoby wykorzystywania przez filmowców tego samego źródła literackiego.

Afryka jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na podstawie danych tekstów kultury

Agresja słowna analiza różnych środków słownej napaści +PPT

Aktor jako interpretator tekstu literackiego. Zaprezentuj kreacje +PPT

Analiza języka internautów. Wskaż cechy charakterystyczne języka internautów na podstawie zgromadzonego materiału.

Analizując nagłówki prasowe różnych czasopism, przedstaw sposoby oddziaływania nadawcy na odbiorcę. Oceń je

Analizując teksty piosenek jednego z zespołów XX i XXI wieku, wyjaśnij zasadność doboru wyrazu

Analizując wybrane dzieła literackie, scharakteryzuj relacje między rodzicem a dzieckiem

Analizując wybrane dzieła z literatury polskiej i obcej, porównaj różne modele rodziny

Analizując wybrane przykłady utworów, porównaj różne literackie kreacje dzieci w literaturze polskiej

Analizując wybrane przykłady z literatury i filmu, określ ich wpływ na  kształtowanie postawy życiowej twojego pokolenia

Analizując wybrane przykłady, omów funkcje zakończenia w różnych utworach literackich

Analizując wybrane teksty literackie, porównaj różne kreacje bohaterów literackich, którzy poświęcili osobiste szczęście dla wyższych celów

Analizując wybrane teksty zespołu Dżem, wykaż ich wpływ na światopogląd młodego pokolenia

Analizując wybrane utwory literackie przedstaw różne tematy zagłady Żydów

Analizując wybrane utwory literackie, określ znaczenie miłości w życiu człowieka.

Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw różne sposoby wyrażania miłości przez kobietę lub mężczyznę

Analizując zebrany materiał językowy (np. Blubry Starego Marycha) określ cechy charakterystyczne dla gwary poznańskiej

Analizując zebrany materiał językowy, dowiedź ekspansji angielszczyzny we współczesnej polszczyźnie i zbadaj przyczyny tego zjaw +PPT

ANIOŁ CZY FEMME FATALE PRZEDSTAW RÓŻNORODNY OBRAZ KOBIETY W LITERATURZE WYBRANYCH EPOK

Anioł w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zanalizuj wybrane przykłady i omów funkcje tego motywu +PPT

Artystyczne funkcje świata widziane oczyma dziecka w dziele literackim. Omów problem, analizując wybrane nowele pozytywistyczne

Aspiracje kobiety jako temat utworów literackich. Przedstaw i porównaj jego ujęcia w utworach różnych epok.

Autoportret w sztukach plastycznych i w literaturze. Omów sposoby kreacji własnego „ja” w dziełach różnych epok

Autor jako bohater literacki. Porównaj sposób jego kreacji w wybranych utworach

Autorytet, idol, celebrity. Na podstawie wybranych tekstów kultury omów fascynacje ludzi osobami ze świata sztuki i mediów

Autorytet, idol, celebrity. Na podstawie wybranych tekstów kultury omów fascynacje ludzi osobami ze świata sztuki i mediów

BAJKA JAKO ŹRÓDŁO NAUKI I MĄDROŚCI. PRZEDSTAW ROLĘ BAJEK NA PODSTAWIE WYBRANYCH UTWORÓW

Biblia – jako uniwersalne źródło inspiracji

bibliografia-Jaką rolę w literaturze i sztuce pełnią biesiady wesela i bale

Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza Jana Kochanowskiego

Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranego autora

Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Rozważ problem na przykładzie wybranych autorów.

Bogactwo psychologicznych portretów kobiecych w prozie XX- lecia międzywojennego. Przedstaw kreacje kobiet analizując celowo wybrane dzieła różnych twórców epoki

Bohater dotknięty szaleństwem w literaturze. Przedstaw i scharakteryzuj wybrane sylwetki +PPT

Bohater dotknięty szaleństwem. Przedstaw i scharakteryzuj na wybranych przykładach literackich

Bohater literacki „opętany polskością”. Kto, kiedy, jak i dlaczego kreował taki typ bohatera. Przedstaw problem na podstawie

Bohater literacki i jego filmowe kreacje. Przedstaw i oceń na wybranych przykładach +PPT

Bohater literacki jako człowiek poszukujący wartości, przedstaw problem analizując wybrane przykłady

Bohater literacki w poszukiwaniu celu i sensu życia.  Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Bohater literacki w świecie fantastyki. Omów zagadnienie na podstawie trylogii J.R.R Tolkiena

Bohater literacki wobec doświadczeń wojenno-okupacyjnych w literaturze XX wieku. Omów problem, odwołując się do wybranych przykł

Bohater literacki wobec problemu sensu życia

Bohater literatury greckiej i rzymskiej - co ich łączy, co dzieli. Odwołaj się do wybranych przykładów +PPT

Bohater o różnych twarzach. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu maski w literaturze

Bohater ogarnięty szaleństwem. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych utworów

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Omów różnice w ujęciu tego tematu przez wybranych pisarzy

Bohater wspinający się po szczeblach kariery. Zaprezentuj i porównaj wybrane postaci literackie

Bohaterowie literaccy których rozumiem, podziwiam, oskarżam. Dokonaj analizy ich postaw, odwołując sie do wybranych utworów

Bohaterowie mityczni w sztuce. Omów sposoby ich kreowania na wybranych przykładach dzieł literackich i innych dziedzin sztuki +PPT

Bohaterowie zwyciężeni. Przeanalizuj przyczyny klęski wybranych bohaterów literackich i sformułuj uniwersalne

Bohaterska śmierć w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych tekstów

Boże Narodzenie i Wielkanoc w literaturze. Przedstaw różne sposoby prezentacji świąt

Bóg, honor i ojczyzna. Omów funkcjonowanie tych wartości, analizując wybrane przykłady literatury polskiej

Budowa świata fantastycznego w dziełach Johna Ronalda Reuela Tolkiena oraz pięcioksięgu Andrzeja Sapkowskiego. Zanalizuj wybrane

Budowa, tematyka i funkcja legendy. Zrealizuj temat na wybranych przykładach z literatury

Bunt jako postawa wobec rzeczywistości. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów XX (ewentualnie XXI) wieku.

Bunt jako wyraz aktywnej postawy wobec świata

Bunt młodego człowieka. Omów jego rodzaje i sposoby ukazywania w literaturze i filmie

Buntownicy w literaturze. Charakteryzując wybranych bohaterów, zanalizuj przyczyny i skutki ich niezgody na zastany świat

Być ojcem – trudne wyzwanie. Na wybranych przykładach z literatury, zaprezentuj sylwetki ojców rodzin

Cechy gwary śląskiej w wybranych tekstach folklorystycznych (np. piosenkach, bajkach, dowcipach). Omów na wybranych przykładach

Chansons de geste – baśń – fantasy. Przedstaw podobieństwa i różnice gatunków na przykładzie wybranych utworów literackich

Chłop jako temat literacki. Omów na wybranych przykładach

Chopin w literaturze, sztuce i filmie. Zaprezentuj sylwetkę kompozytora na wybranych przykładach

Ciekawsze kreacje nauczycieli i uczniów w literaturze dawnej i współczesnej. Przedstaw, analizując celowo dobrane utwory literackie. Uwzględnij kontekst  historycznoliteracki

Cierpienie – przekleństwo czy błogosławieństwo. Przedstaw i omów różnorodne postawy bohaterów literackich wobec cierpienia

Cierpienie i ofiara młodzieży w literaturze II wojny światowej

Cierpienie jako element modelujący ludzką osobowość. Rozważ na wybranych przykładach

Cierpienie jako ważny problem egzystencjalny w utworach literackich różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach

Cierpienie przekleństwo czy błogosławieństwo Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich współczesnych pisarzy +PPT

Cierpienie zbiorowe jako temat literatury. Omów temat na wybranych przykładach

Czarne charaktery w literaturze. Przedstaw i oceń ich postawy wobec świata w wybranych tekstach lekturowych i pozalekturowych

Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.

Czas, miejsce, rekwizyt jako kategorie znaczące w dramacie. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych przykładach

Czego boi się człowiek Odpowiedz na pytanie analizując wybrane przez Ciebie utwory literackie XX wiek

Człowiek i władza jako temat literacki. Omów zagadnienia na wybranych przykładach

Człowiek jako istota dążąca do szczęścia i spełnienia. Omów temat, analizując wybrane utwory

Człowiek sukcesu, karierowicz, jako bohater literatury i filmu. Omów temat i oceń wybrane postacie i sposób ich kreowania w literaturze

Człowiek w mieście i pośród natury. Na podstawie analizy i interpretacji utworów XIX i XX wieku przedstaw sposoby funkcjonowania +PPT

Człowiek w niewoli emocji. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok

Człowiek w odwiecznej wędrówce ku szczęściu. Analiza problemu na wybranych przykładach literackich

Człowiek w poetyckim zwierciadle bajek Ignacego Krasickiego. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory poety

Człowiek walczący ze złem - ukaż problem, charakteryzując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną

Człowiek więźniem stereotypów, przyzwyczajeń i wpojonych przekonań. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych utworów i zestaw je ze swoimi poglądami na temat roli stereotypów w życiu człowieka

Człowiek wobec doświadczeń granicznych. Omów temat na podstawie wybranych utworów

Człowiek wobec doświadczeń granicznych. Omów temat na podstawie wybranych utworów2

Człowiek wobec zbrodni i kary. Wykorzystując 3 wybrane przykłady z różnych epok, przedstaw problematykę moralną ukazaną w utworach literackich

 Człowiek wobec zbrodni i kary. Wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok, przedstaw problematykę moralną ukazaną w utworach literackich

Człowiek wobec zbrodni i kary. Wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok, przedstaw problematykę moralną ukazaną w utworach

Człowiek wobec zła. Scharakteryzuj różne postawy odwołujac się do wybranych utworów literatury xx wieku.

Człowiek XX i XXI wieku w sytuacjach ekstremalnych. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich +PPT

Cztery pory roku. Człowiek wpisany w biologiczny rytm natury. Przedstaw problem w oparciu o analizę wybranych utworów literackich i innych tekstów kultury

Czy literatura najnowsza odpowiada na pytania i problemy współczesnego człowieka. Odwołaj się do wybranych tekstów literackich

Czy zbrodnia i szaleństwo są wytworem warunków zewnętrznych czy elementem ludzkiej natury

Czym dla człowieka jest praca. Jak na to pytanie odpowiadają literatura i film. Omów na wybranych przykładach

Czym jest wolność Przedstaw różne sposoby podejmowania i dochodzenia do tej wartości w literaturze

Dawne i współczesne zapożyczenia językowe świadectwem kontaktów Polaków z cudzoziemcami. Omów zagadnienie

Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach dzieł literatury i innych dziedzin sztuki

Destrukcyjny wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów na wybranych dziełach

Detektyw przełomu XIX i XX wieku a detektyw współczesny. Porównaj sposób kreowania bohaterów utworów kryminalnych na wybranych przykładach

Dobro i zło muszą istnieć obok siebie. Dokonaj analizy tematu opierając się na przykładach literatury polskiej i obcej

Dokonaj analizy i interpretacji wybranych wątków miłosnych w literaturze różnych epok na podstawie wybranych przykładów

Dokonaj analizy języka czasopism motoryzacyjnych. Wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu

Dokonaj analizy porównawczej obrazu drugiej wojny światowej w wybranych utworach

Dokonaj analizy porównawczej wybranego dramatu do adaptacji teatralnej +PPT

Dokonaj językowej analizy tekstów wybranego wykonawcy muzyki młodzieżowej. Omów cechy charakterystyczne dla tego rodzaju twórczo

Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów lat dziewięćdziesiątych, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu

Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów lat dziewięćdziesiątych, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu

Dokonując analizy języka piosenek wybranego zespołu muzycznego

Dokonując analizy językowej piosenek jednego z wybranych zespołów rockowych, wyjaśnij zasadność ich doboru. KULT

Dom jako przestrzeń życia człowieka. Porównaj ujęcia tego tematu w wybranych dziełach literackich

Don Kichot - postać komiczna czy tragiczna. Jego rola i naśladownictwo we współczesnym świecie. Omów temat na wybranych przykład

Doświadczenia bohaterów literackich związane z utratą ziemi rodzinnej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów drugiej

Doświadczenia Holocaustu z perspektywy człowieka dorosłego i dziecka. Porównaj sposoby ujęcia tematu analizując wybrane teksty +PPT

Doświadczenia holocaustu, pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem analizując wybrane utwory literackie.

Doświadczenie holocaustu. Pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem analizując stosowne utwory literackie +PPT

Doświadczenie samotności i wspólnoty w literackich wizerunkach człowieka. Omów na wybranych przykładach

Dramat antyczny, szekspirowski i romantyczny - dokonaj porównania w oparciu o celowo wybrany materiał literacki

Dramat antyczny, szekspirowski i romantyczny dokonaj porównania w oparciu o celowo wybrany materiał literacki

Dramat człowieka w czasie wojny. Omów zagadnienie, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Dramat pokolenia Kolumbów w literaturze. Zilustruj odwołując się do wybranych utworów

Dramat porzuconego dziecka jako temat dzieł literackich i filmowych. Omów problem na przykładzie wybranych dzieł

Duchy, zjawy, mary, widma. Omów ich funkcje na wybranych przykładach

Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturze. Przedstaw na podstawie wybranych utworów literackich +PPT

Dylematy człowieka końca wieku. Zaprezentuj tematy , dokonaj analizy wybranych otworów końca 19 i 20 wieku

Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów problem, odwołując się do dwóch wybranych tekstów literackich

Dylematy moralne i egzystencjalne, w utworach literackich XIX i XX  wieku. Przedstaw temat, na wybranych przykładach

Dziecko jako obserwator i komentator rzeczywistości- na wybranych przykładach ukaż i objaśnij różne sposoby postrzegania przez nie rzeczywistości

Dzieło literackie i jego adaptacja. Omów udane i chybione przykłady realizacji filmowych

Dzieło literackie jako świadectwo swojego czasu. Omów problem odwołując się do wybranych utworów

Elementy baśniowe ukazane w prozie Andrzeja Sapkowskiego. Omów na wybranych przykładach

Elementy baśniowe w Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego

Emancypantka jako bohaterka literacka utworów XIX i XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Emancypatka jako bohaterka literacka. Przedstaw sylwetki postaci oraz zwróć uwagę na cele i konsekwencje ich działań, przywołując wybrane przykłady

Epos rycerski a literatura fantasy. Wskaż podobieństwa i różnice

Erotyka w literaturze. Porównaj sposoby jej przedstawiania na podstawie utworów z dwóch różnych epok

Erotyka w literaturze. Scharakteryzuj stosunek wybranych bohaterów do fizycznego aspektu miłości

Etos pracy i jego znaczenie w życiu człowieka. Omów problem, analizując wybrane utwory różnych epok

Fantastyczny świat wykreowany w literaturze i jego funkcje. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Fantastyka i realizm jako dwie metody opisywania świata. Oceń ich trafność na podstawie wybranych utworów literackich

Fantastyka i tajemniczość w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do analizy wybranych utworów

Fantastyka w prozie Andrzeja Sapkowskiego. Omów problem na wybranych przykładach jego dzieł

Fantastyka w twórczości romantyków. Omów jej charakter oraz funkcje, analizując wybrane utwory literackie

Fantasy w literaturze i filmie – literackie i filmowe kreacje innych światów.

Fenomen prozy Ryszarda Kapuścińskiego. Przedstaw sylwetkę reportera i wybrane teksty 2

Fenomen prozy Ryszarda Kapuścińskiego. Przedstaw sylwetkę reportera i wybrane teksty

Film jako sposób interpretacji dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.

FILMOWE ADAPTACJE LITERATURY SF I FANTASY. DOKONUJĄC ANALIZY WYBRANYCH DZIEŁ PORÓWNAJ ŚRODKI ARTYSTYCZNEGO WYRAZU

Frazeologia dziennikarstwa sportowego. Omów na wybranych przykładach +PPT

Funkcja kiczu w literaturze i muzyce. Omów temat na wybranych przykładach

Funkcje barw w tworzeniu nastroju. Przeanalizuj wybrane dzieła literackie i malarskie

Funkcje różnych obrazów wojny w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.

Funkcje wątków kryminalnych w klasyce zanalizuj temat odwołując się do wybranych utworów.

Funkcjonalność motywu buntu w kulturze. Omów zagadnienie, analizując odpowiednie utwory literackie oraz inne teksty kultury

Funkcjonowanie ideału kobiety w wybranych epokach. Rozważ temat, odwołując się do przykładów z literatury i malarstwa

Funkcjonowanie motywów ducha i upiora w wybranych utworach literackich

Funkcjonowanie motywu zakazanej miłości w obrazach literackich i filmowych. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów

Genialny detektyw jako bohater literacki. Scharakteryzuj wybrane postaci utworów XX wieku

Getto warszawskie w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach

Graffiti – sztuka czy barbarzyństwo. Przedstaw i omów zjawisko na podstawie zebranego materiału językowego

Granica moralności w postępowaniu człowieka. Omów zagadnienie analizując wybrane utwory literackie i filmowe.

Gry komputerowe jako forma adaptacji utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.

Gry komputerowe jako forma adaptacji utworów literackich. Przestaw sposoby wykorzystania tekstu literackiego na podstawie analizy +PPT

Harry Potter. Aspekty wychowawcze cyklu. Opracuj zagadnienie, odwołując się do stosownych opowiadań i opinii na temat popularnej

Heroizacja bohaterów w literaturze. Omów zagadnienie odwołując się do trzech wybranych epok.

Heroizacja i deheroizacja bohaterów powstania warszawskiego w

Heroizm cierpienia. Omów temat, poddając analizie wybrane dzieła literackie

Hiob wszystkich czasów. Zinterpretuj różne ujęcia motywu cierpienia na wybranych przykładach

Hip-hop i katecheza. Przedstaw sposoby wyrażania wiary wybranych tekstach hip-hopowych

Hip-hop jako zjawisko w kulturze i języku. Odwołaj się do przekazów zawartych we współczesnej twórczości filmowej, muzycznej

Holocaust jako tragiczne doświadczenie czasów II wojny światowej. Omów analizując wybrane teksty należące do różnych rodzajów literackich

Holocaust oczami dziecka. Omów problem, analizując celowo dobrane utwory literackie

Holocaust tematem współczesnej literatury polskiej. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.

Holocaust w literaturze polskiej i w filmie. Przedstaw różne ujęcia tematu, analizując wybrane przykłady

Holocaust widziany oczami kata i ofiary. Omów zagadnienie na przykładzie utworów literackich +PPT

Holokaust jako temat literacki i filmowy. Omów na wybranych przykładach

Holokaust w literaturze, malarstwie i filmie. Przeanalizuj przedstawienie problematyki zagłady narodu żydowskiego w różnych dziełach sztuki

Honor jako wartość w życiu człowieka. Porównaj kreacje wybranych bohaterów literatury i sztuki

Horror jako gatunek literacki i filmowy. Omów jego poetykę, analizując wybrane dzieła +PPT

HYMN JAKO GATUNEK OMÓW JEGO FUNKCJONOWANIE NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH LITERACKICH WYBRANYCH EPOK

Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością. Rozważ problem, odwołując się do wybranych bohaterów literatury polskiej i obcej.

Idealiści i marzyciele-zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok

Ideał kobiecego piękna cielesnego w literaturze i sztuce różnych epok. Ukaż temat na wybranych przykładach.

Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Omów temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Indywidualiści, odmieńcy, szaleńcy. Omów zagadnienie, przedstawiając wybranych bohaterów literackich i filmowych

Inność rodzi złość - omów problem akceptacji odrzucenia obcych (np. indywidualistów, geniuszy, przedstawicieli mniejszości), analizując wybrane testy literackie

Inspiracje romantyczne i ich znaczenie w literaturze późniejszych epok. Omów temat odwołując się do twórczości wybranego autora lub wybranej epoki literackiej

Inspiracje romantyczne i ich znaczenie w literaturze późniejszych

Interpretując wybrane dzieła literackie, omów wpływ wydarzeń historycznych na życie bohaterów

Inwazja zapożyczeń językowych we współczesnej polszczyźnie. Omów na wybranych przykładach.

Istota wolności człowieka. Rozwiń temat na podstawie wybranych dzieł literackich i filozoficznych

Istoty pozaziemskie w literaturze i plastyce. Zinterpretuj na wybranych przykładach różnorodne przedstawienia aniołów i demonów+PPT

Jacka Kaczmarskiego interpretacje dzieł malarskich i literackich. Zanalizuj sposoby i funkcje posługiwania się tymi motywami w piosenkach tego autora.

Jak literatura XIX wieku oddała złożoną osobowość kobiety. Zanalizuj wybrane kreacje literackie z uwzględnieniem zastosowania +PPT

Jak rodzą się zbrodniarze Odwołując się do wybranych przykładów, udowodnij, że literatura jest źródłem informacji o wpływie różnych czynników na  degenerację jednostkid Document

Jak rodzą się zbrodniarze, wpływ różnych czynników na osobowość człowieka. Omów na wybranych przykładach

Jak tworzą się zbrodniarze Literatura źródłem informacji o wpływie różnych czynników na degradację jednostki. Przedstaw na wybranych przykładach

JAKA JEST PRZECIW WŁÓCZNI ZŁEGO TWOJA TARCZA CZŁOWIECZE Z KOŃCA WIEKU” - ( K. PRZERWA-TETMAJER)- MOJE PODRÓŻE PO KRAINIE LITERATURY W POSZUKIWANIU WARTOŚCI

Jaka koncepcja świata, życia i człowieka wyłania z powieści Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Omów zagadnienie na wybranych przykła

Jaką rolę w literaturze i sztuce pełnią biesiady wesela i bale Odpowiedz analizując celowo dobrane dzieła.

Jaki wizerunek prawdziwego mężczyzny kreuje literatura, sztuka, film i mass media. Omów temat na wybranych przykładach z różnych

Jakie czynniki wpływają na popularność literatury fantastycznej. Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych utworów różnyc

Jakie stanowisko wobec faszyzmu zajmują twórcy XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie oraz kontekst

JEDNOSTKA WOBEC ZBIOROWOŚCI  W UJĘCIU  TWÓRCÓW  DWÓCH WYBRANYCH EPOK LITERACKICH. PRZEDSTAW PROBLEM

Język filmu a język literatury. Porównaj dzieło literackie z jego filmową adaptacją na przykładzie książki i filmu pt. Lśnienie +PPT

Język filmu a język literatury. Rozważ problem, porównując dzieło literackie i jego filmową adaptację

Język filmu i język literatury. Dokonaj analizy dzieła literackiego i jego adaptacji filmu +PPT

Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmowa adaptacje

Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptacje.

Język i słownictwo w piosenkach hip-hopowych. Na wybranych przykładach określ ich znaczenie i wpływ na odbiorcę

Język i styl dziennikarzy i sprawozdawców sportowych. Omów temat na wybranych przykładach języka prasy, radia i TV

Język instrukcji. Zanalizuj wybrane fragmenty tekstów instruktażowych z uwzględnieniem ich poprawności oraz komunikatywności.

Język Internetu jako najnowsza odmiana współczesnej polszczyzny. Omów zjawisko, analizując wybrane przykłady

Język jako instrument walki o klienta. Zanalizuj język reklamy w oparciu o zgromadzony materiał.

Język jako narzędzie wywierania wpływu na ludzi. Omów na wybranych przykładach

Język jako środek manipulacji odbiorcą. Przedstaw problem, wykorzystując przykłady z literatury i prasy

Język komentatorów, felietonu sportowego i język kibiców. Omów problem, analizując wybrane przykłady

Język piosenek hip-hopowych jako wyraz pokoleniowego buntu. Omów                 zagadnienie na wybranych przykładach

Język przerwy międzylekcyjnej (hasła, grypsy, teksty, gesty). Zanalizuj jego cechy i oceń poprawność +PPT

Język reklam i ogłoszeń prasowych. Dokonaj analizy na stosownie wybranym materiale

Język reklamy jako narzędzie manipulacji. Omów zagadnienie dokonując analizy językowej kilku wybranych reklam. +PPT

Język twoich rówieśników. Scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego

Językowe sposoby kreowania obrazu świata w reklamie telewizyjnej. Zanalizuj wybrane przykłady

Językowe sposoby kreowania obrazu świata w reklamie telewizyjnej. Zanalizuj wybrane przykłady

Językowy obraz kobiety kreowany przez teksty piosenek. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Julian Tuwim- poeta z poczuciem humoru +PPT

Kabaret Starszych Panów, w jaki sposób bawił, pocieszał i komentował wydarzenia

Katedry gotyckie jako przykład sztuki średniowiecznej. Omów na podstawie zabytków i utworów literackich +PPT

Kim są bohaterowie powieści fantasy. Scharakteryzuj co najmniej dwóch i omów ich funkcje w wybranych utworach

Kobiece bohaterki w literaturze rożnych epok. Scharakteryzuj wybrane postaci, analizując stosowane utwory literackie

Kobieta - jej marzenia, obawy, tajemnice. Zaprezentuj różne portrety kobiet w literaturze

Kobieta- anioł, kobieta- demon. W jako sposób w utworach różnych epok pokazywano postacie kobiece Omów temat na podstawie wybranych przykładów.

Kobieta fatalna jako bohaterka literacka. Dokonaj analizy wybranych utworów z literatury polskiej i obcej

Kobieta i mężczyzna. Omów ich wzajemne relacje na przykładach wybranych dzieł literackich

Kobieta w literaturze i malarstwie. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki

Kobieta wykreowana w języku współczesnej prasy. Omów zjawisko na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego

Kobieta wykreowana w języku współczesnej prasy. Omów zjawisko na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego

Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek i oceń zasadność buntu, analizując wybrane utwory różnych epok

Kobieta zmienną jest... różne wizerunki kobiet ukazane w literaturze. Przedstaw na przykładach z dwóch wybranych epok

Kobieta-anioł, kobieta-demon jako źródło inspiracji w literaturze. Rozważ na wybranych przykładach +PPT

Kobiety tworzące historię. Porównaj ich kreacje na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich

Kobiety w prozie Stefana Żeromskiego. Omów temat, konfrontując postawy bohaterek z kilku utworów pisarza +PPT

Kobiety w prozie Stefana Żeromskiego. Omów temat, konfrontując postawy bohaterek z kilku utworów pisarza

Kochankowie w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie na dowolnie wybranych utworach literackich

Komiks jako nowa forma literacka i jego rola. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów.

Koncepcja kobiecego piękna w literaturze i malarstwie. Omów temat, odwołując się do przykładów z dwóch wybranych epok +PPT

Konflikt ojca i syna w literaturze. Rozważ jego przyczyny i konsekwencje, posłuż się odpowiednimi przykładami

KONFLIKT POKOLEŃ JAKO MOTYW LITERACKI

Konflikt pokoleń w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Konflikt pokoleń zapisany w literaturze polskiej. Określ jego charakter analizując wybrane utwory

Konflikty pokoleniowe w literaturze różnych epok – przedstaw ich przyczyny i konsekwencje

Konfrontacja dobra ze złem w baśniach oraz literaturze fantastycznej. Przeanalizuj wybrane przykłady, wskazując różne ujęcia

Konfrontacja dobra ze złem w baśniach oraz w literaturze fantastycznej. Przeanalizuj wybrane przykłady, wskazując różne ujęcia dobra i zła

Kontrast jako zasada kompozycyjna w sztuce. Na podstawie wybranego materiału literackiego i plastycznego omów zjawisko

Korespondencja dawniej i dziś. Scharakteryzuj kierunki przemian w sposobach komunikowania się na wybranych przykładach

Krakowskie ulice. Wyjaśnij pochodzenie i znaczenie nazw wybranych ulic w obrębie Starego Miasta

Kreacja bohaterów tragicznych w literaturze antycznej romantycznej współczesnej opisz na wybranych przykładach

Kreacja głównego bohatera w literaturze fantasy

Kreacje kobiet w twórczości Polskich Noblistów. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o twórczość Henryka Sienkiewicza i Władysława

Kreacje światów w literaturze i adaptacjach filmowych powieści fantasy. Omów temat na wybranych przykładach

Kult brzydoty i antysemityzmu w polskiej poezji II połowy XX wieku. Dokonaj analizy zjawiska na wybranych przykładach literackich

Kultura wsi zapisana w obrzędach ludowych

Lagry i łagry - porównaj literacki obraz rzeczywistości obozowej w twórczości wybranych pisarzy współczesnych

Lalka Bolesława Prusa w oczach reżysera Wojciecha Hasa. Porównaj filmową adaptację z jej literackim pierwowzorem

Lata wojny i okupacji hitlerowskiej były czasem wielkiej próby dla człowieka. Omów problem w oparciu o dowolnie wybrane utwory

Laureaci Nagrody Nobla w literaturze. Scharakteryzuj twórczość najbliższego Ci spośród nich. Powołaj się na profesjonalne oceny twórczości wybranego twórcy. SZYMBORSKA

LISTA GOTOWYCH PREZENTACJI:

Literacka fascynacja wsią i życiem jej mieszkańców. Omów sposoby przedstawiania wsi, analizując wybrane teksty +PPT

Literacka wizja szczęścia. Zaprezentuj rozważania o szczęściu odwołując się do wybranych utworów

Literacki obraz konfliktu pokoleń. Omów a przykładach wybranych utworów

Literacki obraz młodości. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literatury XX wieku ewentualnie też epok wcześniejszych

Literacki pierwowzór a jego filmowa adaptacja. Wskaż podobieństwa i różnice, posługując się wybranymi przykładami

Literacki portret inteligenta. Omów i zanalizuj różne sposoby kreowania postaci na podstawie wybranych utworów.

Literackie historie miłości. Omów sposoby kreacji różnych relacji uczuciowych na dwóch wybranych przykładach z literatury polski

Literackie i filmowe obrazy rodziny. Omów zagadnienie, odwołując się do dzieł z okresu dwudziestolecia międzywojennego i współcz

Literackie i filmowe portrety zbrodniarzy

Literackie i filmowe sceny zazdrości. Zanalizuj i porównaj podane przykłady +PPT

Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach

Literackie i filmowe wizje przyszłości. Porównaj sposób przedstawiania na wybranych przykładach

Literackie ilustracje losów Polaków w czasie II wojny światowej i ich rola w literaturze

Literackie konkretyzacje odwiecznego motywu życia -wędrówki. omów problem na przykładzie 3-4 wybranych utworów literackich z rożnych epok

Literackie obrazy słynnych bitew. Określ ich rolę w wybranych utworach +PPT

Literackie obrazy zagubienia człowieka. Rozważ problem na wybranych przykładach

Literackie obrazy zniewolenia  człowieka  w systemie totalitarnym . Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów

Literackie portrety detektywów. Przedstaw je, odwołując się do wybranej prozy detektywistycznej Arthura Conan Doyle`a i współcze

Literackie portrety kobiet. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do dwóch wybranych powieści XIX i XX wieku

Literackie portrety kochanków. Przedstaw sposoby kreowania zakochanych w wybranych utworach dwóch różnych epok

Literackie portrety małżeństw. Analizując celowo wybrane utwory literackie  z dwóch epok, scharakteryzuj i porównaj bohaterów

Literackie portrety matek. Omów na wybranych przykładach

Literackie portrety rodziny. Zaprezentuj ich różnorodność analizując wybrane utwory

Literackie reinterpretacje mitu o Ikarze. Przedstaw wykorzystanie tego motywu w literaturze wybranych epok

Literackie wizerunki żon. Omów, analizując wybrane przykłady z różnych epok

Literackie wizje odzyskania niepodległości w twórczości polskich romantyków. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów

Literackie wyprawy w głąb utraconego czasu. Omów funkcje retrospekcji w wybranych utworach

Literackie, poetyckie i utrwalone na fotografii obrazy Wrocławia twórców XX wieku. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach +PPT

Literatura fantasy - oryginalna czy odtwórcza

Literatura grozy jako próba odkrywania prawdy o człowieku. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw wnioski i ich analizy

Literatura grozy, jako próba odkrywania prawdy o człowieku. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych przykładów

Literatura i psychologia. Na wybranych 3 przykładach bohaterów literackich omów złożone typy osobowości...

Literatura i psychologia. Na wybranych przykładach bohaterów literackich omów złożone typy osobowości, zwyrodnienia, stany choro

Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów

Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów

Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów2

Literatura science-fiction jako odbicie lęków współczesnego człowieka. Omów problem na podstawie wybranych przykładów

Literatura w filmie. Omów i oceń adaptacje filmowe wybranych dzieł literackich +PPT

Literatura współczesna o domu i rodzinie - serio i prześmiewczo. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory

Losy Żydów podczas 2 wojny światowej. W analizie odwołując się do wybranych tekstów literatury wojny i okupacji

Ludzie w nieludzkich czasach. Analizując wybrane utwory literackie XX wieku przedstaw różne postawy bohaterów.

Łagier i lagier dwie przestrzenie śmierci. Scharakteryzuj tematykę obozową na wybranych przykładach literackich

Magiczny świat baśni. Zinterpretuj i porównaj symbolikę magicznych rekwizytów oraz ..... +PPT

Małe formy poetyckie (np. epigramat, fraszka, bajka) w literaturze dawnej. Analizując wybrane utwory literackie omów ich struktu

Małżeńskie relacje jako odwieczny temat literatury. W prezentacji porównawczej posłuż się celowo wybranymi przykładami z literatury +PPT

Małżeństwo w literaturze. Omów i porównaj literackie portrety małżeństw, analizując utwory różnych epok +PPT

Małżeństwo w literaturze. Zaprezentuj różne kreacje , odwołaj się do przykładów z różnych epok

Manipulacja językiem i informacją. Omów analizując wybrane teksty publicystyczne, slogany reklamowe i wypowiedzi polityków

Manipulacja językowa w reklamie. Zanalizuj językowe środki perswazji w wybranych komunikatach +PPT

Matka Boga i Człowieka. Scharakteryzuj motyw maryjny odwołując się do literatury średniowiecza i późniejszych epok

Matka jako bohater literacki. Scharakteryzuj różne portrety i omów funkcje tego typu postaci w wybranych tekstach prozatorskich

Matka jako bohater literacki. Scharakteryzuj różne portrety i omów funkcje tego typu postaci w wybranych tekstach prozatorskich

Metafora drogi i jej rola w kulturze. Omów zagadnienie dokonując analizy porównawczej ujęć literackich, plastycznych i filmowych

Metafora w reklamie. Omów sposoby jej wykorzystania na podstawie tekstów reklam prasowych, radiowych i telewizyjnych

Metafora w reklamie. Omów sposoby jej wykorzystania na podstawie tekstów reklam radiowych, prasowych i telewizyjnych +PPT

Metamorfozy bohaterów romantycznych. Omów zagadnienie na podstawie przykładów pochodzących z dzieł literackich w epoce romantyzmu

Mężczyzna i jego powinności wobec społeczeństwa, ojczyzny i rodziny +PPT

Mężczyzna i jego powinności wobec społeczeństwa, ojczyzny i rodziny. Przedstaw postawy bohaterów w wybranych utworach literackich

Miasto futurystów. Opisz, oceń, odwołując się do wybranych przykładów

Miasto i jego mieszkańcy. Przedstaw sposoby ukazania tej tematyki w wybranych tekstach literackich

Miasto i wieś. Porównaj obraz dwóch przestrzeni życiowych w wybranych utworach z różnych epok

Mieszkanie jako przestrzeń życiowa. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów, w których ukazane są relacje między człowiekiem a jego miejscem życia

Mieszkanie jako przestrzeń życiowa. Omów wybrane utwory, w których ukazane są relacje między człowiekiem a jego miejscem życia

Mieszkańcy fantastycznych światów. Na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych omów sposoby kreacji bohaterów utworów... +PPT

Między sztuką a barbarzyństwem. Sens i język graffiti. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów

Miłość jako siła, która niszczy lub buduje życie człowieka. Przedstaw różne ujęcia tego zagadnienia w znanych Ci dziełach litera

Miłość jako temat utworów literackich. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich

Miłość jedyna i na całe życie. Omów zagadnienie na przykładach wybranych utworów literackich

Miłość niejedno ma imię. Analizując teksty omów funkcje motywu miłości zawartego w literaturze wybranych epok

Miłość nieodwzajemniona i tragiczna w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok literackich, dokonuj

Miłość niespełniona, tragiczna nieszczęśliwa

Miłość odrzucona - miłość jako cierpienie. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

Miłość siła niszczącą czy budującą  omów zagadnienia na wybranych przykładach literackich z różnych epok

Miłość szczęśliwa i tragiczna. Omów motyw na wybranych przykładach literackich z różnych epok

Miłość tragiczna, nieszczęśliwa. Przedstaw temat na przykładzie utworów literackich i filmowych

Miłość w okresie wojny i okupacji. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich

Mistrzowie i uczniowie. Przedstaw świadome wykorzystanie wzorów literackich, analizując wybrane teksty pochodzące z różnych epok.

Mitologiczne inspiracje w twórczości J.R.R. Tolkiena

Mity antyczne jako źródło odwiecznych nawiązań w literaturze. Przedstaw różne sposoby..

Młodość jako okres kształtowania bohatera. Omów zagadnienie, odwołując się do dzieł romantyzmu i współczesności

Młodzi gniewni wśród twórców i bohaterów literackich. Zaprezentuj swoje przemyślenia na temat przyczyn oraz sens ich buntu i ofiary

Młodzi i gniewni w literaturze i sztuce. Analiza i interpretacja wybranych  dzieł

Młodzi i gniewni. Omów temat, przywołując wybrane dzieła z rożnych dziedzin sztuki.

Model rodziny idealizowany i przedstawiony karykaturalnie. zanalizuj wybrane dzieła literackie

Moralistyka bajek oświeceniowych. Przedstaw jej cechy analizując wybrane utwory

Moralne konsekwencje II wojny światowej w utworach współczesnych. Przedstaw je, odwołując się do wybranych tekstów

Motyw Apokalipsy w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy różnych przykładów i omów jego rolę w kontekście wybranych epok.

Motyw bezdomności w literaturze. Omów na wybranych przykladach

Motyw cierpienia i sposoby jego funkcjonowania w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach

Motyw cierpienia w literaturze. Analizuj i porównaj w wybranych przykładach w co najmniej 2 epok lit

Motyw cierpienia w literaturze. Zanalizuj wybrany materiał literacki

Motyw domu rodzinnego i jego funkcje w utworze. Rozważ zagadnienia, odwołując się do utworów prozatorskich lub poetyckich różnych epok

Motyw domu rodzinnego i jego funkcje. Omów na podstawie utworów z dwóch epok literackich +PPT

Motyw femme fatale w literaturze. Omów sposoby kreacji bohaterek i ich funkcje w wybranych utworach literackich

Motyw genezis w różnych mitologiach świata

Motyw kobiety w literaturze i sztuce w drugiej połowie XIX i XX wieku analizując wybrane teksty kultury

Motyw końca świata i sądu ostatecznego w literaturze i sztuce różnych epok. Omów funkcjonowanie motywu na podstawie analizy i in

Motyw końca świata w różnych tekstach kultury. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach literackich i innych dziedzin

Motyw krzyża i Chrystusa w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach +PPT

Motyw matki i jej funkcjonowanie w wybranych utworach. Omów jego przykłady analizując teksty literackie

Motyw miłości i jego funkcje. Omów na podstawie wybranych utworów różnych epok

Motyw miłości i śmierci w literaturze średniowiecza oraz romantyzmu. Omów na wybranych przykładach

Motyw miłości na przestrzeni wieków. Omów na wybranych przykładach literackich

Motyw nienawiści w literaturze. Omów, analizując i interpretując wybrane utwory

Motyw nieszczęśliwej miłości w literaturze. Zanalizuj jego funkcjonowanie w wybranych przykładach literackich z różnych epok.

Motyw nieszczęśliwej miłości. Rozważ jego znaczenie i sposób prezentacji, analizując dowolnie wybrane teksty literackie +PPT

Motyw nocy w wybranych dziełach literackich, malarskich i muzycznych +PPT

Motyw obojętności człowieka na cierpienie innych w literaturze (na wybranych przykładach)

Motyw paktu z diabłem w literaturze i filmie. Analizując wybrane przykłady, omów przyczyny oraz konsekwencje układania się z szatanem

Motyw pana i sługi, zanalizuj temat odwołując się do wybranych tekstów literackich

Motyw piekła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach z różnych epok +PPT

Motyw Piety w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne jego ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów

Motyw pojedynku w literaturze i filmach

Motyw pojedynku w literaturze. Zanalizuj wybrane utwory

Motyw poszukiwania miłości i szczęścia w twórczości wybranego autora literatury XX i XXI wieku. Zanalizuj temat, odwołując się do wybranych przykładów

Motyw pracy i jej rola w życiu bohaterów. Omów temat na wybranych przykładach literackich

Motyw pracy w utworach pozytywizmu i Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

Motyw prometejski i jego funkcje w literaturze. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie

Motyw przemiany wewnętrznej bohatera literackiego. Zinterpretuj zagadnienie analizując przyczyny metamorfozy wybranych postaci literackich z wielu epok.

Motyw przemiany wewnętrznej jako sposób określenia osobowości bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Motyw przetrwania w literaturze, filmie i grach komputerowych. Omów na wybranych przykładach

Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat, sięgając do wybranych przykładów literackich z różnych epok

Motyw przyjaźni w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach +PPT

Motyw przyjaźni w wybranych utworach literackich. Przedstaw, odwołując się do utworów z róznych epok literackich.

Motyw raju w literaturze i sztuce

Motyw rodziny w ujęciu pisarzy dawnych i współczesnych. Porównaj na wybranych przykładach

Motyw rozstania. Interpretując wybrane przykłady realizacji tego motywu w różnych tekstach kultury, +PPT

Motyw rycerza w literaturze różnych epok. Przedstaw i porównaj różnorodne kreacje.

Motyw samobójcy w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów z różnych epok.

Motyw samobójstwa w literaturze. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych utworów

Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozważ jego funkcję, odwołując się do wybranych przykładów.

Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozważ jego funkcję, odwołując się do wybranych przykładów.

Motyw sługi i pana oraz funkcje tego motywu w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady dzieł polskich i obcych

Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw na wybranych przykładach.

Motyw snu w literaturze.

Motyw szatana w literaturze obcej. Omów na wybranych przykładach

Motyw śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów

Motyw śmierci w literaturze. Odwołaj się do wybranych utworów literackich z różnych epok

Motyw śmierci w twórczości Haliny Poświatowskiej. Omów temat na wybranych przykładach

Motyw tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Omów jego funkcje na wybranych przykładach

Motyw tęsknoty za ojczyzną w twórczości romantyków. Omów jej charakter analizując wybrane utwory z literatur polskiej.

Motyw ucieczki w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw temat ,odwołując się do wybranych utworów

Motyw ucztowania w literaturze. Wskaż podobieństwa i różnice w sposobie jego prezentacji. Odwołaj się do wybranych utworów z różnych epok

Motyw uczty i jego funkcje w literaturze, sztukach plastycznych bądź filmowych. Dokonaj analizy wybranych przykładów +PPT

Motyw uczty i zabawy w dziełach literackich. Omów różne sposoby jego ujęcia na podstawie utworów różnych epok.

Motyw walki dobra ze złem w literaturze fantasy. Przedstaw na wybranych przykładach

Motyw wędrówki w literaturze polskiej i obcej. Zaprezentuj temat na wybranych

Motyw winy i kary w literaturze różnych epok

Motyw winy i potrzeby oczyszczenia w dziełach literackich. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów

Motyw władcy w literaturze -omów na podstawie literatury w odniesieniu do okresu historycznego

Motyw wybrańca – od Biblii do „Matrixa”. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literatury i kultury

Motyw wybrańca w literaturze fantastycznej. Omów na przykładach +PPT

Motyw zabójstwa w literaturze. Zaprezentuj postać mordercy i motywy zbrodni , odwołując się do różnych tekstów

Motyw zbrodni i kary. Omów jego funkcje w literaturze różnych epok. Przedstaw temat na przykładzie 2-3 bohaterów

Motyw zdrady w literaturze. Zaprezentuj różne ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów

Motywy bezdomności w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Motywy biblijne i mitologiczne w twórczości J.R. Tolkiena .Na wybranych przykładach uzasadnij celowość ich wykorzystania

Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł

Motywy mitologiczne i baśniowe we współczesnej literaturze fantasy. Omów temat, uwzględniając analizę i interpretację przykładów z literatury polskiej i obcej

Motywy mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

Motywy mitologiczne w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Przedstaw i omów je w oparciu o wybrane mity

Motywy mitologiczne we współczesnej literaturze fantasy

Motywy piekła i raju w literaturze i sztuce

Motywy przepowiedni, wróżby, proroctwa w literaturze. Omów ich funkcje, odwołując się do utworów z różnych epok

Motywy romansu i jego funkcje w literaturze wysokiej, popularnej i telenoweli. Omów na wybranych przykładach

Mroczna strona natury ludzkiej. Zinterpretuj złożoność psychiki wybranych bohaterów literackich

Mroczne oblicze ludzkiej natury. Zanalizuj złożoność psychiki wybranych bohaterów literackich

Muzyczność i malarskość w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza. Analiza fragmentów, przykładów ikonograficznych itp

Muzyka i jej oddziaływanie na psychikę młodego człowieka we współczesnym świecie. Przedstaw na wybranym materiale literackim i m

Na podstawie dowolnie wybranych utworów literackich przedstaw tło fantastyczne współczesnej literatury

Na podstawie wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki przedstaw różne sposoby pojmowania piękna +PPT

Na podstawie wybranych przykładów zanalizuj zabiegi językowe stosowane w sztuce oratorskiej i omów ich funkcje

Na podstawie wybranych utworów omów funkcje ironii w literaturze

Na podstawie wybranych utworów ukaż obyczaje polskiej szlachty +PPT

Na przykładzie wybranych utworów literackich zaprezentuj stanowisko polskich pisarzy wobec holocaustu

Na wybranych przykładach literackich i filmowych scharakteryzuj relacje pomiędzy rodzicem a dzieckiem

Na wybranych przykładach literackich omów problem ludzkiej samotności.

Na wybranych przykładach literackich wskaż cechy charakterystyczne dla kreacji bohaterów romantycznych

Na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku omów problem ludzkiej samotności +PPT

Na wybranych przykładach omów problem ludzkiej samotności

Na wybranych przykładach omów różne znaczenia motywu mogiły

Na wybranych przykładach rozważ, jak literatura XX wieku komentuje dzieła sztuki

Na wybranych przykładach scharakteryzuj różne portrety ojca w dziełach literackich, malarskich i filmowych +PPT

Na wybranych przykładach scharakteryzuj słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka

Na wybranych przykładach z literatury i innych dziedzin sztuki omów zjawisko przenikania się świata realnego i fantastycznego

Na wybranych przykładach zanalizuj zagadnienie tragizmu bohatera romantycznego

Na wybranych przykładach zaprezentuj funkcjonowanie motywu ojczyzny w literaturze różnych epok.

Na wybranych przykładach zaprezentuj różne formy kreowania bohatera prowadzącego śledztwo

Na wybranych przykładach zaprezentuj różne formy kreowania bohatera prowadzącego śledztwo2

Na wybranych przykładach, omów wpływ wojny na jednostkę

Nadzieja - towarzyszką życia bohaterów literackich. Przeanalizuj wybrane utwory literackie różnych epok

Najciekawsze portrety kobiet w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory

Najnowsza historia polski w filmie i literaturze. Omów na wybranych przykładach

Najsłynniejsze pary kochanków, przedstaw ich kreacje w literaturze różnych epok

Najsłynniejsze pary miłosne w literaturze i filmie. Omów ich kreacje na wybranych przykładach literackich i filmowych

Narkotyki to zakład z twoim umysłem” (Monteskiusz). Omów zjawisko narkomanii jako sposób ucieczki od rzeczywistości...

Naturalizm jako sposób przedstawiania rzeczywistości w literaturze i sztuce. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów

Nawiązania do klasycznego i średniowiecznego eposu we współczesnej prozie fantasy +PPT

Nazwy i znaczenie miejscowość w Twoim regionie +PPT

Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich

Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cele kreowania takich postaci w wybranych dziełach literackich i filmowych

Neologizmy w hip-hopie w oparciu o wybranego wykonawcę - przetłumaczenie tych neologizmów, związki frazeologiczne, leksyka

Nieludzki świat i człowiek uwikłany w jego koszmar. Przedstaw dekalog bohaterów skazanych na życie w obozie +PPT

Niewłaściwe wybory, blednę decyzje. Oceń, jakie były ich konsekwencje w życiu bohaterów. Omów na przykładach wybranych utworów

Nowomowa jako przykład manipulacji językowej. Zbierz materiał pochodzący z wybranych utworów literackich i prasy politycznej

Nurt franciszkański w literaturze. Omów temat w oparciu o wybrane utwory

Obecność polskich realiów w tekstach muzyki hip-hopowej. Dokonaj analizy na wybranym materiale rzeczowym +PPT

Obecność ślubu, wesela oraz innych tradycji i obyczajów w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych

Obłąkanie nie z tego świata omów motyw dziecka na wybranych

Obłęd i szaleństwo w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

Obłęd, choroba psychiczna, szaleństwo. Przedstaw funkcjonowanie motywów w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych

Obraz córki w literaturze. Omów różne sposoby kreacji tego motywu, analizując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej

Obraz getta warszawskiego w literaturze i filmie +PPT

Obraz getta żydowskiego i zagłady Żydów utrwalony na kartach literatury współczesnej, w malarstwie i filmie. Omów problem na wybranych przykładach +PPT

Obraz II Wojny światowej w literaturze i filmie

Obraz kobiety fatalnej w tekstach kultury różnych epok

Obraz Matki Boskiej w literaturze i sztuce. Zaprezentuj , analizując wybrane przykłady z różnych epok

Obraz miasta w literaturze. Omów sposoby przedstawiania i funkcje motywu w oparciu o wybrane utwory różnych epok

Obraz miłości nieszczęśliwej w literaturze i filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach +PPT

Obraz miłości we współczesnej literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach +PPT

OBRAZ MNICHA I KSIĘDZA W LITERATURZE. OMÓW TEMAT NA PODSTAWIE WYBRANYCH UTWORÓW LITERACKICH

Obraz Polski i Polaków w tekstach piosenek. Omów zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów

Obraz pozaziemskich cywilizacji. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych

Obraz pozaziemskich cywilizacji. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych

Obraz rodziny mieszczańskiej w różnych epokach

Obraz rodziny utrwalony w literaturze różnych epok. Przeanalizuj wybrane utwory

OBRAZ RYCERZA W LITERATURZE PRZEDSTAW TEMAT NA PODSTAWIE TEKSTÓW Z RÓŻNYCH EPOK

Obraz rycerza w literaturze. Przedstaw, analizując wybrane przykłady

Obraz smoka w literaturze, sztuce i filmie. Zaprezentuj, analizując wybrane teksty kultury

Obraz szlachcica w literaturze. Przedstaw na przykładach wybranych utworów literackich

Obraz świata i człowieka w tekstach polskiego hip-hopu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Obraz współczesnego świata w tekstach polskiego hip - hopu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

Obraz XIX - wiecznej Warszawy w literaturze +PPT

Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładzie utworów z różnych epok

Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na wybranych przykładach trzech różnych epok

Obraz życia współczesnych młodych Polaków w literaturze, filmie i tekstach muzyki młodzieżowej. Omów zagadnienie w oparciu o wyb

Obraz życia współczesnych młodych Polaków w literaturze, filmie i tekstach muzyki młodzieżowej. Omów zagadnienie w oparciu o wyb +PPT

Obraz Żyda w literaturze polskiej. Przedstaw, analizując wybrane utwory

Obrazy śmierci w literaturze różnych epok. Analizując wybrane przykłady literackie porównaj sposoby przedstawiania oraz funkcjonalność motywu +PPT

Obrazy wojny w literaturze różnych epok i kultur. Wskaż podobieństwa i różnice, analizując wybrane fragmenty

Obyczaje szlacheckie ukazane w literaturze polskiej. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów

Obyczaje szlacheckie w literaturze. Przedstaw ich różnorodność i określ funkcję w wybranych tekstach literatury polskiej.

Oceń różne cele idealizowania kobiety, odwołując się do wybranych epok

Od Adama do Batmana na wybranych przykładach przedstaw różne kreacje mężczyzn w literaturze, sztuce i mass mediach

Od Adama do Batmana. Przedstaw różne kreacje mężczyzn w literaturze i innych tekstach kultury (np. film, media, reklama) +PPT

Od dzieci z Bullerbyn do Kubusia Puchatka. Przedstaw różnorodność

Od filaretów do „pokolenia JP2” – młodość  jako temat w literaturze XIX, XX i XXI w. Omów zagadnienie na wybranych przykładach utworów literackich

Od Juliusza Verne do Stanisława Lema - analizując wybrane utwory przedstaw ewolucje powieści science-fiction

Od mitu po fantasy - literackie wizje innego świata. Omów zagadnienia analizując wybrane utwory

Odważni bohaterowie, słabeusze, kochankowie i tyrani. Przedstaw różne kreacje mężczyzn w literaturze

Odwieczna walka dobra ze złem w literaturze fantasty. Zanalizuj zjawisko na odpowiednio dobranych utworach Johna Ronalda Reuela

Odwieczne pragnienie władzy tematyką utworów literackich- przeanalizuj na wybranych przykładach powieści i dramatów

Odwołując się do analizy i interpretacji wybranych przykładów, zaprezentuj różnorodne sposoby wykorzystania motywu lustra w lite

Odwołując się do dzieł dwóch celowo wybranych epok (średniowiecze i współczesność), scharakteryzuj przemiany literatury hagiograficznej. +PPT

Odwołując się do przykładów z literatury, scharakteryzuj życie codzienne w średniowieczu i renesansie

Odwołując się do różnych przykładów z literatury, filmu, muzyki, przedstaw charakterystyczne cechy kultury masowej

Odwołując się do wybranych dziewiętnastowiecznych tekstów kultury  polskiej, oceń różne modele patriotyzmu i wiążący się z nimi typ  bohatera

Odwołując się do wybranych przykładów literackich (polskich i obcych), przedstaw różne postawy wobec cierpienia

Odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych, przedstaw relację między rodzicami i dziećmi. +PPT

Odwołując się do wybranych przykładów z dziedziny literatury i malarstwa, zaprezentuj ewolucję ideału kobiecego piękna na przestrzeni dowolnych epok +PPT

Odwołując się do wybranych tekstów literackich i innych tekstów kultury przeanalizuj i porównaj funkcjonowanie symbolu drzewa

Odwołując się do wybranych utworów literackich, omów wpływ cierpienia na postawę bohatera wobec życia

Odwołując się do wybranych utworów przedstaw funkcjonowanie motywu dziecka w literaturze

Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw tragiczne losy kobiet w obozach pracy i koncentracyjnych

Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw tragiczne losy kobiet w obozach pracy i koncentracyjnych2

Omów fenomen bestselleru w literaturze i filmie, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych

Omów funkcję ironii na podstawie wybranych utworów

Omów i oceń zjawisko buntu młodego pokolenia u schyłku XX wieku na podstawie wybranych form wypowiedzi artystycznej

Omów i porównaj różne rodzaje tragizmu na przykładzie 2-3 postaci literackich

Omów literackie wizerunki między rodzicami i dziećmi, odwołując się do literatury polskiej i obcej

OMÓW MOTYW PODRÓŻY DOKONUJĄC ANALIZY WYBRANYCH PRZYKŁADÓW LITERACKICH

Omów na podstawie analizowanych tekstów zadania literatury polskiej wobec społeczeństwa w dobie pozytywizmu

Omów na wybranych przykładach funkcjonowanie motywu podróży w literaturze fantasy

Omów na wybranych przykładach literackich różne sposoby przedstawiania zła

Omów perswazyjne funkcje języka w wybranych reklamach radiowych, telewizyjnych i prasowych +PPT

Omów problem odpowiedzialności człowieka za swoje czyny, odwołując się do tekstów literackich i filmowych

Omów relację bóg-człowiek, analizując wybrane przykłady z literatury staropolskiej.

Omów rolę wizji i proroctwa w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów

Omów rożne formy i cele buntu bohaterów literackich analizując wybrane utwory

Omów różne relacje między Bogiem (bóstwami) a człowiekiem, przedstawione w wybranych tekstach literackich z różnych epok (2)

Omów różne ujęcia tematu niedoli chłopskiej odwołując się do przykładów literackich i plastycznych

Omów sposoby i funkcje przedstawienia ogrodu w literaturze i malarstwie

Omów sposoby prezentowania zła w literaturze różnych epok.

Omów sposób tworzenia i funkcjonowania przezwisk wśród młodzieży szkolnej. Zanalizuj zgromadzony materiał językowy

Omów wpływ Internetu i amerykanizmów na język polski na podstawie zgromadzonych informacji

Omów wpływ sytuacji pisarza emigranta na jego twórczość, interpretując przykłady z literatury XIX i XX wieku

Omów zjawisko inspiracji kulturą ludową w literaturze romantyzmu

Opierając się na wybranych utworach literackich, omów przemianę bohatera.

Opowiedz, w jaki sposób literatura różnych epok mówi o miłości

Oszustwa, korupcja a zasady fair play w sporcie. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich, filmowych i publicystycznych

Outsiderzy literatury. Omów zagadnienie na podstawie biografii i twórczości dwóch wybranych pisarzy polskich XX wieku.

Pamiętnik jako sposób literackiego przekazu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów

Pan Cogito Z. Herberta, bohater _Dżumy_ A. Camusa i _Wieży_ G. Herlinga-

Pary bohaterów literackich. Omów sposób ich przedstawiania, analizując wybrane utwory literackie

Patriotyzm w ujęciu poetów różnych epok i współczesnych autorów piosenek hip-hopowych. Omów zagadnienia na wybranych przykładach +PPT

Paulo Coelho – współczesny pisarz poszukujący sensu ludzkiej egzystencji. Rozważ temat odwołując się do wybranych utworów litera

Pejzaże słowem malowane. Omów funkcje opisów przyrody w wybranych utworach literackich

Personifikacje zła w literaturze. Porównaj sposoby ich ukazania i funkcje, jakie pełnią w utworach

Pieniądz i jego rola w życiu bohaterów literackich. Odwołaj się do wybranych utworów różnych epok

Pieniądz i jego rola w życiu bohaterów. Na podstawie tekstów kultury, przedstaw różne ujęcia tego tematu

Pieniądz jako czynnik sprawczy działań człowieka. Omów problem, analizując wybrane teksty literackie

Pieniądz jako czynnik sprawczy działań człowieka. Omów problem, analizując wybrane teksty literackie

Pieniądze- ich wpływ na życie człowieka. Rozważ na wybranych przykładach bohaterów literackich

Piłka nożna jako zjawisko kulturowe. Omów problem odwołując się do wybranych tekstów kultury XX i XXI wieku

Pisarze i reżyserzy o II wojnie światowej. Analizując wybrane utwory literackie i filmy, porównaj różne sposoby opowiadania +PPT

Pisarze polscy wobec problemu żydowskiego. Omów zagadnienie na podstawie celowo wybranych  utworów z różnych epok

Podkarpacie jako centrum kultury. Przedstaw osiągnięcia wybranych twórców związanych z Podkarpaciem +PPT

Podróż jako przygoda i doświadczenie

Podróż jako przygoda i doświadczenie. Omów temat na wybranych przykładach literackich.

Podróż w czasie. Przedstaw różne wizje przyszłości, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe +PPT

Podróże i ich wpływ na twórczość wybranych pisarzy. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy i interpretacji wybranych utworów

Podróże kształcą. Rozważ problem podróżowania, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Poeta jako twórca własnego świata i języka - zaprezentuj twórczość wybranego artysty, wykorzystując interpretację przykładowych

Poetyka tekstów piosenek. Scharakteryzuj, analizując wybrane przykłady

Poezja jako narzędzie walki z systemem polityczno – społecznym

Pojedynek jako temat literacki i filmowy

Pojedynki słowne bohaterów literackich będące sporem o wartości ponadczasowe. Porównaj je pod względem zastosowanych środków

Pojmowanie patriotyzmu i pojecie 'małej ojczyzny'.  Omów zjawisko powołując się na utwory literackie różnych epok

Polak w Paryżu na podstawie wybranych utworów literackich i filmów. Przedstaw sposób postrzegania stolicy Francji przez wędrowców

Polaków portret własny – między obiektywizmem a mitologizacją. Omów na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok

Polaków portret własny - rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literackich i filmowych. +PPT

Polaków portret własny w utworach romantyzmu. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich

Polowanie jako element polskiej tradycji. Analizując temat, uwzględnij literaturę i malarstwo na przestrzeni wieków. +PPT

Polscy twórcy literatury science fiction. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Polska pieśń narodowa – jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu. Omów temat analizując wybrane przykłady

Polski krajobraz i jego funkcje w wybranych utworach. Zinterpretuj różne przykłady tekstów literackich +PPT

Polskie obyczaje szlacheckie i ludowe. Omów na podstawie wybranych utworów literackich

Polskie obyczaje szlacheckie i ludowe. ukaż ich obraz w literaturze różnych epok

Pomiędzy sacrum i profanum. Przedstaw sposoby i funkcje łączenia w literaturze tych dwóch sfer, poddając analizie wybrane przez

Pomiędzy sacrum i profanum. Przedstaw sposoby i funkcje łączenia w literaturze tych dwóch sfer, poddając analizie wybrane przez2

Porażki i zwycięstwa sportowców w literaturze i filmie Omów problem na podstawie wybranych przykładów

Porównaj literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów temat na wybranych przykładach tekstów kultury +PPT

Porównaj miłość w literaturze i w filmie 'Romeo i Julia' Szekspira, a filmowe adaptacje dzieła

Porównaj motyw buntu przeciw rzeczywistości ukazany w utworach A.

Porównaj najciekawsze kreacje bohaterów i ich literackie pierwowzory, analizując wybrane dzieła

Porównaj obrazy Warszawy w XIX I XX wieku +PPT

Porównaj różne portrety ojców w literaturze i filmie, odwołując się do wybranych przykładów

Porównaj różne ujęcia motywu domu w literaturze i sztuce wybranych epok. Omów na wybranych przykładach

Porównaj sposoby funkcjonowania motywu walki dobra ze złem w wybranych utworach literackich różnych epok

Porównaj sposoby wykorzystania mitów i legend średniowiecza w wybranych utworach literatury współczesnej +PPT

Porównaj sposób prezentowania i funkcje motywu diabła i anioła w literaturze i sztuce

Porównaj wizerunki Boga ukształtowane przez literaturę i sztukę wybranych epok i wyjaśnij przyczyny zaobserwowanych różnic

Porównaj wizje początków ludzkości w rożnych mitologiach i literaturze. zinterpretuj celowo wybrane teksty

Porównaj występujące w literaturze i filmie kreacje diabła. Wykorzystaj najbardziej reprezentatywne przykłady

Porównanie sposobu kreacji świata fantastycznego w Hobbicie Johna Ronalda Reuela Tolkiena i Harrym Potterze Joanne Kathleen Rowl

Portret artysty w wybranych utworach literackich (np. Jan Kochanowski, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Wyspiań +PPT

Portret kobiety w literaturze polskiej. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów literackich

Portret matki w literaturze polskiej. Omów różne sposoby jego kreacji w utworach.

Portret matki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Portret rodziny w literaturze. Przybliż go, analizując wybrane utwory różnych epok.

Portret rycerza w literaturze średniowiecznej i we współczesnej literaturze fantasy. Omów zagadnienie dokonując analizy wybranych dzieł. +PPT

Portret zbrodniarza. Przedstaw temat na wybranych przykładach ilustrujących proces degradacji jednostki. Temat ten dotyczy tylko literatury.

Portret Żyda w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach

Portrety detektywów w literaturze polskiej i lub powszechnej. Porównaj sposoby kreowania bohaterów na podstawie analizy wybranych dzieł.

Portrety indywidualistów w literaturze. Omów na konkretnych przykładach +PPT

Portrety mężczyzn w różnych tekstach literackich. Omów na wybranych przykładach

Portrety romantycznych kochanków. Porównaj, analizując sytuacje wybranych postaci.

Portrety rycerzy, powstańców, żołnierzy. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych tekstów literatury

Portrety samotnych kobiet w literaturze. Omów temat w oparciu o przykłady z literatury polskiej i obcej

Portrety Żydów w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie wybranych tekstów kultury

Postacie baśniowe, mityczne i fantastyczne i ich funkcja w utworach literackich. wybierz na podstawie wybranych utworów

Postacie kobiece w literaturze rożnych epok. Omów sposoby ich kreacji, analizując wybrane utwory.

Postacie kobiecej tożsamości, np. Orzeszkowa, Nałkowska. Zastanów się, jak bycie kobieta wpływało na życie intelektualne i artyst

Postacie kobiet w wybranych dramatach Szekspira. Porównaj sposoby kreowania bohaterek w wybranych utworach tego autora

Postacie literackie, które utrwaliły się w świadomości Polaków. Zaprezentuj je, odwołując się do utworów różnych epok

Postacie władców z historii i literatury (np. Agamemnon, Priam, Ramzes XIII, Neron, Stalin, Hitler). Omów na wybranych przykładach

Postać lekarza w literaturze. Omów to zagadnienie na podstawie analizowanych utworów - porównaj je.

Postać outsidera w literaturze. Przedstaw różne oblicza bohaterów, analizując wybrane przykłady

Postać władcy w literaturze. Przedstaw wizerunki wybranych postaci powstałych w różnych epokach literackich

Postawa franciszkańska w literaturze na przestrzeni epok +PPT

Postawy bohaterów literackich w chwilach próby. Omów temat posługując się wybranymi utworami

Postawy bohaterów literackich wobec śmierci. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach dzieł jednego lub kilku autorów

Postawy życiowe młodych bohaterów literackich, scharakteryzuj na podstawie wybranych utworów literackich

Poszukiwanie celu i sensu życia. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich +PPT

Poszukiwanie sensu życia przez bohaterów utworów Paulo Coelho. Odwołaj się do dzieł tego pisarza.

Poszukiwanie siebie i miłości w powieściach Paulo Coelho. Omów problem, analizując wybrane utwory pisarza

Poświęcenie jako problem w dziele literackim.  Przeanalizuj różne ujęcia tej kwestii w wybranych utworach literackich

Powieści Jane Austen jako materiał dla dzieł filmowych. Na podstawie analizy wybranych filmów przedstaw zagadnienie adaptacji

Powstania narodowe i konspiracja jako temat literatury polskiej.   Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów

Powstania narodowe w literaturze. Na podstawie trzech wybranych tekstów literackich zaprezentuj obraz wybranego zdarzenia historycznego i jego ocenę

Powstanie narodowe w literaturze i sztuce. Omów zagadnienia zwracając uwagę na sposób i funkcje ujęcia motywu

Powstanie warszawskie i sposób jego ujęcia w literaturze filmie fotografii. Zaprezentuj temat na podstawie zebranego materiału

Powstanie warszawskie i sposób jego ujęcia w literaturze i filmie. Zaprezentuj temat na podstawie zebranego materiału

Pozytywistyczne i młodopolskie obrazy życia chłopów. Rozwiń temat dokonując analizy porównawczej wybranych utworów literackich

Praca i jej wpływ na osobowość człowieka. Rozwiń problem, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.

Praca w życiu bohaterów literackich. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów

Prawdziwi mężczyźni w literaturze. Omów zagadnienie, przywołując utwory z różnych epok

Problem adaptacji filmowej. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem. Oceń adaptację

Problem antysemityzmu i holocaustu. Omów w oparciu o literaturę XIX i XX wieku.

Problem cierpienia w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.

Problem zbrodni i kary w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów

Problemy adaptacji filmowej. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń adaptację

Problemy filmowej adaptacji literatury. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem; oceń adaptację

Problemy filmowej adaptacji porównaj film z jego literackim pierwowzorem i oceń adaptacje +PPT

Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do 3 wybranych utworów literackich

Problemy współczesnej młodzieży przedstawione w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów

Prometejskie postawy bohaterów literackich. Omów problem na wybranych przykładach

Próby przezwyciężenia bezsensu życia. Przedstaw je analizując wybrane utwory z okresu Młodej Polski

Przeanalizuj mechanizm najczęściej pojawiających się błędów językowych w wypowiedziach wybranej grupy użytkowników języka

Przedstaw biografię Edwarda Stachury jako klucz do odczytania jego twórczości

Przedstaw bohaterów literackich, którzy sens życia widzieli w pracy dla innych

Przedstaw ewolucję bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza

Przedstaw funkcje motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej.

Przedstaw i oceń współczesne interpretacje sceniczne lub filmowe dramatu Szekspirowskiego

PRZEDSTAW I OCEŃ ZASADNOŚĆ ZAPOŻYCZEŃ Z J.ANGIELSKIEGO WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE. ODWOŁAJ SIĘ DO PRZYKŁADÓW Z  RADIA I TELEWIZJI

Przedstaw i porównaj literackie obrazy małżeństw, odwołując się do wybranych przykładów +PPT

Przedstaw i porównaj wybrane literackie portrety zabójców

Przedstaw i zinterpretuj literackie portrety ukochanych kobiet w twórczości autorów różnych epok

Przedstaw kreacje anioła w literaturze, malarstwie, filmie na wybranych przykładach

Przedstaw literackie obrazy cierpienia odwołując się do wybranych dzieł epoki średniowiecza i renesansu

Przedstaw literackie obrazy cierpienia odwołując się do wybranych dzieł epoki średniowiecza i renesansu2

Przedstaw na wybranych przykładach literackie portrety Żydów i sposób

Przedstaw na wybranych przykładach obrazy Holocaustu w literaturze polskiej1

Przedstaw obrazy kobiety w literaturze romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. Dokonaj porównania.

Przedstaw portrety bohaterów zbuntowanych w lit. polskiej i obcej oraz dokonaj ich oceny +PPT

Przedstaw portrety psychologiczne wybranych bohaterów utworów Stephena Kinga. Odwołaj się do konkretnych utworów literackich aut

Przedstaw problem ludzkiego cierpienia na podstawie wybranych tekstów literatury antycznej

Przedstaw relację między rodzicami i dziećmi. Na podstawie literatury i filmu.

Przedstaw rolę i powinności lekarza na przykładach wybranych z literatury różnych okresów +PPT

Przedstaw różne funkcje motywu zła w wybranych tekstach literatury fantastycznej

Przedstaw różne obrazy i znaczenia domu w wybranych tekstach literackich

Przedstaw różne przykłady konfliktu pokoleń w wybranych utworach literackich

Przedstaw różne sposoby wyrażania miłości do ojczyzny w twórczości wybranych przez Ciebie pisarzy

Przedstaw różne typy narratora i narracji w utworach literackich

Przedstaw różne ujęcia motywu lekarza i określ sposób jego funkcjonowania w literaturze.

Przedstaw sposób wykreowania wampira i jego funkcje w literaturze i sztuce na wybranych przykładach

Przedstaw wpływ haseł reklamowych na język twojego pokolenia, analizując wybrane przykłady

Przedstaw współczesne pojmowanie wolności zawarte w różnych tekstach kultury - utworach literackich, piosenkach, spektaklach teatralnych, filmach i innych dziełach sztuki

Przedstaw znaczenie pracy w życiu człowieka, analizując celowo dobrane utwory

Przedstaw, na wybranych przykładach, wpływ środowiska społecznego na kształtowanie osobowości bohatera literackiego +PPT

Przedstaw, na wybranych przykładach, wpływ środowiska społecznego na kształtowanie osobowości bohatera literackiego

Przedstawi porównaj obraz Warszawy ukazany w różnych tekstach literackich

Przemiana bohatera i jej sens. Omów na wybranych przykładach literackich

Przemiana wewnętrzna jako czynnik chrakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach.

Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na podstawie wybranych przykładów

Prześledź i zanalizuj funkcjonowanie motywu cierpienia w literaturze polskiej różnych epok literackich na wybranych tekstach

Prześledź sposoby kreowania wizerunku ludzi zakochanych w wybranych utworach literackich dwóch różnych epok

Przy polskim stole. Scharakteryzuj polskie tradycje kulinarne2

Przygoda z wolnością - Młoda literatura lat 80 i 90 w Polsce.

Przyjaźń jako wartość. Omów temat, sięgając do wybranych dzieł literackich z różnych epok.

Przysłowia mądrością narodu. Odwołując się do wybranych przykładów, omów cechy językowe oraz funkcje przysłów ludowych +PPT

Reinterpretacja mitów greckich w literaturze i malarstwie. Omów rożne sposoby odczytywania motywów mitologicznych w wybranych tekstach kultury +PPT

Relacja ojciec-syn w literaturze. Omów jej ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów1

Relacje między rodzicami a dziećmi w literaturze. Przedstaw  zagadnienie na wybranych przykładach

Rodzice i dzieci w literaturze. Omów wzajemne relacje odwołując się do analizy wybranych przykładów +PPT

Rodzina jako miejsce ludzkich dramatów. Omów temat, wykorzystując współczesne utwory literackie i filmowe

Rodzina jako miejsce ludzkich dramatów. Omów temat, wykorzystując współczesne utwory literackie i filmowe

Rodzina jako miejsce ludzkich dramatów. Omów temat, wykorzystując współczesne utwory literackie i filmowe

Rodzina kiedyś i dziś. Odwołując się do przykładów z literatury i filmu, ukaż różne obrazy rodziny

Rodzina wobec doświadczeń i wyzwań losu. Rozwiń temat, odwołując się do analizy wybranych tekstów literackich

Rola kobiet w rodzinie i społeczeństwie. Omów analizując wybrane utwory literackie różnych epok

Rola kobiety w literaturze różnych epok. Omów na wybranych działach literackich

Rola kobiety w życiu wielkich romantyków. Przedstaw zagadnienie

Rola motta w wybranych utworach literackich. Zbadaj problem, odwołując się do przykładów z różnych epok. Uwzględnij kontekst kul

Rola odwagi w życiu człowieka. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Rola teatru i dramatu w kulturze antycznej

Rola zapożyczeń w języku młodzieży

Romanse współczesne i dawne. Omów różnice i podobieństwa na wybranych

Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Odwołując się do wybranych utworów, porównaj sposoby wyrażania miłości do Ojczyzny

Romantyczne pejzaże w literaturze i malarstwie. Analizując wybrane przykłady, porównaj język literatury i malarstwa

Romantyczny model bohatera. Zaprezentuj odwołując się do wybranych przykładów literackich

Rosja w oczach jej pisarzy. Zanalizuj i porównaj sposoby przedstawienia państwa i społeczeństwa w wybranych utworach

Rosja w oczach pisarzy. Przeanalizuj i porównaj sposób mówienia o państwie miłości i społeczeństwie na przykładach wybranych utworów literackich +PPT

ROZMOWY CZŁOWIEKA Z BOGIEM

Rozmowy człowieka z Bogiem omówić na wybranych utworach

Rozmowy z samym sobą. Monologi bohaterów z dzieł literackich reprezentujących różne epoki i gatunki literackie +PPT

Rozne oblicza Izabeli Leckiej i Stanislawa Wokulskiego

Rozważ przyczyny i skutki artystycznych fascynacji kiczem w literaturze XX – XXI wieku oraz w innej dziedzinie sztuki współczesnej

Rozważ, w jaki sposób motyw choroby funkcjonuje w wybranych dziełach literackich.

Różne drogi prowadzące do sukcesu. Przeanalizuj na wybranych przykładach literackich losy kilku bohaterów.

Różne drogi prowadzące do sukcesu. Przeanalizuj na wybranych przykładach literackich losy kilku bohaterów. Wskaż motywy ich dzia2

Różne funkcje motywu tańca w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach 3 epok.

Różne funkcje obrazów miasta kluczem do interpretacji Lalki B. Prusa i Zbrodni i kary F. Dostojewskiego

Różne koncepcje wolności. Przedstaw problem analizując wybrane utwory literackie i filozoficzne

Różne kreacje Boga (np. Stwórcy, Ojca, Artysty, Sędziego) w literaturze. Przywołując stosowne przykłady scharakteryzuj go i porównaj

Różne kreacje bohatera romantycznego. Przedstaw i porównaj na podstawie wybranych utworów

Różne kreacje córek w literaturze. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów

Różne modele życia literackich par małżeńskich. Omów ich funkcje i sposób kreowania

Różne oblicza Boga w literaturze polskiej. Omów temat, analizując wybrane utwory

Różne oblicza kariery. Przedstaw problem interpretując wybrane utwory

Różne oblicza współczesnej fantastyki. Przedstaw analizując wybrane przykłady literackie i z innych dziedzin sztuki

Różne obrazy miasta w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie

Różne obrazy wojny w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

Różne portrety nauczycieli i uczniów w literaturze i filmie. Omów temat, analizując wybrane przykłady

Różne portrety nauczycieli i uczniów w literaturze i filmie. Omów temat, analizując wybrane przykłady

Różne postawy bohaterów literackich wobec zagrożenia. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów. +PPT

Różne postawy człowieka wobec cierpienia. Przedstaw problem w oparciu

Różne postawy człowieka wobec zła. przedstaw temat, analizując

Różne postawy ludzi wobec totalitaryzmu. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury. +PPT

Różne spojrzenia na szlachtę w literaturze. Przedstaw je, wykorzystując wybrane utwory

Różne spojrzenia na wieś w literaturze Renesansu i Młodej Polski-Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów

Różne sposoby kreowania obrazu władcy. Zanalizuj zagadnienia na podstawie przykładów wybranych z literatury trzech epok.

RÓŻNE SPOSOBY KREOWANIA POSTACI DZIECKA W LITERATURZE I SZTUCE. DOKONAJ ICH ANALIZY NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

Różne sposoby kreowania postaci ojca w literaturze. Przedstaw i porównaj poddając analizie bohaterów celowo wybranych utworów z różnych epok +PPT

Różne sposoby personifikowania zła w XIX i XX wieku. Przedstaw je, odwołując się do analizy wybranych utworów literackich

Różne sposoby ujęcia postaci wampira w literaturze i sztuce

RÓŻNE SPOSOBY UJĘCIA PROBLEMU WŁADZY W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ

RÓŻNE SPOSOBY UJĘCIA PROBLEMU WŁADZY W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ2

Różne sposoby ukazywania życia w okupowanej Warszawie +PPT

Różne sposoby wykorzystywania motywu macierzyństwa w literaturze i sztuce. Rozwiń temat odwołując się do wybranych tekstów kultu

Różne sposoby wykorzystywania motywu powstań narodowych w literaturze pozytywizmu

Różne sposoby wyrażania uczuć i postaw patriotycznych. W omówieniu tematu odwołaj się do tekstów literackich z różnych epok

Różne ujęcia matki cierpiącej w literaturze. Omów problem odwołując się do wybranych tekstów kultury

Różne ujęcia motywu małżeństwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Różne ujęcia obrazu dworku szlacheckiego. Omów na wybranych przykładach +PPT

Różne wizerunki kobiet w literaturze, przedstaw temat opierając się na wybranych przykładach

RÓŻNE WIZERUNKI MATEK W LITERATURZE.ZAPREZENTUJ TEMAT, ANALIZUJĄC PRZYKŁADY Z RÓŻNYCH EPOK

Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Scharakteryzuj je, analizując wybrane powieści

Różne wzorce i kanony kobiecej urody w literaturze i sztuce

Różnorodne sposoby przedstawiania bohatera dziecięcego w literaturze. Rozważ  problem odwołując się do tekstów literackich XIX i XX wieku.

Różnorodne ujęcia motywu domu w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie

Różnorodność obrazów II wojny światowej w literaturze i filmie. Dokonaj analizy porównawczej dzieł

Różnorodność środków perswazji w reklamie (język, muzyka, grafika). Omów i oceń zjawisko, analizując wybrane przykłady +PPT

Różnorodny sens cierpienia w życiu człowieka. Przedstaw problem, odwołując się do analizy wybranych tekstów literackich

Rzeczywistość obozowa oraz prawa rządzące w lagrach i łagrach. Temat przedstaw na podstawie utworów literackich i filmowych XX w +PPT

Rzeczywistość obozowa w literaturze pięknej i literaturze faktu. Zaprezentuj różne sposoby artystycznego ujęcia tego problemu.

Samobójstwo - słabość czy odwaga Przeanalizuj temat na podstawie wybranych tekstów kultury +PPT

Samobójstwo słabość czy odwaga. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów literackich.

Samotni z wyboru czy z konieczności. Omów problem analizując kreacje postaci w wybranych tekstach z literatury polskiej i obcej

Samotność człowieka - wartość czy ułomność. Omów problem na wybranych przykładach

Samotność człowieka w świecie. Omów na podstawie utworów z różnych epok.

Samotność jednostki w tłumie. Omów problem analizując wybrane dzieła literackie i filmowe

Samotność-wybór, konieczność, ucieczka od świata. Na podstawie celowo przywołanych utworów literackich, przedstaw różnorodność ujęcia motywu

Sądy Jana Kochanowskiego i Ignacego Krasickiego o Polsce i Polakach. W prezentacji porównawczej posłuż się celowo dobranymi

Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przeprowadź analizę porównawczą wybranych tekstów kultury +PPT

Scharakteryzuj - na wybranych przykładach – różne sposoby funkcjonowania motywu raju w literaturze

Scharakteryzuj - na wybranych przykładach – różne sposoby funkcjonowania motywu raju w literaturze

Scharakteryzuj bohaterów Molierowskich odwołując się do wybranych utworów tego autora.

Scharakteryzuj funkcje motywu snu i widzenia w wybranych dziełach literackich. Odwołaj się do dzieł literackich różnych epok

Scharakteryzuj i oceń skutki mezaliansów prezentowanych w literaturze

Scharakteryzuj i porównaj portrety mężów w literaturze polskiej

Scharakteryzuj i porównaj topos bohaterskiego umierania w literaturze trzech wybranych epok

Scharakteryzuj język wybranej subkultury młodzieżowej ukazując jego związek ze sposobem życia jego użytkowników

Scharakteryzuj obraz Warszawy w Lalce B. Prusa i malarstwie A. Gierymskiego

Scharakteryzuj postaci kobiet w literaturze współczesnej, analizując i interpretując wybrane utwory.

Scharakteryzuj relacje zachodzące między powieścią a filmem. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich

Scharakteryzuj słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność i funkcjonalność jako narzędzia komunikacji na podstawie analizy wybranych materiałów.

Scharakteryzuj sposób funkcjonowania figury służącego w literaturze róznych epok. Zanalizuj wybrane przykłady +PPT

Science fiction a fantasy, zaprezentuj podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego obu odmian gatunkowych

Sen, halucynacja, wizja. Analizując stosowne utwory z różnych epok, wskaż różnorodne ujęcie tego motywu.

Seriale TV - ich cechy wspólne oraz przyczyny popularności. Omów na wybranych przykładach

Silna kobieta, słaby mężczyzna w literaturze i w filmie. Omów na podstawie celowo dobranego materiału

Skazani na samotność i samotni z wyboru. Scharakteryzuj bohaterów, analizując utwory literackie różnych epok

Słynne historie miłosne. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich

Specyfika tekstu reklamowego. Omów perswazyjną funkcję tekstów reklamy +PPT

Społecznicy w literaturze – ich siła i słabość. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady

Sport a język mediów. Omów na wybranych przykładach artykułów prasowych oraz komentarzy radiowo-telewizyjnych

Sport w literaturze i kulturze

Sport w literaturze i kulturze. Zanalizuj zagadnienie w oparciu o dowolnie wybrany materiał

Sport z literaturze i kulturze. Zanalizuj zagadnienie w oparciu o dowolnie wybrany materiał

Sportowe zasady fair play a średniowieczny kodeks rycerski. Omów związki, odwołując się do wybranych tekstów literatury pięknej i publicystki

Sposoby kreowania obrazu matki w literaturze. Rozważ problem odwołując się do wybranych przykładów +PPT

Sposoby pisania o Holocauście. Zanalizuj wybrane utwory zwracając uwagę na ich formy.

Sposoby prezentacji doświadczeń II wojny światowej w literaturze. Omów wybrane utwory i zbadaj cel przedstawienia tego tematu

Sposoby ujęcia motywu śmierci w literaturze XX i XXI wieku. Omów problem, analizując wybrane teksty

Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze

SPOSOBY WYRAŻANIA AGRESJI W JĘZYKU WSPÓŁCZESNYCH POLAKÓW. OMÓW JE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZACZERPNIĘTEGO Z JĘZYKA POTOCZNEGO

Sposób kreacji świata przedstawionego w literaturze fantastycznej

Sposób kreacji zbrodniarzy w literaturze i filmie. Przedstaw różne ujęcia motywu na wybranych tekstach kultury

Sposób kreowania portretu mężczyzny w literaturze. Przedstaw zagadnienia odwołując się do wybranych przykładów +PPT

Spustoszenie moralne dokonane przez wojnę w poezji pokolenia Kolumbów. Omów analizując wybrane utwory literackie

Starość jako motyw. Opisz na wybranych przykładach literackich

Starość, jako motyw nie tylko literacki. Zinterpretuj i omów sposoby realizacji tego tematu w wybranych dziełach +PPT

Starzy i młodzi – czy zawsze w konflikcie Omów problem na podstawie wybranych  utworów literackich

Starzy kontra młodzi, czyli zjawisko konfliktu pokoleniowego. Przedstaw jego przyczyny i skutki, interpretując wybrane utwory literackie.

Starzy kontra młodzi, czyli zjawisko konfliktu pokoleniowego. Przedstaw jego przyczyny i skutki, interpretując wybrane utwory literackie

Stereotypy kobiecości w literaturze. Omów różne sposoby kreacji kobiety, odwołując się do wybranych przykładów literatury polskiej i obcej

Stosunek do pracy jako kryterium oceny człowieka. Zanalizuj problem przedstawiając go na wybranych przykładach literackich +PPT

Stosunek ludzi do pieniędzy i ich wpływ na życie jednostek i zbiorowości. Omów na wybranych przykładach literackich +PPT

Strój jako element znaczący w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Subkultura to też kultura. Omów zagadnienie w oparciu o teksty polskiego punkrocka lub hip-hopu

Symbole – klucze do wyobraźni. Przedstaw funkcjonowanie wybranych motywów symbolicznych w literaturze i malarstwie

Symbolika kolorów w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Szaleńcy, buntownicy, idealiści i marzyciele w literaturze. Przedstaw ich kreacje na podstawie wybranych dzieł i dokonaj oceny ich postawy

Szaleńcy, obłąkani, czy indywidualiści. Przedstaw kreacje bohaterów, których postawy wzbudzają niepokój

Szaleństwo i jego przyczyny w dramatach Szekspira. Omów problem na wybranych przykładach

Szczęśliwe i nieszczęśliwe dzieciństwo w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Szpieg jako bohater literatury i filmu. Zanalizuj przykłady

Śmiech jako broń - uzasadnij to określenie, odwołując się do literatury 18 i 19 wieku.

Śmierć bohatera literackiego w romantyzmie. Przeprowadź analizę porównawczą celowo wybranych przykładów zaczerpniętych z literatury polskiej i obcej

Świadectwa dobra i miłości w konfrontacji ze złem. Porównaj postawy i losy bohaterów wybranych utworów  literackich

Świat jako labirynt. Zbadaj funkcje motywu, analizując problemy egzystencjalne bohaterów wybranych z literatury różnych epok

Świat kreowany w polskich tekstach muzyki młodzieżowej. Zanalizuj pod tym względem teksty wybranych piosenek +PPT

Świat magii i czarów. Analizując wybrane utwory, przedstaw różne sposoby funkcjonowania świata nadprzyrodzonego i jego rolę w dz

Świat odwróconego dekalogu w rzeczywistości okupacyjnej. Wykorzystaj wybrane utwory literatury czasów II wojny światowej

Świat pierwszych chrześcijan w literaturze polskie i obcej. Omów temat na podstawie wybranych utworów

Świat realny i fantastyczny w pisarstwie Olgi Tokarczuk. Analizując trzy powieści autorki, omów kreację świat przedstawionego

Świat wartości młodego człowieka we współczesnym filmie i literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach +PPT

Świat wartości więźniów łagrów i lagrów i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory +PPT

Świat wartości więźniów łagrów i lagrów i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory

Tam gdzie spotyka się miłość i śmierć czyli o polskiej poezji kobiecej.

Teksty grup hip-hopowych jako językowy znak kultury młodego pokolenia. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj dobór środków

Teksty utworów hip-hop głosem pokoleń. Oceń zjawisko analizując wybrane przykłady

To się czyta dzisiaj - modni pisarze, modne książki. Omów na przykładzie dwóch - trzech twórców, spoza szkolnego kanonu +PPT

To, co się dzisiaj czyta. Modni pisarze, modne książki. Omów na przykładzie wybranych utworów spoza kanonu szkolnego, rozważając fenomen ich popularności.

Topos Arkadii w literaturze i malarstwie. Ukaż funkcjonowanie tego motywu, analizując wybrane dzieła polskie i obce

Topos dworku szlacheckiego w literaturze polskiej wybranych epok . Zanalizuj zgodnie na wybranych przykładach

Topos matki w literaturze i sztuce wybranych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury

Topos śmierci heroicznej i nieheroicznej w literaturze. Analiza wybranych utworów

Tragiczne przeżycia oraz destrukcyjny wpływ obozów koncentracyjnych na psychikę i kodeks etyczny człowieka. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literatury współczesnej

Tragizm narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. Omów różne sposoby przedstawienia problemu

Treny jako forma lirycznego wyrazu w literaturze polskiej. Omów, odwołując się do wybranych tekstów

Trud ludzkiej pracy w literaturze i w malarstwie. Zaprezentuj problem, dokonując analizy wybranych dzieł z różnych epok

Tułacz, wygnaniec, żebrak, sierota ... Różne ujęcia motywu bezdomności w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.

Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów , analizując wybrane przykłady literackie

Typy bohaterów romantycznych

Tytuł jako klucz do interpretacji dzieła literackiego. Omów temat, analizując przykłady z różnych epok

Tytuły artykułów prasowych. Przedstaw sposoby ich tworzenia, odwołując się do analizy wybranych przykładów

Ubiór jako element charakterystyki postaci. Zaprezentuj problem, odwołując się do kilku wybranych przykładów z literatury i malarstwa lubi fotografii +PPT

Udowodnij, że literatura ilustruje ciągle aktualne problemy moralne człowieka. Odwołaj się do wybranych utworów XX i XXI w

Ukaż problem stosunków polsko-żydowskich. Odwołaj się do przykładów literackich, filmu oraz publicystyki +PPT

Ukaż wpływ domu rodzinnego na postawy bohaterów w wybranych utworach literackich z rożnych epok

Ukaż, w jaki sposób utwory literackie obrazują funkcjonowanie systemu totalitarnego

Utopia czy antyutopia Omów najbardziej sugestywne twoim zdaniem wizje i ich znaczenia

Utopie i Antyutopie w literaturze - sposoby i ich funkcji. Omówienie na wybranych przykładach

Utracone dzieciństwo. Odwołując się do utworów literackich i filmowych przedstaw tragiczne losy dziecięcych ofiar holocaustu

W świecie duchów, upiorów i zjaw. Określ funkcje postaci fantastycznych w wybranych utworach literackich różnych epok

Walka dobra ze złem w literaturze fantasy. Przedstaw problem na podstawie twórczości wybranego autora

Walka, zwycięstwo, pokonywanie słabości jako motyw występujący w różnych tekstach kultury związanych z tematyką sportu. Omów

Warszawa lat PRL-u we wspomnieniach, literaturze, filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach

Warszawa miasto bohater. Porównaj i oceń literackie obrazy miasta w wybranych utworach

Wątek wędrówki w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie. Człowiek jako bohater poezji barokowej. Omów jego dylematy, odwołując się do wybranych prz

Wędrówka jako temat sztuki. Porównaj różne ujęcia tego motywu w literaturze i wybranej innej dziedzinie artystycznej

Wędrówką życie jest człowieka- omów  toposu „homo viator” w wybranych utworach literackich

Wędrówki bohaterów literackich i filmowych do jądra ciemności +PPT

Widma duchy i zjawy- omów wpływ zjawisk nadprzyrodzonych na działania bohatera literackiego

Wiejskie obrzędy, obyczaje, zabobony w literaturze XIX i XX wieku. Scharakteryzuj problem w oparciu o wybrane przykłady

Wielkie bitwy historii w literaturze, malarstwie i filmie

Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach

Wierność sobie, drugiemu człowiekowi, idei...,. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie

Wieś jako przestrzeń życia bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

Wieś jako przestrzeń życia bohaterów literackich. Omów zagadnienia na wybranych przykładach literackich

Wizerunek dziecka w różnych epokach literackich. Omów zagadnienie, zwracając uwagę na sposób kreowania bohatera

Wizerunek Nike w rzeźbie starożytnej Grecji oraz w polskiej sztuce i poezji współczesnej

Wizerunek rycerza w wybranych tekstach kultury. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach

Wizerunek Sarmaty w literaturze barokowej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Wizerunek sportowca w literaturze i innych tekstach kultury. Zanalizuj i porównaj wybrane przykłady z różnych epok

Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych przykładów +PPT 2

Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych przykładów +PPT

Wizerunek zakazanej miłości w literaturze i innych dziedzinach sztuki, omów na wybranych przykładach z różnych epok +PPT

Wizerunek żony w literaturze. Porównaj sposoby kreacji w wybranych dziełach literackich. + PPT

Wizerunek Żyda, jako motyw literacki obecny w literaturze polskiej

Wizerunki córek w literaturze. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich postaci

Wizja Boga i świata w dwóch wybranych epokach literackich

Wizja Boga w sztuce i literaturze, rozważ jego funkcje odwołując się do wybranych przykładów

Wizja przyszłości w literaturze fantastycznej i filmie. Omów na podstawie wybranych przykładów literackich i filmowych +PPT

WIZJA ŚWIATA W UTWORACH  SCIENCE-FICTION. PRZEDSTAW NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH LITERACKICH

Wizja, sen, widzenie. Analizując wybrane przykłady literackie, omów sposób kreacji i funkcje

Wizje Boga w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw ich różnorodność na wybranych przykładach

Wizje sny i zjawy. Określ i porównaj ich funkcje analizując wybrane przykłady literackie pochodzące z różnych epok +PPT

Władca pierścieni J.R.R. Tolkiena i adaptacje filmowe tego dzieła, omów zagadnienie i oceń adaptacje

Władca pierścieni Johna Ronalda Reuela Tolkiena – fenomen literatury czy zwykła bajka dla dorosłych +PPT

Wnętrze domu – omów jego rolę i funkcje w literaturze i sztuce

Wojny światowe (I i II) XX wieku oraz ich obraz we współczesnej literaturze polskiej i obcej. Analiza i interpretacja wybranych

Wpływ domu rodzinnego na kształtowanie się postaw moralnych wybranych bohaterów literackich w różnych epokach

Wpływ domu rodzinnego na kształtowanie się postawy człowieka. Przestaw swoje rozważania i ocenę, ilustrując je przykładami liter +PPT

Wpływ doświadczeń z dzieciństwa na dalsze losy bohaterów literackich. Omów problem, analizując wybrane utwory z różnych epok

Wpływ historii naszego narodu na tematykę dzieł literackich i malarskich. Przedstaw na wybranych przykładach

Wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę młodego pokolenia. Oceń zjawisko na podstawie zgromadzonego materiału

Wpływ języka reklamy na kształtowanie obrazu świata u masowego odbiorcy,rozwiń temat na podstawie zebranych materiałów +PPT

Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę mówioną. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Wpływ miłości na postawy i zachowania bohaterów literackich. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory z dwóch epok

Wpływ pieniądza na życie bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych

Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach

Wpływ pieniądza na życie człowieka. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe

Wpływ portali społecznościowych na język Polaków. Omów na wybranych przykładach

Wpływ rodziców na życie bohaterów literackich. Omów ten motyw odnosząc się do wybranych utworów

Wpływ władzy na osobowość władcy. Rozwiń temat odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok

Wspomnienia, jako temat literacki. zbadaj funkcjonowanie motywu w oparciu o literaturę polska i obcą

Współczesne reinterpretacje mitów. Scharakteryzuj sposoby i omów cele tego zabiegu, przywołując stosowne przykłady +PPT

Współczesny bohater wobec wyborów moralnych. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Wygnaniec, ciekawy świata podróżny, poszukiwacz sensu życia... Przedstaw różnorodne ujęcia motywu wędrowca w wybranych utworach

Wyobrażenia zaświatów w literaturze różnych epok

Wyobrażenie Boga w Lit. i malarstwie. Przedstaw zagadnienie, interpretując materiał literacki i malarski z dwóch wybranych epok +PPT

Wzorce przeżywania miłości w kulturze europejskiej. Omów na przykładach wybranych utworów

Zagadki kryminalne i sposoby ich rozwiązywania w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach

Zagadki kryminalne i sposoby ich rozwiązywania w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach2

Zakochani bohaterowie literaccy. Omów różne sposoby ich przedstawiania, odwołując się do wybranych utworów

Zakończenie utworu jako klucz do jego interpretacji. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Zanalizuj wybrane utwory Marka Hłaski pod kątem perspektywy młodego pokolenie w powojennej Polsce

Zaprezentuj i omów różne wizerunki dziecka w literaturze XIX lub i XX wieku

Zaprezentuj relacje między Bogiem a człowiekiem w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Zaprezentuj różne rodzaje komizmu z twórczości A. Fredry.

Zaprezentuj różnorodne ujęcia motywu miłości. Przedstaw jego funkcjonowanie w literaturze wybranej epoki +PPT

Zaprezentuj sylwetki rycerzy różnych epok, przedstawione w literaturze. Ocen ich czyny i postawy

ZAPREZENTUJ UKAZANE W LITERATURZE ZWYCZAJE I OBRZĘDY LUDOWE I OMÓW ICH FUNKCJE

Zaprezentuj wybranych bohaterów literackich idących własną drogą i zanalizuj ich postawy  +PPT

Zaprezentuj wybranych bohaterów literackich idących własną drogą i zanalizuj ich postawy

Zaprezentuj wzorzec romantycznej miłości i przedstaw polemikę z nim w wybranych utworach literackich

Zaświaty w tekstach  kultury. Porównaj sposób ich przedstawienia i ich funkcje w literaturze i sztuce różnych epok +PPT

Zawody wykonywane przez bohaterów

Zazdrość jako temat literacki. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.

Zbadaj, jak ujmują wpływ powstania warszawskiego na losy ludzi i wygląd miasta wybrane teksty kultury

Zbadaj, jak w literaturze funkcjonuje motyw szaleństwa. Odwołaj się do pisarzy polskich i obcych

Zbrodnia i kara czy zbrodnia bez kary Na wybranych przykładach literackich przyjrzyj się problemowi zależności winy i kar

Zbrodnia i zbrodniarze w literaturze różnych epok. Omów temat, odwołując

Zbrodnia, jej motywy i wpływ na osobowość bohatera. Omów problem na podstawie literatury polskiej i obcej

Zdrada w literaturze i filmie. Omów motyw, analizując celowo dobrane

Zjawisko konfliktu pokoleniowego, jego przyczyny i skutki. Porównaj ujęcie problemu w wybranych utworach literackich

Zmaganie z bestią, smokiem, wilkołakiem jako temat literacki i filmowy. Analizując wybrane przykłady zwróć uwagę także na metaforyczne znaczenie tego motywu

Znaczenie i rola zjawisk nadprzyrodzonych w utworach literackich

Związek między literaturą a filmem

Związek między literaturą a filmem. Adaptacje filmowe dzieł literackich (na wybranych przykładach)

Związek między literaturą a filmem; adaptacje filmowe dzieł literackich (na wybranych przykładach

Związki człowieka z przyrodą. Omów zagadnienie odwołując się do twórczość literackiej dwóch różnych epok

Zwroty grzecznościowe dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Żargon zawodowy informatyków. Omów zagadnienie, wskazując na specyficzne cechy języka i stylu

Żądza władzy i słabość psychiki ludzkiej. Przedstaw problem na podstawie utworów literackich

Życie jako próba człowieczeństwa. Rozważ temat na podstawie wierszy moralistów Zbigniewa Herberta, Ewy Lipskiej, Stanisława Bara

Życie w społeczeństwie przekleństwo czy wygoda  Odpowiedz na pytanie analizując postawy wybranych bohaterów literackich

Życiowe wybory i ich skutki. Przedstaw problem na podstawie wybranych bohaterów literackich.

Żydzi i ich kultura na kartach literatury polskiej

Żydzi ocaleni z zagłady. Omów temat na podstawie wybranych dzieł filmowych i literackich

Żydzi w literaturze polskiej w XIX i XX wieku. Zaprezentuj temat, analizując różne sposoby istnienia wątków żydowskich w wybranych utworach

Żydzi w literaturze polskiej. Przedstaw obraz społeczności żydowskiej lub jej reprezentantów na podstawie wybranych dzieł literatury XIX i XX w.

 

pornobolota sexoperrito pornotouro pornoatum pornopoleiro pornocorvo